Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 62 | 256-277

Article title

The knowledge-based economy: an integrated macroeconomic and management approach to the analysis of major forces affecting the evolution of modern economies

Authors

Content

Title variants

PL
Gospodarka oparta na wiedzy: zintegrowane podejście do analizy najważniejszych sił wpływających na ewolucję współczesnych gospodarek na podstawie makroekonomii i dorobku nauk o zarządzaniu

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
The present article represents the first part of wider research focusing on the development of an authorial interpretation of the phenomena characterising modern economies on the basis of a critical analysis of macroeconomic and management literature. It points out, first of all, the existence of two opposing approaches to the interpretation of phenomena characterising the knowledge-based economy. The first one describes these as a completely new phenomenon requiring the development of theoretical instruments significantly different from those already available. The second one, instead, underlines that the conditions characterising modern economies can be treated rather as an economic system development phase, which, based on income inequalities, economic growth and capital accumulation evolution, resembles a return to trends already observed in the past. The paper presents the author’s proposal of integrating both approaches and knowledge-based economy interpretations as an economic development phase characterised – based on the observed trends and a set of theoretical arguments derived from Keynesian theory and justifying the existence of an acceleration mechanism – by the lower profitability of physical capital accumulation. The conclusions indicate how the existence of such a mechanism and the underlining of such a feature of modern economies suffices, according to the author, to explain both the emergence of different phases of development as well as specific economic phenomena considered typical for the knowledge-based economy in the literature. Forthcoming articles will supplement the present one, focusing on their analysis, leading to the development of a unified interpretation scheme able to explain the main mechanisms and major forces affecting economic system functioning both at a given development phase and in the longer-term perspective.
PL
Artykuł stanowi pierwszą część szerszych badań poświęconych opracowaniu własnej koncepcji interpretacji zjawisk, charakteryzujących współczesne gospodarki na podstawie krytycznej analizy piśmiennictwa naukowego z zakresu zarówno makroekonomii, jak i nauk o zarządzaniu. W pracy podjęto dyskusję wokół dwóch przeciwstawnych stanowisk, co do interpretacji zjawisk cechujących gospodarki oparte na wiedzy. Pierwsze z nich opisuje je jako zupełną nowość wymagającą opracowania znacząco różnych od już dostępnych narzędzi analizy teoretycznej. Drugie, natomiast, podkreśla, że kondycje cechujące współczesne gospodarki można potraktować bardziej jako kolejną fazę ewolucji systemów gospodarczych, którą można scharakteryzować jako etap powrotu do trendów już zarejestrowanych w przeszłości na podstawie zaobserwowanej ewolucji nierówności w podziale dochodu, wzrostu gospodarczego oraz akumulacji kapitału fizycznego. Opracowanie przedstawia autorską propozycję ujednolicenia owych stanowisk i interpretacji istoty gospodarki opartej na wiedzy jako fazę rozwoju gospodarki, cechującą się – na podstawie zarówno zaobserwowanych trendów, jak i szeregu argumentów teoretycznych wynikających z opracowań przedstawicieli nurtu keynesowskiego i uzasadniających występowanie w gospodarce mechanizmu akceleracyjnego – niską opłacalnością inwestycji w kapitał fizyczny. W konkluzjach podkreślono, dlaczego występowanie takiego mechanizmu i wyróżnienie takiej cechy współczesnych gospodarek są, zdaniem autora, samodzielnie wystarczające, aby wyjaśniać zarówno długookresowe pojawianie się różnych faz rozwoju gospodarczego, jak i występowanie specyficznych zjawisk gospodarczych zasygnalizowanych w literaturze jako typowych dla gospodarki opartej na wiedzy. Te zjawiska będą przedmiotem kolejnych analiz ukierunkowanych na zbudowanie ujednoliconego schematu interpretacyjnego, który będzie w stanie wyjaśnić główne mechanizmy i podstawowe siły determinujące działanie systemu gospodarczego zarówno w danym etapie rozwoju, jak i w dłuższym okresie.

