PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 468-490
Article title

Działalność na rzecz edukacji w zakresie przedsiębiorczości Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Authors
Content
Title variants
EN
Activities on Entrepreneurship Education of the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule zaprezentowano działania, które podejmowane są w Zakładzie Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na rzecz edukacji przedsiębiorczości i wskazują na dużą aktywność Zakładu w tym zakresie. Przedstawiono je na tle przesłanek powstania Zakładu i problematyki badawczej podejmowanej przez jego pracowników. Działania te związane są przede wszystkim z organizowaniem corocznych konferencji z zakresu przedsiębiorczości oraz zjazdów nauczycieli przedsiębiorczości, wydawaniem rocznika naukowego „Przedsiębiorczość – Edukacja”, wdrożeniem programów studiów oraz specjalności z zakresu przedsiębiorczości, w tym dla celów kształcenia i dokształcania nauczycieli, opracowywaniem programów i podręczników szkolnych oraz akademickich, analizowaniem i opracowywaniem propozycji zapisów podstawy programowej oraz podejmowaniem innych prac eksperckich na rzecz oświaty i rozwoju przedsiębiorczości, a także realizacji krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i edukacyjnych. Efekty tej działalności, która ma w znacznej części charakter aplikacyjny, znalazły zastosowanie w praktyce szkolnej i akademickiej.
EN
The article presents the activities undertaken at the Department of Entrepreneurship and Spatial Management, Institute of Geography, Pedagogical University of Cracow for entrepreneurship education. These are shown against the background and rationale of the Department creation and research issues carried out by its employees. These activities are mainly related to the organisation of annual conferences on entrepreneurship and conventions of entrepreneurship teachers, the issue of the scientific yearbook “Entrepreneurship – Education”, the implementation of study programs and specialisations in the field of entrepreneurship, including for the purposes of education and training of teachers, development of school curricula and textbooks, analysing and developing proposals for the core curriculum and undertaking other expert work for the education and development of entrepreneurship, as well as the implementation of national and international research and educational projects. Activities for entrepreneurship education outlined in the article indicate a high activity of the Department in this regard. Effects of this activity, which has in large part an application character, have been applied in school and academic practice
Contributors
 • Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej
References
 • Ambrozik, M., Czarniecka-Wilczak, K., Domańska, A., Kowalska, E., Kempiak, P., Lehmann, A., Lenarczyk, V., Marciniak, B., Piguła, G., Pyrzyk, K., Sekura, M., Szarzyńska, C., Świętek, A., Walczak-Gozdowska, S., Witkowski, R., Zygmunt, A., (2013). Jestem przedsiębiorczy – innowacyjny program nauczania „podstaw przedsiębiorczości” i „ekonomii w praktyce”. Poznań: Fundacja Wrota Edukacji – Edugate.
 • Bachta, A., Bieszczad, G, Borowiec, M., Buziewicz, A., Chomiak, B., Doktor, R., Drobniak, I., Fiedor, K., Jodłowska, J., Lis, W., Rachwał, T., Zbierak, M. (2003). Podstawy przedsiębiorczości. Scenariusze zajęć edukacyjnych dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era.
 • Berger, S., Canning, R., Dolan, M., Kurek, S., Pilz, M., Rachwał, T. (2012). Curriculum-making in pre-vocational education in the lower secondary school: A regional comparative analysis within Europe, Journal of Curriculum Studies, 44(5), 679–701. DOI: http://dx.doi.org/10.1080/00220272.2012.70 2223
 • Borowiec, M., Dorocki, S., Kilar, W., Płaziak, M., Szymańska, A.I., Świętek, A., Wilczyński, P.L. (2014). Przedsiębiorczość w praktyce. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych do podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce (zakres podstawowy), e-podręcznik. Poznań: Fundacja Wrota Edukacji – EduGate.
 • Borowiec, M., Rachwał, T. (2005). O potrzebie kształtowania postaw przedsiębiorczych. „Konspekt”. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie, 35(23), 62–67.
 • Borowiec, M., Rachwał, T. (2011). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych na lekcjach geografii wyzwaniem edukacyjnym w procesach globalizacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 321–332.
 • Borowiec, M., Rachwał, T. (oprac. red.) (2005). Działalność naukowo-dydaktyczna Zakładu Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej w latach 2000–2005. Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Instytut Geografii, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
 • Czapliński, P., Rachwał, T., Tobolska, A., Uliszak, R., (2013). Geografia gospodarcza. Przewodnik do ćwiczeń. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.
 • Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T. (2011). Założenia i cele projektu „Krok w przedsiębiorczość” dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 7, 308–320.
 • Dorocki, S., Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A., Zdon-Korzeniowska M. (2012). Biznesplan krok po kroku. Poradnik dla uczniów i uczennic: III część produktu finalnego. Warszawa: Nowa Era.
 • Górz, B., Rachwał, T. (2006). Uwagi do propozycji zmian podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 2, 226–235.
 • Kilar, W., Kurek, S., Osuch, W., Rachwał, T., Świętek, A. (2016). Ocena i kształtowanie postaw przedsiębiorczych w oparciu o narzędzia wypracowane w ramach projektu RLG. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 426–443.
 • Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. [oprac. aut.] (2013a). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkołach zawodowych, Kraków: Primedruk dla Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T. (2013b). Kształtowanie kompetencji osobistych i społecznych w szkolnictwie zawodowym dla sektora handlu detalicznego w świetle opinii partnerów społecznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 273–288.
 • Kilar, W., Kurek, S., Rachwał, T., Semczuk M., Świętek A. (2016). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych z uwzględnieniem zasad ekorozwoju wśród uczniów z wykorzystaniem gry PowerPlayer wypracowanej w ramach projektu SUSEN. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 444–456.
 • Kilar, W., Rachwał, T., Zając, M. (oprac. aut.) (2012). Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek. II część produktu finalnego. Warszawa: Nowa Era.
 • Kosała, M., Urbaniec, M., Wach, K. (2016). Leksykon polskich badaczy przedsiębiorczości. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej.
 • Krok w przedsiębiorczość. Książka Nauczyciela. Materiały dydaktyczne do nauczania podstaw przedsiębiorczości (2012). Praca zbiorowa. Warszawa: Nowa Era.
 • Kurek, S., Osuch, W., Kilar, W., Rachwał, T., Świętek, A. (2016). Developing entrepreneurial competencies between initial and final self-assessment of RLG project participants, streszczenie referatu na 13. Międzynarodową Konferencję Naukową „Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”. Pozyskano z: http://www.entrepreneurship.up.krakow.pl/wp-content/up- loads/2015/02/Sławomir-Kurek-i-inni.pdf
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2009). The Role of Business Education in the Development of Entrepreneurship in the Member States of the European Union. Europa XXI, 19, 127–142.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (2010). Założenia i wstępne wyniki europejskiego projektu badawczego „FIFOBI” w zakresie kształtowania kompetencji uczniów gimnazjum do prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 6, 472–485.
 • Kurek, S., Rachwał, T. (red.). (2014). Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie w 2013 roku. Kraków: Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012a). Business Competencies in Polish School Curricula: Opinions of Teachers and Social Partners, W: Pilz M., Berger S., Canning R. (red.). Fit for Business. PreVocational Edu-cation in European Schools. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer, 61–88.
 • Kurek, S., Rachwał, T., Szubert, M. (2012b). Kształtowanie kompetencji biznesowych uczniów gimnazjum w świetle opinii nauczycieli na podstawie wyników badań prowadzonych w ramach europejskiego projektu FIFOBI. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 24–36.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2002a). Podstawy przedsiębiorczości – program nauczania dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Warszawa: Nowa Era.
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2002b). Podstawy przedsiębiorczości – podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era. [Łącznie 10 zmienionych wydań do 2012 r.]
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2002c). Podstawy przedsiębiorczości – zeszyt ćwiczeń dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era. [Łącznie 10 zmienionych wydań do 2012 r.]
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2002d). Podstawy przedsiębiorczości – poradnik metodyczny dla nauczycieli liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era [Łącznie 3 zmienione wydania].
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2012a). Krok w przedsiębiorczość. Podręcznik do podstaw przedsiębiorczości dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: Nowa Era. [Łącznie 5 zmienionych wydań do 2016 r.]
 • Makieła, Z., Rachwał, T. (2012b). Krok w przedsiębiorczość. Zeszyt ćwiczeń dla szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: Nowa Era. (Łącznie 5 zmienionych wydań do 2016 r.)
 • Pilz, M., Berger, S., Canning, R. (red.) (2012). Fit for Business. Pre-Vocational Education in European Schools, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, Springer.
 • Piróg, D. (2015a). ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały metodyczno-informacyjne i narzędzia dla nauczycieli, doradców zawodowych, psychologów, pedagogów i rodziców. Warszawa: Nowa Era.
 • Piróg, D. (2015b). ZAMEK. Rozpoznawanie predyspozycji zawodowych. Materiały informacyjne i narzędzia dla uczniów. Warszawa: Nowa Era.
 • Płaziak, M., Rachwał, T. (2014). Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości w polskich uniwersytetach na studiach nieekonomicznych (na przykładzie kierunku geografia). Horyzonty Wychowania, 13(26), 249–266.
 • Rachwał, T. (2004a). Podstawy przedsiębiorczości – słownik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum. Warszawa: Nowa Era. [Łącznie 2 wydania zmienione.]
 • Rachwał, T. (2004b). Kształtowanie postaw przedsiębiorczości u uczniów – wyzwaniem dla nauczycieli geografii. W: W. Osuch, D. Piróg (red.), Kształcenie i dokształcanie nauczycieli geografii w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w drodze do jednoczącej się Europy. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej,184–192.
 • Rachwał, T. (2004c). Cele i treści kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. W: J. Brdulak, M. Kulikowski (red.). Przedsiębiorczość stymulatorem rozwoju gospodarczego. Warszawa: Instytut Wiedzy SGH, 263–270.
 • Rachwał, T. (2005a). Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 137–144.
