PL EN


2012 | 1(30) | 8-23
Article title

Stosunek Polaków do wybranych czynów nagannych moralnie i kontrowersyjnie godzących w rodzinę

Title variants
EN
The attitude of Poles to Chosen Controversial and Morally Reprehensible Acts which Affect Families
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Stosunek do różnych czynów wyraża się bądź ich potępieniem w mniej lub bardziej zdecydowanej formie, bądź przez brak potępienia. Oczywiście brak potępienia nie musi oznaczać pełnej akceptacji danego czynu, niemniej zawsze prowadzi do szukania dla niego usprawiedliwienia lub przyzwolenia na jego popełnienie. W artykule przedstawiono wyniki badań prowadzonych w latach 1993, 2006 i 2011 nad stosunkiem społeczeństwa polskiego do różnych czynów, w tym również godzących w rodzinę. Badania każdorazowo przeprowadzane były przez OBOP na reprezentatywnej próbie populacji dorosłych Polaków. Do zachowań które spotkały się ze zdecydowanym potępieniem ponad 50 proc badanych należą niepłacenie alimentów na dziecko, nadmierne picie alkoholu, zdrada małżeńska i adopcja dzieci przez pary homoseksualne. Natomiast czynami wobec których zdecydowana większość Polaków wyraziła brak potępienia należą rozwód, współżycie seksualne bez ślubu w tzw. wolnych związkach i zapłodnienie in vitro. Zmienną, która w istotny statystycznie sposób różnicuje stosunek Polaków do wszystkich tych czynów jest stosunek do wiary i praktyk religijnych. Stwierdzono również, że od 1993 r. znacznie obniżył się odsetek Polaków potępiających te czyny, co świadczy o liberalizacji postaw wobec zachowań regulowanych przez normy moralne i obyczajowe.
EN
The attitude to different acts can be expressed by condemnation or its lack. The lack of denunciation does not mean the acceptance of the act, however it always leads to extenuation of the act or its acquiescence. This article presents the results of research done in 1993, 2006 and 2011. It was based on the Polish society’s attitude to different acts which also affected families. The research was led by OBOP on representative sample of Polish adults. Behavior which was strongly denounced by 50% of examined people included: failure to pay child support, excessive drinking of alcohol, adultery and adoption of children by homosexual couples. On the other hand, the acts which majority of Poles did not disapprove were: divorce, sexual intercourse without being married or in vitro fertilization. Variable which significantly distinguishes the Polish people’s attitude to all these acts is faith and religious practices. It was also stated that since 1993 the percentage of Poles disapproving these acts has diminished. This testifies to the liberalization of attitudes towards behavior controlled by moral and customary norms.
Contributors
  • Uniwersytet Warszawski
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8039fa69-510c-489f-bb43-d875fc034251
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.