PL EN


2017 | 20 | 22-54
Article title

Inwigilacja i komunistyczne represje wobec wadowickiego Kościoła na podstawie wybranych dokumentów Służby Bezpieczeństwa z 1961 roku

Authors
Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
Surveillance and communist repression of the Church in Wadowice based on selected documents of the Security Service of 1961.
Year
Issue
20
Pages
22-54
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
References
 • Adamski F., Małżeństwo i rodzina w Polsce powojennej. Główne tendencje przeobrażeń, w: red. J. Krucina, Jakość życia. Człowiek wobec cywilizacji technicznej, Wrocław 1977.
 • Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza t. I 1944-1956, red. K. Szwagrzyk, Warszawa 2005.
 • Aparat Bezpieczeństwa w Polsce. Kadra kierownicza, t. II 1956-1975, red. P. Piotrowski, Warszawa 2006.
 • Bober S., Walka o utrzymanie nauczania religii w szkołach w okresie polski ludowej, „Studia Ełckie” 2012, nr 14.
 • Bukowski K., ks., Zwykli czy niezwykli, Kraków 1998.
 • „Carolus” z 17 lutego 2013.
 • Dominiczak H., Organy bezpieczeństwa PRL 1944–1990. Rozwój i działalność w świetle dokumentów MSW, Warszawa 1997.
 • Dyrcz R., Laska J., Raźny J., ks., Zając E., Teczka Ewidencji Operacyjnej na Księdza. Teoria i praktyka pracy operacyjnej SB, Kraków 2009.
 • Frazik W., Musiał F., Szpytma M., Twarze krakowskiej bezpieki. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w Krakowie. Informator personalny, Kraków 2006.
 • Frazik W., Musiał F., Szpytma M., Wenklar M., Ludzie bezpieki województwa krakowskiego. Obsada stanowisk kierowniczych Urzędu Bezpieczeństwa i Służby Bezpieczeństwa w województwie krakowskim. Informator personalny, Kraków 2009.
 • GCKiCZ, Nasze spotkania z Biskupem Karolem Wojtyłą i Papieżem, „Nasza Gmina Zembrzyce” 2014, nr 1.
 • Grzybowski R., Laicyzacja szkoły jako forma walki władz komunistycznych z Kościołem katolickim i obecnością religii w wychowaniu dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1944–1956, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika” 2016, t. 25.
 • Janiga W., Mezglewski A., Nauczanie religii w szkołach publicznych, „Roczniki Nauk Prawnych” 2001, t. 11, z. 1.
 • Jusiak O.R. OFM, Bernardyńskie sanktuaria w Polsce, „Geografia i Sacrum” 2005, t. 2.
 • Kamiński Ł., Lingua securitatis, „Pamięć i Sprawiedliwość” 2003, 2/1(3).
 • Katalog kościołów i duchowieństwa archidiecezji krakowskiej, Kraków 1958.
 • Krawczyk M., Działalność Urzędu do Spraw Wyznań w zakresie tworzenia i obsady stanowisk kościelnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie” 2013, nr 97.
 • Lasota M., Donos na Wojtyłę. Karol Wojtyła w teczkach bezpieki, Kraków 2006.
 • Ludzie bezpieki w walce z Narodem i Kościołem. Służba Bezpieczeństwa w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1944–1978 – Centrala, red. M. Piotrowski, Lublin 2000.
 • Mardyła P., ks., Duszpasterstwo w czasach stalinowskich, Kraków 2009.
 • Marecki J, ks., Karmelici bosi w kręgu zainteresowań aparatu bezpieczeństwa PRL na terenie województwa krakowskiego w świetle zachowanych sprawozdań kierowanych do MBP i MSW w latach 1947-1970, „Folia Historia Cracoviensia” 2004, t. 10.
 • Marecki J. ks., Kwestionariusz personalny z Teczki Ewidencji Operacyjnej na Biskupa. Represje wobec Kościoła w krajach bloku wschodniego, w: Komuniści przeciw religii po 1944, red. J. Marecki, Kraków 2009.
 • Marecki J. ks., Represje wobec osób duchownych i zakonnych na terenie woj. Krakowskiego 1944-1975. Leksykon biograficzny, t. 1, Kraków 2014.
 • Markiewicz T., „Księża patrioci” w latach 1949-1955, w: Stosunki między państwem a Kościołem rzymskokatolickim w czasach PRL, red. A. Chojnowski, J. Kula, „Fasciculi Historii Novi”, t. I., Warszawa 1998.
 • Mielczarek T., Uwarunkowania prawne funkcjonowania cenzury w PRL, „Rocznik Prasoznawczy” 2010, nr 4.
 • Musiał F., Lasota M., Kościół zraniony (3). Śledztwo oraz proces księdza Lelity i innych, w: Partia z narodem, naród z Kościołem, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2008.