Contributors

 • Organisational Behaviour Department Cracow University of Economics

References

 • Aghion, P., Howitt, P. (1992). A Model of Growth through Creative Destruction. Econometrica, 60(2), 323–351. DOI: 10.2307/2951599.
 • Aghion, P., Howitt, P. (2007). Capital, innovation, and growth accounting. Oxford Review of Economic Policy, 23(1), 79–93, DOI: 10.1093/oxrep/grm007.
 • Bhaduri, A., Marglin, S. (1990). Unemployment and the real wage: the economic basis for contesting political ideologies. Cambridge Journal of Economics, 14(4), 375–393. DOI: 10.1093/oxfordjournals.cje.a035141.
 • Brzeziński, M. (2000). Organizacja produkcji. Lublin: Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej.
 • Brzeziński, M. (2002). Organizacja i sterowanie produkcją. Warszawa: Agencja Wydawnicza Placet.
 • Brzeziński, M. (2013). Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie. Warszawa: Difin
 • Czerniachowicz, B. (2003). Organizacja ucząca się a organizacja inteligentna. In: D. Kopycińska (Ed.), Kapitał ludzki w gospodarce (pp. 39–51). Szczecin: PTE.
 • Dzikowska, M., Gorynia, M. (2012). Teoretyczne aspekty konkurencyjności przedsiębiorstwa – w kierunku koncepcji eklektycznej. Gospodarka Narodowa, 4(248), 4–13.
 • Galbraith, J. K. (2014). Capital for the Twenty-First Century? Dissent, 61(2), 77–82. DOI: 10.1353/dss.2014.0032.
 • Gallon, M. R., Stillman, H. M., Coates, D. (1995). Putting core competency thinking into practice. Research-Technology Management, 38(3), 20–28. DOI: 10.1080/08956308.1995.11674264.
 • Garegnani, P. (1962). Il problema della domanda effettiva nello sviluppo economico italiano. Rome: Svimez.
 • Garegnani, P. (1983). Two Routes to Effective Demand: Comment on Kregel. In: J. A. Kregel (Ed.), Distribution, Effective Demand and International Economic Relations. London: Macmillan.
 • Garegnani, P. (1992). Some notes for an analysis of accumulation. In: E. J. Nell, J. Halevi, D. Laibman (Eds.), Beyond the steady state: a revival of growth theory (pp. 47–71). London: Macmillan. DOI: 10.1007/978-1-349-10950-0_3.
 • Garegnani, P. (2011). Capital in the Neoclassical Theory. Some Notes. Nómadas. Revista Crítica de Ciencias Sociales y Jurídicas, MA/2011.1, 45–62.
 • Galor, O. (2009). Inequality and economic development: The modern perspective. Cheltenham (UK): Edward Elgar. DOI: 10.4337/9781784712808.
 • Galor, O. (2011). Inequality, human capital formation and the process of development. National Bureau of Economic Research, Working Paper w17058. DOI: 10.3386/w17058.
 • Galor, O., Moav, O. (2004). From physical to human capital accumulation: Inequality and the process of development. The Review of Economic Studies, 71(4), 1001–1026. DOI: 10.1111/0034-6527.00312.
 • Godin, B. (2006). The knowledge-based economy: conceptual framework or buzzword? The Journal of Technology Transfer, 31(1), 17–30. DOI: 10.1007/s10961-005-5010-x.
 • Homburg, S. (2014). Critical Remarks on Piketty’s ‛Capital in the Twenty-First Century’. Institute of Public Economics, Leibniz University of Hannover. Discussion Paper, 530, 1401–1406. DOI: 10.1080/00036846.2014.997927.
 • Jabłoński, Ł. (2007). Dylematy pomiaru kapitału ludzkiego w kontekście jego roli we wzrościegospodarczym. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 741, 53–68.
 • Jabłoński, Ł. (2008). Ewolucja poglądów na temat konwergencji w ekonomii rozwoju. Gospodarka Narodowa, 5–6, 25–46.
 • Jabłoński, Ł. (2011). Kapitał ludzki w wybranych modelach wzrostu gospodarczego. Gospodarka Narodowa, 245(1–2), 81–103.
 • Jabłoński, Ł. (2012). Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo CH Beck.
 • Kalecki, M. (1942). A theory of profits. The Economic Journal, 52(206–207), 258–267. DOI: 10.2307/2225784.
 • Kalecki, M. (1971). Class Struggle and the Distribution of National Income. Kyklos, 24(1), 1–9. DOI: 10.1111/j.1467-6435.1971.tb00148.x.
 • Kalecki, M. (1974). Zarys teorii wzrostu gospodarki socjalistycznej. Warszawa: PWN.
