PL EN


2019 | 44(1) | 67-83
Article title

Prospects for implementation of social impact bonds in Polandan example of an intervention on the labour market

Content
Title variants
Perspektywy wdrażania obligacji społecznych w Polsce— przykład interwencji na rynku pracy
Languages of publication
EN PL
Abstracts
EN
The aim of this article is to describe social impact bonds as an innovative instrument for financing social services. The first part presents the nature of this solution in its economic, institutional and legal aspects. Then we analyse the chances of social impact bond development taking into account the labour market and the financial market. In the next part, the authors present a proposal to use the model of social impact bonds in employment support services. The summary is a critical analysis of the model, presenting its weaknesses and relevant remedial strategies.
PL
Celem artykułu jest opisanie obligacji społecznych jako innowacyjnego instrumentu finansowania usług społecznych. W pierwszej części przedstawiona jest istota tego rozwiązania w wymiarze ekonomicznym, instytucjonalnym oraz prawnym. Następnie dokonana jest analiza szans rozwoju obligacji społecznych w Polsce, biorąc pod uwagę uwarunkowania rynku pracy i rynku kapitałowego. W dalszej części autorzy przedstawiają propozycję zastosowania modelu obligacji społecznych w usługach aktywizacji zawodowej. Podsumowaniem jest krytyczna analiza modelu ukazująca potencjalnie słabe strony interwencji z zastosowanym mechanizmem wraz z propozycjami przeciwdziałania.
Contributors
author
 • Institute of Sociology, Department of Applied Sociology and Social Work, Adam Mickiewicz University in Poznań
 • Faculty of Economics, Department of Monetary Policy and Financial Markets Poznań, University of Economics and Business
References
 • Brye, S., Preston-Shoot, M. (1995). Empowering practice in social care. Philadelphia: Open University Press.
 • Cicha-Nazarczuk, M. (2015). Regionalne zróżnicowanie finansowania i efektywności aktywnej polityki rynku pracy w Polsce. Optimum. Studia Ekonomiczne, no. 4 (76), pp. 153–168.
 • Cooper, Ch., Graham, C., Himick, D. (2016). Social impact bonds: The securitization of the homeless. Accounting, Organizations and Society, vol. 55, p. 63–82. DOI: 10.1016/j.aos.2016.10.003.
 • Davies, H., Nutley, S., Smith, P. (eds) (2000). What works? Evidence-based policy and practice in public services. Portland, OR: Policy Press.
 • Eurostat (2013). Labour market policy statistics. Methodology, Manuals and Guidelines. Luxembourg: Publications Office of the European Union. DOI: 10.2785/45642.
 • Fox, Ch., Albertson, K. (2011). Payment by results and social impact bonds in the criminal justice sector: New challenges for the concept of evidence-based Policy. Criminology & Criminal Justice, vol. 5, pp. 395–413.
 • Frysztacki, K. (2015). Amerykańskie społeczeństwo i jego państwo socjalne w wachlarzu cech, sprzeczności oraz kierunków zmian. In: W. Anioł, R. Bakalarczyk, K. Frysztacki, K. Piątek (eds), Nowa opiekuńczość? Zmieniająca się tożsamość polityki społecznej. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Galitopoulou, S., Noya, A. (2016). Understanding Social Impact Bonds. Paris: OECD. Kaźmierczak, T. (2014). O potrzebie końca pomocy społecznej, jaką znamy. Problems of Social Policy. Studia i Dyskusje, no. 27 (4), pp. 91–107.
 • Marchewka-Bartkowiak, K., Wiśniewski, M. (2015). Obligacje społeczne—nowy instrument finansowania zadań społecznych. Studia BAS, no. 4 (44), pp. 205–222.
 • Mulgan, G., Reeder, N., Aylott, M., Bo’sher, L. (2011). Social Impact Investment: the challenge and opportunity of Social Impact Bonds. London: The Young Foundation.
 • NBP (2016). Rozwój rynku finansowego w Polsce w 2015 r. Warszawa: Narodowy Bank Polski.
 • Pasi, G. (2014). Challenges for European welfare systems. A research agenda on social impact bonds. Review of Applied Socio-Economic Research, vol. 8, iss. 2, pp. 141–150.
 • Pestoff, V. (2008). A Democratic Architecture for the Welfare State. New York: Routledge.
 • Pestoff, V. (2012). Co-production and third sector social services in Europe. Some concepts and evidence. VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 23, no. 4, pp. 1102–1118.
 • Schinckus, Ch. (2015). The valuation of social impact bonds: An introductory perspective with the Peterborough SIB. Research in International Business and Finance, no. 35, p. 104–110. DOI: 10.1016/j.ribaf.2017.07.126.
 • Supińska, J. (2009). Style i instrumenty polityki społecznej. In: G. Firlit-Fesnak, M. Szylko-Skoczny (eds), Polityka społeczna. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Supińska, J. (2014). Dylematy polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR.
 • Sześciło, D. (2015). Samoobsługowe państwo dobrobytu. Czy obywatelska koprodukcja uratuje usługi publiczne? Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.
 • The Australian Government the Treasury (2017). Social Impact Investing Discussion Paper. Australia: the Treasury.
 • Wiśniewski, Z., Zawadzki, K. (eds) (2010). Aktywna polityka rynku pracy w Polsce w kontekście europejskim. Toruń: Wojewódzki Urząd Pracy, Uniwersytet Mikołaja Kopernika.
 • Wong, J., Ortmann, A., Motta, A., Zhang, L. (2016). Understanding Social Impact Bonds and Their Alternatives: An Experimental Investigation. Research in Experimental Economics, vol. 19, pp. 39–83. DOI:10.1108/S0193-230620160000019011.
 • Woźniak, Z. (2016). Praca socjalna a innowacje społeczne – między rutyną a zmianą. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, no. 3, pp. 205–230.
 • Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Journal of Laws [Dziennik Ustaw] of 2003 No. 96 item 873 with subsequent amendments.
 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Journal of Laws of 2017, item 1065 with subsequent amendments.
 • Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, Journal of Laws of 2015, item 238, Journal of Laws of 2017, item 1089 with subsequent amendments.
 • http://www.rp.pl/Banki/308129989-Regionalne-fundusze-rozwoju-moga-dac-poczatek bankom.html#ap-1 [access date: 8.09.2017].
 • http://psz.praca.gov.pl/-/69796-profilowanie-pomocy [access date: 18.09.2017]
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8010d439-e84e-4506-a93e-9cf05bf1a60a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.