PL EN


2018 | Volume 32, Issue 1 | 108-124
Article title

Wpływ czynników politycznych i prawnych w Stanach Zjednoczonych na procesy migracji i aktywność turystyczną amerykańskiej Polonii

Content
Title variants
EN
Political and Legal Factors in the USA Conditioning Migration Processes and Tourist Activity of American Polonia
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stany Zjednoczone mają długą historię związaną z imigracją, co odzwierciedla się w ustawodawstwie tego państwa. Prawo stanowi główny instrument polityki imigracyjnej. Polska jest jednym z czterech krajów UE, oprócz Bułgarii, Rumunii i Cypru, które nadal znajdują się poza Visa Waiver Program (VWP). Wejście do VWP daje prawo przyjazdu do USA bez wizy na okres do 90 dni. Zmiany, które nastąpiły w prawie imigracyjnym w ostatnich latach, mogą mieć znaczenie dla sytuacji pewnej liczby Polaków i osób polskiego pochodzenia w USA. Wejście w życie ustawy Immigration and Reform Act (tzw. Dream Act), czyli amnestii dla osób, które jako dzieci nielegalnie przybyły do Stanów Zjednoczonych pod opieką rodziców, jak również umorzenie postępowań deportacyjnych przeciw osobom, które nie są przestępcami i których sprawy nie zaliczają się do priorytetowych, dają szansę nielegalnym imigrantom na uregulowanie ich statusu. Głównym celem artykułu jest przedstawienie czynników politycznych i prawnych, które warunkują aktywność chicagowskiej Polonii i jej wybór destynacji turystycznej. Jednym z ważniejszych czynników, który przyczynia się do aktywności turystycznej amerykańskiej Polonii, jest uregulowana prawnie sytuacja pobytowa. W artykule zaprezentowana zostanie metoda sondażu diagnostycznego w postaci badań ankietowych wśród Polonii w liczbie 1014 w języku polskim i angielskim. Zostaną przedstawione wyniki mówiące o tym, że: status pobytowy respondentów w USA nie wpływa na częstotliwość wyjazdów w ciągu roku, osoby przebywające w USA legalnie poświęcają więcej czasu na wypoczynek w ciągu roku niż osoby przebywające w USA nielegalnie, osoby przebywające w USA legalnie wydają w ciągu roku większą sumę pieniędzy na podróże niż osoby przebywające w USA nielegalnie, uregulowany status pobytowy Polonii wpływa na wybór kierunku wyjazdu również wewnątrz kraju.
EN
The United States are characterised by a long history related to immigration, which is reflected in legislation. Law constitutes the main instrument of immigration policy. Poland is one of four EU countries, apart from Bulgaria, Romania and Cyprus, that are still outside the Visa Waiver Program (VWP). Entering the VWP gives the right to arrive in the United States without a visa for the period of up to 90 days. The influence of changes that have occurred in immigration law that has been adopted in the recent years may be relevant to the situation of a certain number of Poles and people of Polish origin in the United States. The entry into force of the Immigration and Reform Act (the so-called Dream Act), i.e. amnesty for people who – as children – arrived in the United States illegally under the care of their parents, as well as discontinuance of deportation proceedings against people who are not criminals and whose cases are not qualified as priority ones, give illegal immigrants a chance to regulate their status. The main objective of the article is to present political and legal factors that determine the activity and choice of tourist destination among the Chicago Polonia. One of the most important factors that contribute to tourist activity among the American Polonia is the legally regulated residence situation. The method of a diagnostic survey in the form of surveys among the Polonia in the number of 1014 in the Polish and English language will be applied in the article. The results presented confirm that the residence status of the respondents in the United States does not affect the frequency of trips during the year; people residing in the United States legally spend more time on relaxation during the year than individuals staying in the United States illegally; people staying in the United States legally spend a larger sum of money on travelling during the year than people residing in the United States illegally; as well as that the regulated residence status of the Polonia influences the choice of the direction of travelling also within the country.
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Turystyki i Badań Regionalnych, kamilazw@up.krakow.pl
References
 • Yearbook of Immigration Statistic (2014, sierpień) (2017, 8 grudnia). Pozyskano z https:// www.dhs.gov/sites/default/files/publications/Yearbook_Immigration_Statistics_2013_0.pdf
 • Balicki, J., Frątczak, E., Nam, Ch.B. (2003). Mechanizmy przemian ludnościowych – globalna polityka ludnościowa. Warszawa: Uniwersytet Kardynała.
 • Bean, F., Vernez, G., Keeley, C. (1989). A nation by Design, Immigration policy, in the fashioning of America. Boston: Firs Harvard University Press.
 • Beaumont, N., Dredge, D. (2010). Local tourism governance: A comprasion of three network approaches. Journal of Sustainable Tourism, 18, 7–18.
 • Belski, A. (2010). Stany Zjednoczone Ameryki. W: Z. Kruczek (red.). Kraje pozaeuropejskie. Zarys geografii turystycznej. Kraków: Proksenia.
 • Blalock, H.M. (1987). Statystyka dla socjologów. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Fritz, R.G., Brandon, C., Xander, J. (1984). Combining time tense and econometric forecast of tourism activity. Annals of Tourims Research, 11(2).
 • Hall, C.M., Jenkins, J.M. (2004). Tourism and public policy. W: A. Lew, C.M. Hall, A.M. Williams (red.). Companion to Tourism. Oksford: Blackwells.
 • Hall, C.M. (2011). A Typology of governance and its implements for tourism policy analysis. Journal of Sustainable Tourism, 4.
 • Jung, B.H. (1987). O czasie wolnym. Kultura i rekreacja w procesach rozwoju społeczno-ekonomicznego. Warszawa: Szkoła Główna Planowania i Statystyki.
 • Kaczmarska, A. (2014). Wybrane czynniki rozwoju turystyki. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
 • Kurleto, M. (2013). Współczesne oddziaływanie polityki państwowej na rozwój przedsiębiorstw związanych z turystyką. Zarządzanie i Finanse, 1(11), 411–427.
 • Legawiec, M. (2000). Polskie imigrantki w Chicago (na przykładzie badań własnych). Niepublikowany maszynopis pracy magisterskiej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
 • Levine, G., Hill, K., Warren, R. (1985). Illegal Immigration in America. A Reference Handbook. Westport: Greenwood Press.
 • Raport o sytuacji Polonii i Polaków za granicą 2012 (2013). Pozyskano z http://www.msz.gov.pl/ resource/d44dcd91-ed03-4e64-a475-b56dbece5a46:JCR Rocznik Polonii (2006).
 • Rybczyński, W. (2006). Przedmowa. W: M. Nadolski, W. Rybczyński (red.). Polonia i Polacy w krajach Unii Europejskiej. Pułtusk: Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, 8. U.S. Census Bureau (2017, 8 grudnia). Pozyskano z https://www.census.gov/
 • Wodejko, S. (1998). Ekonomiczne zagadnienia turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa.
 • Ziółkowska-Weiss, K. (2017). Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(3), 32–49.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-7ff5347c-da92-4a5a-a66d-4f2a2d7403bc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.