 • Kalecki, M. (2013a). Theory of Economic Dynamics, an essay on cyclical and long-run changes in capitalist economy. London: Routledge.
 • Kalecki, M. (2013b). Essays in the theory of economic fluctuations. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315016818.
 • Kelly, K. (2001). Nowe reguły nowej gospodarki. Warszawa: WIG-Press.
 • Keynes, J. M. (1936). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Electronic version, Adelaide: The University of Adelaide Library Electronic Texts Collection (2014).
 • Kozioł, L. (2009). System innowacyjności współczesnych przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(12), 61–75.
 • Krugman, P. (2014a). American Patrimony. The New York Times. Retrieved from: http://krugman.blogs.nytimes.com/2014/03/24/american-patrimony/ (2020.02.19).
 • Krugman, P. (2014b). Is Piketty All Wrong?. The New York Times. Retrieved from: http://krugman.blogs.nytimes.com/2014/05/24/is-piketty-all-wrong/?php=true&type=blogs&php=true&type=blogs&r=2 (2020.02.19).
 • Krugman, P. (2014c). The Piketty Panic. The New York Times. Retrieved from: http://www.nytimes.com/2014/04/25/opinion/krugman-the-piketty-panic.html?hp&rref=opinion (2020.02.19).
 • Krugman, P. (2014d). Why We’re in a New Gilded Age. The New York Review of Books. Retrieved from: http://www.nybooks.com/articles/archives/2014/may/08/thomas-piketty-new-gilded-age/ (2020.02.19).
 • Kunasz, M. (2006). Zasoby przedsiębiorstwa w teorii ekonomii. Gospodarka Narodowa, 211(10), 33–48.
 • Kunkel, B. (2014). Paupers and Richlings. London Review of Books, 3rd July 2014 edition. Retrieved from: http://www.lrb.co.uk/v36/n13/benjamin-kunkel/paupers-and-richlings (2020.02.19).
 • Lavoie, M., Stockhammer, E. (2012). Wage-led growth: Concept, theories and policies. Geneva: ILO. DOI: 10.1057/9781137357939_2.
 • Lavoie, M., Stockhammer, E. (2013). Wage-led Growth: An equitable strategy for economic recovery. London: Palgrave Macmillan. DOI: 10.1057/9781137357939.
 • Lucas, R. E. (1988). On the mechanics of economic development. Journal of Monetary Economics, 22(1), 3–42. DOI: 10.1016/0304-3932(88)90168-7.
 • Lucas, R. E. (2004) The industrial revolution: Past and future. In: R. E. Lucas (Ed.), Lectures on economic growth (pp. 109–188). Cambridge (US) and London: Harvard University Press.
 • Mankiw, N. G., Romer, D., Weil, D. N. (1992). A contribution to the empirics of economic growth. National Bureau of Economic Research, Working Paper w3541. DOI:10.2307/2118477.
 • Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy. Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie.
 • Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2008). Ludzie organizacji opartych na wiedzy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 765, 29–51.
 • Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A. (2010). Studium niematerialnych zasobów organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 820, 31–46.
 • Milanović, B. (2002). True world income distribution, 1988 and 1993: First calculation based on household surveys alone. The Economic Journal, 112(476), 51–92. DOI: 10.1111/1468-0297.0j673.
 • Milanović, B. (2011). Worlds apart: measuring international and global inequality. Princeton: Princeton University Press. DOI: 10.1515/9781400840816.
 • Milanović, B. (2013). The return of patrimonial capitalism: review of Thomas Piketty’s Capital in the 21st century, Munich Personal RePEc Archive. Retrieved from: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/52384/ (2019.07.05).
 • Milanović, B. (2014). My view on Piketty’s critique by the FT. Retrieved from: http://brankomi.wix.com/inequality (2019.07.05).
 • Oczkowska, R. (2012a). Offshoring jako szansa wykorzystania globalnych zasobów kapitału ludzkiego. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (Social Inequalities and Economic Growth), 26, 180–188.
