PL EN


2016 | 54 | 2(108) | 94-118
Article title

Technologia cyfrowa w muzeach narracyjnych na przykładzie Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN

Authors
Title variants
EN
Digital Technology in the Narrative Museums on the Example of the Warsaw Rising Museum and POLIN Museum of the History of Polish Jews
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL/TEZA: Artykuł przedstawia wyniki badań, których celem było ustalenie zakresu i sposobów wykorzystywania technologii cyfrowej przez dwa znane polskie muzea narracyjne: Muzeum Powstania Warszawskiego (MPW) i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN (Muzeum POLIN). KONCEPCJA/METODY BADAŃ: W przedstawionych studiach wykorzystano trzy techniki badawcze: analizę źródeł, która pozwoliła na zorientowanie się w zmieniającej się roli muzeów oraz wykorzystywanie przez te placówki technologii cyfrowej; wizję lokalną i wywiad z pracownikami Muzeum Powstania Warszawskiego i Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, które pozwoliły na zapoznanie się z zastosowanymi w tych placówkach elementami technologii cyfrowej; analizę stron internetowych wspomnianych dwóch muzeów. Triangulacja tych technik umożliwiła przedstawienie systematycznego przeglądu zastosowań różnych narzędzi i metod technologii cyfrowej w różnych obszarach i formach działalności wybranych muzeów. WYNIKI I WNIOSKI: Badania pozwoliły stwierdzić, że wdrażanie w muzeach technologii cyfrowej jest procesem długotrwałym i dalekim od zakończenia, choćby z uwagi na pojawiające się ciągle nowe rozwiązania technologiczne. Polskie muzea obecnie nie wykorzystują wszystkich możliwości technologii cyfrowej, ale z uwagi na rosnące wymagania zwiedzających będą zapewne zmuszone do wdrożenia najnowocześniejszych rozwiązań. ORYGINALNOŚĆ/WARTOŚĆ POZNAWCZA: Artykuł prezentuje dziewięć obszarów działalności muzeów, w których można wykorzystać technologię cyfrową. Stanowi skrócone kompendium informacji z tej dziedziny wiedzy i praktyki, zilustrowane przykładami zastosowań poszczególnych technologii i narzędzi w dwóch muzeach poddanych analizie.
EN
PURPOSE/THESIS: The paper presents the results of the research aimed at determining the scope and methods of digital technology use by two well-known Polish narrative museums: the Museum of the Warsaw Rising (MPW) and POLIN Museum of the History of Polish Jews (POLIN Museum). APPROACH/METHODS: In the presented study three methods were used: the analysis of the sources that provided some insight into the changing role of museums and their use of digital technologies; the local observations and interviews with the staff in the Warsaw Rising Museum and POLIN Museum of the History of Polish Jews, that allowed to get oneself acquainted with the digital technologies employed in those museums; the analysis of the websites of the two museums in question. The triangulation of these methods enabled a systematic review of the use of various tools and methods of digital technology within the range of areas and forms of activity of the selected museums. RESULTS AND CONCLUSIONS: The study revealed that the implementation of digital technology in museums is a long process and far from being completed, for instance, due to constantly emerging new technologies. Polish museums do not use all possibilities offered by the digital technology, but due to the increasing visitors’ demands they will probably be forced to implement the most recent solutions. ORIGINALITY/VALUE: The paper presents nine areas of museum activity where the digital technologies can be applied. It is a brief compendium of information on this area of knowledge and practice, illustrated with examples of applications of a specific technology or devices in the two museums.
Year
Volume
54
Issue
Pages
94-118
Physical description
Dates
received
2016-08-09
revised
2017-01-14
accepted
2017-01-24
Contributors
 • Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ul. Krakowskie Przedmieście 15/17, 00–071 Warszawa, tzachara@mkidn.gov.pl
References
 • Barycki, P. (2014). Tam, gdzie nowe łączy się ze starym, czyli geek idzie do muzeum [online] Spider’sWeb [19.03.2015], http://www.spidersweb.pl/2014/02/nowoczesne-technologie-w-muzeachw-polsce-na-swiecie.html
 • Batko, R.; Kotowski, R. (2010). Nowoczesne muzeum: dziedzictwo i współczesność. Kielce: Muzeum Narodowe.
