Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 2(34) | 13-33

Article title

Modele regresji współczynnika dzietności i stopy bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim według powiatów w latach 1999–2015

Content

Title variants

EN
Regression models of fertility and registered unemployment rates in the Wielkopolska region by districts in the years 1999–2015

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem opracowania jest rozpoznanie wielkości, zmian i zróżnicowania współczynnika dzietności i stopy bezrobocia rejestrowanego w województwie wielkopolskim według powiatów oraz kierunku, kształtu i siły zależności między współczynnikiem dzietności a stopą bezrobocia rejestrowanego w powiatach tego województwa. Hipoteza główna opracowania głosi, że stopa bezrobocia rejestrowanego w powiatach województwa wielkopolskiego w latach 1999–2015 wpływa na współczynnik dzietności. Zakres czasowy opracowania obejmuje lata 1999–2015. Źródłem opracowania były dane Banku Danych Regionalnych za lata 1999–2015 zawarte na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego. Do opisu dynamiki współczynnika dzietności wykorzystano indeksy dynamiki o podstawie stałej, przyjmując rok 1999 = 100%, a do określenia wpływu stopy bezrobocia rejestrowanego na współczynnik dzietności ogólnej – analizę korelacji i regresji dwóch zmiennych. Rezultaty badania ukazały, że w badanym okresie współczynniki dzietności są zróżnicowane co do kierunku i intensywności w województwie wielkopolskim według powiatów. Podobna prawidłowość odnosi się do stopy bezrobocia rejestrowanego. W postępowaniu badawczym potwierdzono hipotezę o zależności współczynnika dzietności ogólnej od stopy bezrobocia rejestrowanego. Oszacowane modele regresji współczynnika dzietności względem stopy bezrobocia rejestrowanego w większości powiatów są liniowe o kierunku ujemnym. Współczynniki determinacji są zróżnicowane według środowiska zamieszkania.
EN
The purpose of this study is to identify variations between fertility rates in correlation to registered unemployment rates of different districts in the Wielkopolska region and to provide the type, direction, and strength of potential correlation between the two variables: birth rates and unemployment rates. This study hypothesizes that registered unemployment rates influence the fertility rates within the Wielkopolska region. The range of time covered by this study is between 1999 to 2015. The data used in this study was sourced from the Regional Data Bank (1999–2015) and is available on the Polish Central Statistical Office website. In the exploration stage, the fertility rates in 1999 were used as a base for all comparisons when describing the indices of the dynamics. To determine the impact of registered unemployment rates on total fertility rates, a two-way factorial regression analysis and correlational analysis were conducted. The results indicate that fertility rates between 1999 to 2015 varied, in terms of the relationship strength and direction, between the Wielkopolska’s districts. A similar pattern was discovered in relation to the registered unemployment rates. In the research process, the hypothesis confirmed a correlation between total fertility rates and registered unemployment rates. The regression models used described the fertility rates in relation to registered unemployment rates, in most of the districts, as linear and pointing in a negative direction. The coefficients of determination are differentiated by place of residence.

Year

Issue

Pages

13-33

Physical description

Dates

published
2017-06

Contributors

 • Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

References

 • Balicki, J., Frątczak, E., Nam, Ch.B. (2007). Mechanizmy przemian ludnościowych: globalna polityka ludnościowa. Warszawa: Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. ISBN 8385737685.
 • Bartosiewicz, S. (1989). Ekonometria: technologia ekonometrycznego przetwarzania informacji. Warszawa: PWE. ISBN 8320806461.
 • Frątczak, E., Sobczak, I. (red.). (1999). Dzietność kobiet polskich w okresie transformacji ustrojowej: materiały z konferencji demograficznej Unieście/Koszalin, 18 i 19 września 1999 r. Warszawa: Polskie Towarzystwo Demograficzne Zarząd Główny. ISBN 8390191288.
 • Frątczak, E. (2003). Przemiany płodności i rodziny w Polsce i Europie. Oceny, interpretacje, teorie, polityka rodzinna. W: Z. Strzelecki (red.). Polska a Europa: procesy demograficzne u progu XXI wieku. T. 17. I Kongres Demograficzny w Polsce: sesja końcowa, Warszawa, 25–26 listopada 2002 r. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. ISBN 8387427683.
 • GUS. (2016). Baza Demografia [online, dostęp: 2017-03-22]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: http://demografia.stat.gov.pl/bazademografia/.
 • GUS. (2017). Bank Danych Lokalnych [online, dostęp: 2017-03-22]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Dostępny w Internecie: https://bdl.stat.gov.pl/bdl/dane/podgrup/temat.
 • Guzik, B. (1979). Propozycja zmodyfikowanego współczynnika determinacji dla doboru zmiennych objaśniających do modelu ekonometrycznego. Przegląd Statystyczny, 1–2, 67–78.
 • Holzer, J.Z. (2003). Demografia. Warszawa: PWE. ISBN 8320814626.
 • Keller, G., Warrack, B., Bartel, H. (1988). Statistics for Management and Economics: A Systematic Approach. Belmont, CA: Wadsworth Publishing Co. ISBN 0534086225.
 • Kot, S.M., Jakubowski, J., Sokołowski, A. (2011). Statystyka. Warszawa: Difin. ISBN 9788376413495.
 • Krzysztofiak, M., Luszniewicz, A. (1976). Statystyka. Warszawa: PWE.
 • Kufel, T. (2004). Ekonometria: rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301142847.
 • Okólski, M., Fihel, A. (2012). Demografia: współczesne zjawiska i teorie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373836129.
 • RRL. (2004). Sytuacja Demograficzna Polski. Raport 2002. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.
 • Rosset, E. (1975). Demografia Polski. T. 2: Reprodukcja ludności. Warszawa: PWN.
 • Wierzchosławski, S. (1993). Przeobrażenia demograficzne współczesnej Europy i perspektywy jej rozwoju. W: R. Domański (red.). Studia europejskie (s. 99–136). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Witkowski, J. (2003). Rozwój ludności a rynek pracy. W: Z. Strzelecki (red.). Polska a Europa: procesy demograficzne u progu XXI wieku. T. 17. I Kongres Demograficzny w Polsce: sesja końcowa, Warszawa, 25–26 listopada 2002 r. Warszawa: Rządowe Centrum Studiów Strategicznych. ISBN 8387427683.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-7ffb2701-dddc-4ed4-b03d-eb168a50693c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.