 • Oczkowska, R. (2012b). Offshoring w świetle wybranych koncepcji ekonomicznych. In: B. Mikuła (Ed.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu (pp. 403–410). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
 • Oczkowska, R., Śmigielska, G. (2018). Knowledge, Economy, Society: Macro-and Microeconomic Problems in the Knowledge-based Economy. Cracow: Foundation of the Cracow University of Economics.
 • OECD, (1995). The Implications of the Knowledge-Based Economy for Future Science and Technology Policies. OCDE/GD(95)136, Paris: OECD. Retrieved from: http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(95)136&docLanguage=En (2019.07.05).
 • OECD, https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=6864 (2019.07.05).
 • Onaran, Ö., Galanis, G. (2013). Is aggregate demand wage-led or profit-led? A global model. In: M. Lavoie, E. Stockhammer (Eds.), Wage-led growth: An Equitable Strategy for Economic Recovery (pp. 71–99). London: Palgrave Macmillan.
 • Onaran, Ö., Stockhammer, E. (2001a). The effect of distribution on accumulation, capacity utilization and employment: testing the wage-led hypothesis for Turkey. Istanbul Technical University, Faculty of Management Discussion Papers in Management Engineering, 01(1), 4–34.
 • Onaran, Ö., Stockhammer, E. (2001b). Two different export-oriented growth strategiesunder a wage-led accumulation regime: à la Turca and à la South Korea. University of Massachusetts Amherst, Working Paper Series, Working Paper, 38.
 • Pająk, E. (2011). Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Petri, F. (2001). Theory Of Output Growth And Of Per Capita Output Growth: With Or Without Say’s Law?, Università di Siena, Dipartimento di Economia Politica. Retrieved from: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.376.48 83&rep=rep1&-type=pdf (2019.07.05).
 • Petri, F. (2003). Should the theory of endogenous growth be based on Say’s Law and the full employment of resources? In: N. Salvadori (Ed.), The Theory of Economic Growth: a ‘Classical’ Perspective (pp. 139–160). Cheltenham (UK): Edward Elgar Publishing.
 • Petri, F. (2011a). On the recent debate on capital theory and general equilibrium. In: V. Caspari (Ed.), The Evolution of Economic Theory. Essays in Honour of Bertram Schefold (pp. 55–99). London: Routledge.
 • Petri, F. (2011b). On the likelihood and relevance of reswitching and reverse capital deepening. In: N. Salvadori, C. Gehrke (Eds.), Keynes, Sraffa and the Criticism of Neoclassical Theory: Essays in Honour of Heinz Kurz (pp. 380–418). London: Routledge.
 • Petri, F. (2013). The Inevitable Dependence of Investment on Expected Demand: Implications for Neoclassical Macroeconomics. In: E. Levrero, A. Palumbo, A. Stirati (Eds.), Sraffa and the Reconstruction of Economic Theory. Volume Two: Aggregate Demand, Policy Analysis and Growth (pp. 44–77). London: Palgrave Macmillan.
 • Petri, F. (2015). Neglected implications of neoclassical capital-labour substitution for investment theory: another criticism of Say’s Law. Review of Political Economy, 27(3), 308–340. DOI: 10.1080/09538259.2015.1067367.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2005). Elementy zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 672, 35–59.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2006). Wyzwania funkcjonowania organizacji w warunkach ekonomii wiedzy. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 715, 83–97.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2008). Specyfika niematerialnych zasobów organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 765, 53–70.
 • Pietruszka-Ortyl, A. (2018). Orientacja zasobowa w praktyce zarządzania przedsiębiorstwami – omówienie wyników badań empirycznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 967, 67–86. DOI: 10.15678/ZNUEK.2017.0967.0705.
 • Piketty, T. (2014a). Capital in the twenty-first century. London: The Belknap Press of Harvard University Press. DOI: 10.4159/9780674369542.
