PL EN


2015 | 51 | 2(204) | 175-182
Article title

Obiektywność, eksternalizm i sceptycyzm

Authors
Content
Title variants
EN
Objectivity, externalism and skepticism
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Celem artykułu jest ukazanie problematyki obiektywności w sporze między eksternalizmem a internalizmem oraz wykazanie oddziaływania zwrotnego antysceptycznych koncepcji eksternalistów na umocnienie ideału obiektywności. Przedstawione zostaną koncepcje esternalizmu epistemicznego Roberta Nozicka oraz semantycznego Hilarego Putnama i Donalda Davidsona, jak również zarys stanowisk internalistycznych.
EN
The aim of the paper is to show the relevance of objectivity in the dispute between externalism and internalism and to demonstrate how anti-skeptical externalisms approach strengthens the ideal of objectivity. There are presented the positions of Robert Nozick’s epistemic externalism as well as both Hilary Putnam’s and Donald Davidson’s semantic externalism, and also the internalism issues.
Year
Volume
51
Issue
Pages
175-182
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Instytut Filozofii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
References
 • Armstrong D., 1973, Belief, Truth and Knowledge, New York: Cambridge University Press.
 • Davidson D., 1977, The Method of Truth in Metaphysics, w: P. A. French, T. E. Uehling Jr., H. K. Wettstein (eds.), Midwest Studies in Philosophy 2: Studies in the Philosophy of Language, Morris: University of Minnesota Press.
 • Davidson D., 1990, Structure and Content of Truth, „The Journal of Philosophy”, 87, nr 6, s. 279–328.
 • Davidson D., 1994, Davidson Donald, w: S. Guttenplan (ed.), A Companion to the Philosophy of Mind, Oxford: Blackwell.
 • Davidson D., 1995, Metoda prawdy w metafi zyce, tłum. T. Szubka, w: Metafi zyka w fi lozofi i analitycznej, Szubka, T. (red.), Lublin: TN KUL, s. 79–94.
 • Fodor J., 2001, Eksperci od wiązów. Język myśleński i jego semantyka, tłum. M. Gokieli, Warszawa: Aletheia.
 • Gettier E. L., 1963, Is Justified True Belief Knowledge?, „Analysis”, vol. 23, No. 6, s. 121–123.
 • Gutowski P., Szubka T. (red.), 1998, Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku, Lublin: TN KUL.
 • Nozick R., 1981, Philosophical Explanations, Oxford: Clarendon Press.
 • Plantinga A., 1993, Warrant: The Current Debate, Oxford: Oxford University Press.
 • Putnam H., 1973, Meaning and Reference, „The Journal of Philosophy” LXX, s. 699–711.
 • Putnam H., 1993, Znaczenie i referencja, tłum. T. Szubka, w: Stanosz B. (red.), Filozofi a języka, Warszawa: Fundacja Aletheia, s. 246–258.
 • Putnam H., 1981, Brains in a Vat, w: idem, Reason, Truth and History, New York: Cambridge University Press.
 • Russell B., 1948, Human Knowledge: Its Scope and Limits, New York: George Allen and Unwin.
 • Szubka T., 1998, Eksternalizm w fi lozofi i umysłu i jego konsekwencje, „Ruch fi lozofi czny”, 55, nr 3, s. 471–472.
 • Ziemińska R., 2002, Eksternalizm we współczesnej epistemologii, Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-801e6b60-4a94-4b7f-951e-ad0a94103fb9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.