PL EN


2012 | 4(33) | 126-137
Article title

Patriotyczna i wychowawcza rola pierwszych w historii Polski książek dla ludności wiejskiej autorstwa Izabeli Czartoryskiej

Authors
Title variants
EN
Patriotic and Educational Role of the First Books in the History of Poland for the Rural Population Written by Izabela Czartoryska
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Izabela Czartoryska stworzyła w Puławach centrum życia kulturalnego, literackiego, wychowawczego, społecznego i patriotycznego. Jest autorką Pielgrzyma w Dobromilu oraz Książki do pacierzy dla dzieci wiejskich. Książki te były pierwszymi w historii skierowanymi do ludności wiejskiej, łączącymi środowisko wiejskie ze środowiskiem szlacheckim. Czartoryska w swoich dziełach przedstawiła program wychowawczy dla ludu, który obejmował naukę historii, religii, zasady moralne i gospodarskie. W szczególny sposób Czartoryska przedstawiła umiłowanie ojczyzny jako wartości nadrzędnej również dla chłopów. Księżna twierdziła, że możliwe są zmiany życia na wsi dzięki wychowaniu i kształceniu nowych pokoleń. Przez kilkadziesiąt następnych lat książki Czartoryskiej pełniły rolę wychowawczą i patriotyczną wśród ogromnej liczby Polaków pozostających pod wszystkimi trzeba zaborami.
EN
Izabela Czartoryska created a cultural, literary, educational, social, and patri­otic center of life in Pulawy. She wrote Pilgrim in Dobromil and Book to prayers for country children. These books were the first in the history of the novel, directed to the rural population, to unite the rural and the noble environment. Czartoryska in her books presented the educational program for people, which included the study of history, religion, morals, and farms. In a special way Czartoryska presented novels of love for the homeland as well as the parent for the peasants. Duchess claimed that there may be changes in rural life through education and the education of new generations. For several subsequent years, Czartoryska’s books served as an educational and patriotic purpose among a large number of Poles who still remained under partitions.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-800bb760-f252-45f4-a06f-bca22ae0b7af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.