 • Musiał F., Podręcznik bezpieki, teoria pracy operacyjnej SB w świetle wydawnictw resortowych MSW PRL (1970-1989), Kraków 2007.
 • Musiał F., Metoda stopniowego werbunku duchownych (z podręczników SB), w: Agentura w akcji, red. F. Musiał, J. Szarek, Kraków 2007.
 • Musiał F., Wiązanie tajnych współpracowników z organami bezpieczeństwa Polski Ludowej. Przyczynek do dyskusji nad mechanizmami psychicznego manipulowania konfidentami, „Aparat represji w Polsce Ludowej 1944-1989” 2006, 2/4.
 • Musiał F., Raj grabarzy narodu. Studia i materiały do dziejów aparatu represji w Polsce „ludowej” 1945-1989, Kraków 2010.
 • Musiał F., Skazani na karę śmierci przez WSR w Krakowie 1946-1955, Kraków 2005.
 • Musiał F., Lasota M., Kościół zraniony: proces księdza Lelity i sprawa kurii krakowskiej, Kraków 2003.
 • Nadolski B., Posługi liturgiczne, w: Leksykon liturgii, Poznań 2006.
 • Niwa N., Kwestia dostępu do książek i gazet na podstawie wspomnień księży – więźniów politycznych w okresie stalinizmu w Polsce, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2012, X, folia 125.
 • Pawlikowicz L., Tajny front zimnej wojny. Uciekinierzy z polskich służb specjalnych 1956-1964, Warszawa 2004.
 • Polska Ludowa a kontrowersje wokół Soboru Watykańskiego II. Wypisy źródłowe z materiałów Służby Bezpieczeństwa o genezie i początkach Vaticanum II., w: S. Cenckiewicz, Oczami bezpieki. Szkice i materiały z dziejów aparatu bezpieczeństwa PRL, Łomianki 2012.
 • Roczyny, „Gość Bielsko-Żywiecki” z 11 marca 2007, nr 10/772.
 • Sanak J., ks., Gorszy niż bandyta. Kapłan w stalinowskim więzieniu (1950-1955), Kraków 2001.
 • Schematyzm Diecezji Tarnowskiej z 1855 roku, Tarnów 1885.
 • Skibiński P., Infiltracja komunistycznych służb specjalnych w polskim Kościele – co już wiemy? Informacja na temat stanu badań, „Teologia Polityczna” 2003-2004, nr 1.
 • Skreczko A., Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002.
 • Strzyżewski T., Czarna księga cenzury PRL, Londyn 1977.
 • Szczepaniak J., ks., Najstarsze spisy duchowieństwa archidiecezji krakowskiej, „Folia Historica Cracoviensia” 2005, vol. 11.
 • Sztafrowski S., ks., Ponadparafialni współpracownicy biskupa diecezjalnego, „Prawo Kanoniczne” 1992, t. 35, nr 3-4.
 • Szymanowski A., Polityka władz komunistycznych wobec Kościoła rzymskokatolickiego na Dolnym Śląsku w latach 1960 – 1966, praca doktorska, PWT Wrocław 2009, mps.
 • Tabaka R., Wspomnienie o ks. Józefie Sanaku, „Wieści Gminy Przeciszów” 2008, nr 1.
 • Teczki Wojtyły. Z najnowszej historii Kościoła, red. C. Wilanowski, Warszawa 1990.
 • Urban W., bp, Papież Jan XXIII i jego pontyfikat, „Studia Theologica Varsaviensia” 1963, t. 1, nr 2.
 • Walczak A., ks., Dzieje parafii św. Anny w Stryszawie, w: ibidem, Beskidzka katedra Prymasa Tysiąclecia, Stryszawa 2002.
 • Walusia D., TEOK. Teczka ewidencji operacyjnej na księdza, w: Kościół w godzinie próby 1945–1989. Nieznane dokumenty i świadectwa, Warszawa 2006.
 • Wojtyła K., bp, Odezwa na rozpoczęcie VII roku Wielkiej Nowenny, „Notificatione e Curia Metropolitana Cracoviensi” 1963, nr 7-8.
 • Wokół teczek bezpieki. Zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze, red. F. Musiał, Kraków 2008.
 • Wysocki J.W., Osaczanie Prymasa. Kardynał Stefan Wyszyński jako „podopieczny” aparatu bezpieczeństwa w latach 1953-1956, Warszawa 2002.
 • Wyszyński S., Kościół. Naród. Ojczyzna, Bydgoszcz 1992.
 • Żaryn J., „Księża-patrioci” – geneza powstawania formacji duchownych katolickich, w: Polska 1944/45–1989. Studia i materiały, t. I, Warszawa 1995.
 • J. Żurek, Kościelny październik ’56, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2006, nr 10(69).
Notes
PL
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1505-0181
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-803c580c-91c7-436c-ad2e-7d1d6a8e7896
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.