PL EN


2018 | 4 (25) | 83-99
Article title

Innowacje pedagogiczne w systemie oświatowym

Content
Title variants
EN
Pedagogical innovations in educational system
Languages of publication
PL DE EN
Abstracts
EN
Pedagogical innovations is a broad and important field of educational policy in the range of executing current priorities of education mentioned by the experts not only in Europe. More and more scientific publications concerning innovative competencies and pedagogical work are to the disposal of theorists as well as practitioners and educational administration employees what proclaims the beginning of my article and extensive analysis of etiology and classification of pedagogical innovations. Undoubtedly, the place of a teacher, who acts in the capacity of an author as well as a recipient of changes which aims to brighten the process of care, education, breeding and pedagogical therapy, is very significant. One of the primary, as far as not the most essential feature of a contemporary teacher is the creativity which forms the source of quick adaptation in the profession of a teacher and often enough satisfaction from performed occupation. Each act of relation between a teacher and a student is new, different because refers to an individual who is a distinct being, multidimensional. A teacher-innovator is an employee highly welcome by every educational establishment which cares for appeal of its educational offer and most of all about catholic development of a student and especially about the progress of divergent thinking. Pro and anti innovativeness are an effect of changes made top-down by the ministry of education within the innovative activity. Thus, analysing and critical view on pedagogical innovations seem to be the priority at a time of contemporary reform.
PL
Innowacje pedagogiczne to szeroki i ważny obszar polityki oświatowej w zakresie realizowania aktualnych priorytetów edukacji wymienianych przez ekspertów nie tylko w Europie. Coraz więcej publikacji naukowych dotyczących kompetencji innowacyjnych i twórczości pedagogicznej jest do dyspozycji teoretyków jak i praktyków oraz pracowników administracji oświatowej, o czym świadczy początek mojego artykułu i obszerna analiza etiologii i klasyfikacji innowacji pedagogicznych. Niewątpliwie istotne jest miejsce nauczyciela w realizacji innowacji pedagogicznych, który występuje w roli zarówno twórcy jak i odbiorcy zmian mających na celu ulepszenie procesu opieki, kształcenia, wychowania i terapii pedagogicznej. Jedną z podstawowych, o ile nie najważniejszą, cechą współczesnego nauczyciela jest jego kreatywność, która stanowi źródło szybkiej adaptacji w profesji nauczyciela a niejednokrotnie satysfakcji z wykonywanego zawodu. Każdy bowiem akt relacji nauczyciela z uczniem jest nowy, inny, gdyż dotyczący jednostki, będącej odrębnym bytem wielowymiarowym. Nauczyciel – innowator to pracownik pożądany przez każdą placówkę oświatową, która dba o atrakcyjność swojej oferty edukacyjnej a przede wszystkim o wszechstronny rozwój ucznia a zwłaszcza jego zdolności myślenia dywergencyjnego. Pro - i antyinnowacyjność jest efektem zmian dokonywanych odgórnie przez resort oświaty w obrębie działalności innowacyjnej. Zatem priorytetem wydaje się dokonywanie analizy i krytyczne spojrzenie na innowacje pedagogiczne w dobie współczesnej reformy.
Year
Issue
Pages
83-99
Physical description
Contributors
 • Zespół Szkół Nr 1 w Lubinie
References
 • Barański Cz., Uwarunkowania działalności innowacyjnej nauczycieli, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1986.
 • Czelakowska D., Inteligencja i zdolności twórcze dzieci w początkowym okresie edukacji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2007.
 • Day Ch., Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczyciela, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.
 • Gajdzica A., Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn-Toruń 2013.
 • Giza T., Innowacje pedagogiczne jako zjawiska wieloaspektowe, „Kieleckie Studia Pedagogiczne i Psychologiczne”, 1992 T.9.
 • Jakowicka M., Metodologiczne aspekty innowacji edukacyjnych, „Edukacja i Rozwój”, 1995.
 • Kordziński J., Nauczyciel, trener, coach, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Kotarba – Kańczugowska M., Innowacje pedagogiczne w międzynarodowych raportach edukacyjnych, Wydawnictwo Akademickie „Żak” Teresa i Józef Śniecińscy, Warszawa 2009.
 • Kozielecki J., Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa 1996.
 • Kupisiewicz Cz., Edukacyjne paradoksy współczesności, „Edukacja”, 2009 nr 4.
 • Magda-Adamowicz M., Obraz twórczych pedagogicznie nauczycieli klas początkowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.
 • Magda-Adamowicz M., Twórczość pedagogiczna nauczycieli w kontekście systemowym. Źródła, koncepcje i identyfikacje, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2015.
 • Petlák E., Rola nauczyciela we współczesnej szkole, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2008.
 • Petlák E., Innowacje w nauczaniu szkolnym, tłum. A. Sobótka, Wydawnictwo Petrus, Kraków 2017.
 • Pietrasiński Z., Ogólne i psychologiczne zagadnienia innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1971.
 • Pilch T. (red.) Encyklopedia Pedagogiczna XXI, Tom II, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2003.
 • Rusakowska D., Nauczyciel i innowacje pedagogiczne, Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, Warszawa 1986.
 • Schulz R., Procesy zmian i odnowy w oświacie: wstęp do teorii innowacji, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1980.
 • Schulz R., Twórczość pedagogiczna. Elementy teorii i badań, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 1994.
 • Śliwerski B., Paradoksy polityki oświatowej w Polsce, „Studia Edukacyjne”, 2011 nr 16.
 • Śliwerski B., Edukacja (w) polityce, polityka (w) edukacji. Inspiracje do badań polityki oświatowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7fe9258c-1eaa-46b4-a68d-b1a7ae31195b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.