 • Piketty, T. (2014b). My Response to the Financial Times. Huffington Post, 29th May 2014 Edition. Retrieved from: https://www.huffpost.com/entry/response-to-financial-times_b_5412853 (2019.07.05).
 • Piketty, T. (2014c). Save capitalism from the capitalists by taxing wealth. Financial Times, 29. Retrieved from: http://piketty.pse.ens.fr/en/articles-de-presse/77 (2019.07.05).
 • Romer, P. M. (1986). Increasing returns and long-run growth. The Journal of Political Economy, 94(5), 1002–1037. DOI: 10.1086/261420.
 • Romer, P. M. (1989). Endogenous technological change. National Bureau of Economic Research, Working Paper w3210. DOI: 10.3386/w3210.
 • Romer, P. M. (1990). Human capital and growth: theory and evidence. Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy, 32, 251–286. DOI: 10.1016/0167-2231(90)90028-J.
 • Romer, P. M., (1994). The origins of endogenous growth. The Journal of Economic Perspectives, 8(1), 3–22. DOI: 10.1257/jep.8.1.3.
 • Sala-i-Martin, X. (1990a). Lecture notes on economic growth (I): Introduction to the literaturę and neoclassical models. National Bureau of Economic Research, Working Paper w3563.
 • Sala-i-Martin, X. (1990b). Lecture notes on economic growth (II): Five prototype models of endogenous growth. National Bureau of Economic Research, Working Paper w3564. DOI: 10.3386/w3564.
 • Saez, E., Zucman, G. (2014). The Distribution of US Wealth, Capital Income and Returns since 1913. Downloaded from: http://gabriel-zucman.eu/files/SaezZucman 2014Slides.pdf (2019.07.05).
 • Setterfield, M. (2003). Neo-Kaleckian growth dynamics and the state of long run expectations: wage-versus profit-led growth reconsidered. In: N. Salvadori (Ed.), Old and New Growth Theories: An Assessment (pp. 321–339). Cheltenham UK: Edward Elgar Publishing
 • Setterfield, M. (2014). Neoclassical Growth Theory and Heterodox Growth Theory: Opportunities For (and Obstacles To) Greater Engagement. Eastern Economic Journal, 40(3), 365–386. DOI: 10.1057/eej.2013.12.
 • Smith, A. (1776). An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations. Losanna: Digital version Metalibri (2007). DOI: 10.1093/oseo/instance.00043218.
 • Solow, R. M. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, 70(1), 65–94. DOI: 10.2307/1884513.
 • Solow, R. M. (1970). Growth theory. An exposition. Oxford: Clarendon Press.
 • Szatkowski, K. (2014). Nowoczesne zarządzanie produkcją. Ujęcie procesowe. Warszawa: PWN.
 • Valente, R. (2014). Redystrybucja dochodu i jej skutki długo i krótkookresowe według teorii alternatywnych do paradygmatu neoklasycznego. Próba odwrócenia tradycyjnego podejścia do nierówności społecznych. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (Social Inequalities and Economic Growth), 39, 55–69.
 • Valente, R. (2016a). Capital Accumulation, Economic Growth and Income Distribution: Different Theories and 20th and 21st Century Evidence. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (Social Inequalities and Economic Growth), 46, 148–179. DOI: 10.15584/nsawg.2016.2.8.
 • Valente, R. (2016b). Mainstream and heterodox sources of endogenous growth: some linkages and the role of income distribution. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (Social Inequalities and Economic Growth), 47, 302–321. DOI: 10.15584/nsawg.2016.3.23.
 • Valente, R. (2018). The Influences of Macro-Environment and Work and Firm Organization Changes. An Analysis of Italian Productive Decentralization in the 1970s. Management Sciences. Nauki o Zarządzaniu, 23(4), 48–66. DOI: 10.15611/ms.2018.4.07.
 • Valente, R. (2019). Analiza zróżnicowania poziomu rozwoju poszczególnych regionów i ich rynków pracy w Polsce. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy (Social Inequalities and Economic Growth), 57, 432–455. DOI: 10.15584/nsawg.2019.1.31.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7ff2aa67-5f77-4143-8e4d-78774c4f4fcc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.