 • Britisch Council (2014). Polka rozwija nowe technologie w kulturze [online]. Britisch Council [20.03.2015], http://www.britishcouncil.pl/about/press/polka-rozwija-nowe-technologie-w-kulturze
 • Czyż, P.P.; Romeyko-Hurko, M. (2010). dMuseion: od bazy danych do muzeum cyfrowego. W: C. Mazurek; M. Stroiński; J. Węglarz (red.). Polskie Biblioteki Cyfrowe 2009. Materiały z konferencji. Poznań: Ośrodek Wydawnictw Naukowych, 21–29.
 • Duranti, L. (2012). Zaufanie oraz kolidujące ze sobą prawa w środowisku cyfrowym. W: Archeion, t. CXIII, 25–35.
 • Folga-Januszewska, D. (2008). Muzea w Polsce 1989–2008 [online]. Kongres Kultury Polskiej [12.05.2015], http://www.kongreskultury.pl/library/File/RaportMuzea/muzea_raport_w.pelna(1).pdf
 • Gaweł, Ł. (2012). Bez kompasu i bez mapy. O zarządzaniu digitalizacją zbiorów muzealnych w Polsce. Muzealnictwo, 53, 120–123, http://muzealnictworocznik.com/abstracted.php?level=5&ICID=1086189
 • Gontar, B. (2013). Cyfrowa rewolucja w muzeach. [online] [20.03.2015], https://www.ur.edu.pl/file/53264/11.pdf.
 • Grabiec, P. (2013). Rzeczywistość rozszerzona – z czym się to je? [online]. Spider’sWeb [22.04.2015], http://www.spidersweb.pl/2013/10/rzeczywistosc-rozszerzona-qualcomm.html
 • Intratic (2016). Kalendarz wydarzeń dla Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN – case study [online]. INTRATIC [15.01.2016], http://www.intratic.eu/pl/kalendarz-wydarzen-dla-muzeumhistorii-zydow-polskich-polin-case-study/
 • Jakubowski, K. J. (2010). Muzea wobec dylematów rozwojowych społeczeństwa wiedzy. W: Muzeum XXI wieku – teoria i praxis. Materiały z sesji naukowej, organizowanej przez Muzeum Początków Państwa Polskiego i Polski Komitet Narodowy ICOM, Gniezno, 25–27 listopada 2009 roku. Gniezno: Muzeum Początków Państwa Polskiego, 36–46.
 • Kamińska, E. (red.). (2014). Prawne aspekty digitalizacji i udostępniania danych muzealnych przez Internet [online]. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów [13.01.2017], http://digitalizacja.nimoz.pl/uploads/zalaczniki/Prawne_aspekty_digitalizacji_i_udostepniania_NIMOZ_2014.pdf
 • Karta Londyńska (2009). Karta Londyńska. Zasady dotyczące komputerowych metod wizualizacji dziedzictwa kulturowego [online]. Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych – Instytut Historii Sztuki [4.05.2015], http://www.historiasztuki.uni.wroc.pl/projekty_badawcze/doc/kart_londynska_PL.pdf.
 • Kłos, M.; Nowacka, A. (2011). Dobre praktyki digitalizacji na podstawie doświadczeń Międzymuzealnej Grupy ds. Digitalizacji DigiMuz. Muzealnictwo, 52, 61–72, http://muzealnictworocznik.com/abstracted.php?level=5&ICID=1088175
 • Koch, Ł. (2015). Muzeum na kółkach. W: Materiały XXII seminarium w cyklu „Nowoczesne muzea i galerie” – Muzeum narracyjne – media i metody budowania opowieści, Warszawa 1 kwietnia 2015. Warszawa: CPI, 97–100.
