PL EN


2015 | 2015 1(102) | 9-23
Article title

Różnice między- i pozapokoleniowe w lojalności względem organizacji – metody diagnozy (Intergenerational and Outside Differences in Loyalty: Methods of Diagnosis)

Content
Title variants
EN
Intergenerational and Outside Differences in Loyalty: Methods of Diagnosis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule scharakteryzowano osiem metod badania lojalności: diagnozę jej natężenia, motywów i dynamiki; diagnozę jej typów; badanie zadowolenia z pracy; analizę wartości życiowej pracowników; personalne SWOT; analizę kohortową; badanie ryzyka lojalnościowego; badanie pracowniczych programów lojalnościowych, przedstawiając wyniki własnych badań empirycznych dotyczących niektórych z nich. Metody te mogą uwidaczniać między- i pozapokoleniowe różnice w lojalności.
EN
The article characterizes eight methods for studying loyalty—diagnosis of its intensity, motives and dynamics, diagnosis of its types, study of job satisfaction, analysis of employee life values, personal SWOT analysis, cohort analysis, study of loyalty risk, and study of employee loyalty programs. It does so presenting the results of own empirical research regarding some of them. The methods may bring to light intergenerational and outside differences in loyalty.
Year
Issue
Pages
9-23
Physical description
Document type
article
Dates
published
2015-02-15
Contributors
author
author
 • Karol Adamiecki Academy of Economics in Katowice, Katowice, Poland
References
 • Balicki A. (1986), Statystyczne metody badania płynności kadr. Mierzenie i modelowanie, Rozprawy i Monografie, nr 69, s. 50.
 • Bauman Z. (2007), Płynna nowoczesność, Warszawa, Wydawnictwo Literackie.
 • Cewińska J., Striker M., Wojtaszczyk K. (2009), Zrozumieć pokolenie Y – wyzwanie dla zarządzania zasobami ludzkimi, w Juchnowicz M. (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem ludzkim, Kraków, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 • Cichosz M. (2010), Lojalność klienta a logistyka firm usługowych, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 • Czerw A. (2008), Satysfakcja i lojalność klienta na rynku farmaceutycznym, Warszawa, CeDeWu Wydawnictwa Fachowe.
 • Elkader K. (2009), Jedna trzecia Polaków doświadcza w pracy poważnych konfliktów międzypokoleniowych, dostęp 7 września 2009, praca.gazetaprawna.pl.
 • Lipka A. (2000), Strategie personalne firmy, Kraków, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, s. 111–113.
 • Lipka A. (2010), Inwestycje w kapitał ludzki organizacji w okresie koniunktury i dekoniunktury, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business, s. 97–98.
 • Lipka A. (2012), Propozycja modelu długookresowych relacji lojalnościowych firmy z pracownikami/Model of Long Term Loyalty Relationship Between Employee and Organization – Proposition, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów/Education of Economists and managers, nr 1 (23), s. 90.
 • Lipka A., Winnicka-Wejs A., Acedański J. (2012), Lojalność pracownicza. Od diagnozy typów lojalności pracowników do Zarządzania Relacjami z Pracownikami (Employee Relationship Management), Warszawa, Difin.
 • Reichheld F. F., Teal T. (1996), The Loyalty Effect. The Hidden Force Behind Growth, Profits and Lasting Value, Boston, Harvard Business School Press, s. 55.
 • Schüller A.M. (2010), Kunden mit Wertschätzung und Respekt verwöhnen, Io New Management, nr. 10.
 • Świątek-Barylska I. (2013), Lojalność pracowników współczesnych organizacji. Istota i elementy składowe, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • The Walker Loyalty Report: Loyalty and Ethics in Workplace, Walker Information, September 2007, http://www.walkerinfo.com/walker-loyalty-reports.asp, dostęp: 7 maja 2014.
 • Urban W., Siemieniako D. (2008), Lojalność klientów. Modele, motywacja i pomiar, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Warzecha A. (2012), Lojalność pracownika a lojalność klienta na przykładzie przedsiębiorstw MLM (marketingu wielopoziomowego), Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, nr 1.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80418264-ee16-437b-a887-bdddfc50b1e0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.