PL EN


2018 | 45 | 1(526) | 17–21
Article title

EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI PRACODAWCÓW W POLSCE

Authors
Selected contents from this journal
Title variants
EN
THE EFFECTIVENESS OF INSTITUTIONS REGARDING EMPLOYERS’ ORGANIZATIONS IN POLAND
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article is devoted to the issue of effectiveness of institutions regarding employers’ organizations in Poland. In the first part of the paper, economic literature (mostly empirical) about employers’ organizations is presented. The following section contains legaldogmatic analysis of Polish regulations linked with employers’ organizations. The crucial element of the article is the section including the results from indepth interviews with representatives of the government, employers’ organizations, trade unions and academic sector. The conclusions relate the outcome of the study to the issue of the effectiveness of Polish regulations in the field of employers’ organizations.
PL
Artykuł dotyczy kwestii efektywności instytucji organizacji pracodawców w Polsce. Pierwsza część zawiera przegląd empirycznej literatury ekonomicznej dotyczącej organizacji pracodawców, a w druga dotyczy analizy dogmatyczno-prawnej polskich regulacji obejmujących tworzenie i działalność organizacji pracodawców. Zasadniczym elementem artykułu jest przedstawienie wyników z indywidualnych wywiadów pogłębionych (IDI) z przedstawicielami rządu, organizacji pracodawców, związków zawodowych oraz społeczności akademickiej. Wnioski zestawiają osiągnięte rezultaty z kwestią efektywności polski regulacji dotyczących organizacji pracodawców.
Year
Volume
45
Issue
Pages
17–21
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
References
 • Abramowicz B. (2009), Dialog społeczny w Polsce – instytucjonalizacja i praktyka, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 71 (4), s. 225–244.
 • Behrens M. (2004), New Forms of Employers’ Collective Interest Representation?, „Industrielle Beziehungen”, Vol. 11, s. 77–92.
 • Behrens M., Traxler F. (2004), Employers’ organizations in Europe, Eurofound.
 • Fałkowski M., Grosse T.G., Napiontek O. (2006), Dialog społeczny i obywatelski w Polsce 2002–2005, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Frieske K.W. (1997), Instytucjonalny pluralizm czy personalne wpływy? Formy reprezentacji interesów gospodarczych w Polsce: pracodawcy, przedsiębiorcy, ludzie interesu, Fundacja im. F. Eberta, Warszawa.
 • Gardawski J. (2004), Między negocjacjami a dialogiem społecznym, w: P. Zuk (red.), Demokracja spektaklu? Kondycja polskiego życia publicznego 15 lat po zmianie systemowej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Grobler P.A., Kirsten M., Wärnich S. (2005), Building capacity for their members: What employers’ organizations in South Africa need to know, „S. Afr. J. Bus. Manage” Vol. 36(2), s. 39–56.
 • Góral Z., red. (2013), Układy zbiorowe pracy, Wolters Kluwer, Warszawa 2013.
 • Hajn Z. (2006), Pracodawcy i ich organizacje, w: M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, C.H. Beck, Warszawa, s. 444.
 • Heidhues P. (2000), Employers’ Associations, Industrywide Unions, and Competition, „CIG Working Papers”.
 • Hucap J., Pauly U., Wey Ch. (1999), The Incentives of Employers’ Associations to Raise Rivals’ Costs in the Presence of Collective Bargaining, „CIG Working Papers”.
 • Jagoda H. (2010), Związek pracodawców jako forma branżowego zrzeszenia przedsiębiorstw, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” nr 128, s. 327–333.
 • Kurczewska U., Molęda-Zdziech M. (1999), Lobbing w Unii Europejskiej – zarys problematyki, „Studia Europejskie” 2, s. 49–71.
 • Martin C.J., Swank D. (2005), Does the Organization of Capital Matter? Employers and Active Labor Market Policy at the National and Firm Levels, „American Political Science Review” Vol. 98(4), s. 593–611.
 • Męcina J. (2004), Dialog społeczny wobec wyzwań rozwoju społeczno-gospodarczego, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” nr 1, s. 63–81.
 • Piątkowski C. (2004), Organizacja pracodawców i przedsiębiorców na szczeblu wspólnotowym, „Przegląd Europejski” 1, s. 125–138.
 • Silvia S.J., Schroeder W. (2007), Why Are German Employers’ Associations Declining?, „Comparative Political Studies” Vol. 40(12), s. 1433–1459.
 • Skrzypiński D. (2001), Organizacje pracodawców i przedsiębiorców w procesie kształtowania się stosunków przemysłowych w Polsce po 1989 roku, Wyd. Adam Marszałek, Warszawa.
 • Sroka J. (2003), Administracja i polityka. Ewolucja stosunków przemysłowych w Europie Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 • AKTY PRAWNE
 • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwiet­nia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Konstytucja RP).
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80214183-a8ce-43ea-b0cf-59a625327df4
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.