 • Kozieł, K. (2013). Strona mobilna czy responsywna? Oto jest dylemat! [online]. Enzo [5.03.2016], http://enzo.pl/2013/06/26/strona-mobilna-czy-responsywna-oto-jest-dylemat/
 • Lehenstein-Werndl, M. (2007). Elementy, które wpływają na intuicyjność i ergonomię strony internetowej [online]. eioba [19.11.2015], http://www.eioba.pl/a/1jbb/elementy-ktore-wplywaja-naintuicyjnosc-i-ergonomie-strony-internetowej
 • Marzec, Ł.; Krynicki, M. (2015). „Ta sama przestrzeń – wiele opowieści”. Audioprzewodnik jako narzędzie budowania narracji. W: Materiały XXII seminarium w cyklu „Nowoczesne muzea i galerie” – Muzeum narracyjne – media i metody budowania opowieści, Warszawa 1 kwietnia 2015. Warszawa: CPI, 61–68.
 • Mościcka, A.; Marzec, M. (2012). Rola informacji geograficznej w opisach dóbr kultury w ułatwianiu dostępu do zasobów dziedzictwa. W: E. Herden; A. Seidel-Grzesińska; K. Stanicka-Brzezicka (red.). Dobra kultury w Sieci. Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 149–157.
 • Pawłowska, A.; Matoga, Ł. (2014). Wirtualne muzea w Internecie – forma promocji i udostępniania dziedzictwa kulturowego czy nowy walor turystyczny? Turystyka Kulturowa [online], 9 [20.03.2015], http://turystykakulturowa.org/ojs/index.php/tk/article/viewFile/495/463
 • Raport (2010). The Horizon Report 2010 Museum Edition [online]. New Media Consortium [5.03.2016], http://www.nmc.org/pdf/2010-Horizon-Report-Museum.pdf
 • Raport (2016). Raport „Muzea w Polsce” [online]. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów [14.01.2017], http://nimoz.pl/pl/dzialalnosc/statystyka-muzeow-2/raport-muzea-w-polsce
 • Rosenfeld, L.; Morville, P. (2003). Architektura informacji w serwisach internetowych, Gliwice: Helion.
 • Skórzyńska, I. (2014). Muzeum historyczne: teatr – widowisko, aktor – świadek. W: R. Kostro; K. Wóycicki; M. Wysocki (red.). Historia Polski od-nowa: nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości. Warszawa: Muzeum Historii Polski, 88–107.
 • Stefanik, M.; Kamel, M. (2013). Muzea i wystawy interaktywne w Polsce – współczesna atrakcja turystyczna. Turystyka Kulturowa [online], 8, [21.03.2015], http://www.turystykakulturowa.org/pdf/2013_08_01.pdf
 • Woś, A. (2013). Co to jest kino 3D, 4D albo nawet 5D? [online]. CafeSenior [21.04.2015], http://cafesenior.pl/co-to-jest-kino-3d-4d-albo-nawet-5d/.
 • Wp.pl (2015). Strona o Powstaniu Warszawskim wyróżniona najważniejszą nagrodą internetu [online]. Wiadomości WP [24.11.2015], http://wiadomosci.wp.pl/kat,1019393,title,Strona-o-Powstaniu-Warszawskim-wyrozniona-najwazniejsza-nagroda-internetu,wid,17491897,wiadomosc.html?ticaid=116000
 • Zachara, T. (2014). Cyfrowy eksponat. Możliwości prezentacji obiektów muzealnych w sieci na przykładzie Muzeum Historycznego w Legionowie. Praca licencjacka napisana pod kierunkiem dr. Grzegorza Gmiterka w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego [dok. niepubl.].
 • Zachara, T. (2016). Technologia cyfrowa w muzealnictwie: na przykładzie wybranych muzeów historycznych w Warszawie. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Barbary Sosińskiej-Kalaty w Instytucie Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego [dok. niepubl.].
 • Żywek, Ł. (2015). Internetowe katalogi zbiorów w muzeach polskich. Niepodległość i Pamięć, 3(51), 241–272.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
e-ISSN
2392-2648
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fe34785-b7e4-4d8e-9209-ac78227df1b8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.