 • Rachwał, T. (2005b). Przedsiębiorczość w Polsce (wywiad). Nasz Rynek Kapitałowy – Miesięcznik Analiz Polskiego Rynku Kapitałowego, 6(174)/2005.
 • Rachwał, T. (2006). Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w edukacji szkolnej. W: B. Muchacka (red.). Szkoła w nauce i praktyce edukacyjnej, t. II. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Akademia Pedagogiczna w Krakowie, 427–434.
 • Rachwał, T. (2010). Entrepreneurship Education as a Growth Stimulus for Family Firms. In: A. Surdej, K. Wach K. (red.), Exploring the Dynamics of Entrepreneurship. Toruń: A. Marszałek Publishing House, 39–156.
 • Rachwał, T. (2011). Rozwój kierunków badawczych i działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. W: Z. Długosz, T. Rachwał T. (red.), Priorytety aplikacyjne i badawcze geografii polskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 101–126.
 • Rachwał, T. (2011a). Krok w przedsiębiorczość – jak efektywnie kształtować postawy przedsiębiorcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Edufakty, 14, 6–7.
 • Rachwał, T. (2011b). Przedsiębiorczy, czyli uporczywie kroczący naprzód (wywiad). Uczyć lepiej. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu, 1/2011–2012, 5–7.
 • Rachwał, T. (2012a). Gra o przedsiębiorczość. W: Podstawy przedsiębiorczości. Przewodnik dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era, 36–39.
 • Rachwał, T. (2012b). Informacja o innowacyjnym projekcie „Krok w przedsiębiorczość”. W: Z. Zioło, M. Borowiec (red.), Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa–Kraków: Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Komisja Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 144–145.
 • Rachwał, T. (2012c). Jak efektywnie kształtować postawy przedsiębiorcze uczniów szkół ponadgimnazjalnych? Informacja o innowacyjnym projekcie edukacyjnym „Krok w przedsiębiorczość”. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 412–413.
 • Rachwał, T. (2012d). Projekt „Jestem przedsiębiorczy” a założenia nowej podstawy programowej kształcenia w ramach przedmiotów podstawy przedsiębiorczości i ekonomia w praktyce. Tekst referatu przygotowanego na seminarium dla dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych. Pozyskano z http://www. jestemprzedsiebiorczy.pl/att/Rachwal_artykul_Seminarium_dla_dyrektorow_6-06-12_tekst.pdf
 • Rachwał, T. (2013). Krok w przedsiębiorczość – propozycja na czasie. Edu-Fakty – Uczę Nowocześnie, 25, 48–51.
 • Rachwał, T. (2014). 10 lat konferencji z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja” organizowanych przez Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 392–395.
 • Rachwał, T. (2016). Przedsiębiorczość w szkole w warunkach reformy systemu edukacji – głos w dyskusji nad kierunkami zmian / Entrepreneurship in school in the conditions of the education system reform – a voice in the discussion on the directions of change, streszczenie referatu na 13. Międzynarodową Konferencję Naukową “Międzynarodowe i krajowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości”.Pozyskano z: http://www.entrepreneurship.up.krakow.pl/wp-content/uploads/2015/02/Tomasz- Rachwał1.pdf
 • Rachwał, T., Kudełko, J., Tracz, M., Wach, K., Kilar, W. (2008). Projekt podstawy programowej podstaw przedsiębiorczości w zakresie rozszerzonym dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Przedsiębiorczość – Edukacja, 4, 312–324.
 • Rachwał, T., Kurek, S., Boguś, M. (2016). Entrepreneurship Education at Secondary Level in Transition Economies: A Case of Poland. Entrepreneurial Business and Economics Review, 4(1), 61–81. DOI: http://dx.doi.org/10.15678/EBER.2016.040105
 • Rachwał, T., Ratajski P., Zając M. (oprac. aut.) (2012). Innowacyjna strategia kształcenia „Krok w przedsiębiorczość”. I część produktu finalnego. Warszawa: Nowa Era.
 • Rachwał, T., Zioło, Z. (2010). I. Rozwój naukowo-dydaktyczny i problematyka badań zakresie dyscyplin towarzyszących, 3. Przedsiębiorczość. W: Z. Długosz, Z. Zioło (red.), Rozwój naukowo-dydakty czny i kierunki badawcze Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 225–237.
 • Świętek, A., Kurek S., Osuch, W., Rachwał T. (2014). Jak edukować dzieci romskie? Propozycje dla nauczycieli w zakresie kształcenia romskiej mniejszości etnicznej, Kraków: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii.
 • Świętek, A., Osuch, W. (2013). Informacja o międzynarodowym projekcie „Common goals common ways”. W: Zioło Z., Borowiec M. (red.), Problematyka 29. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Zmiany struktury przestrzennej przemysłu i usług w warunkach kryzysu gospodarczego”. Kraków – Warszawa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, 119–121.
 • Świętek, A., Osuch, W. (2014). Międzynarodowy projekt „Common Goals – Common Ways” – faza testowania”/ International Project „Common Goals – Common Ways” – Testing Phase. W: Z. Zioło, M. Borowiec, (red.), Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. „Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych”. Kraków – Warszawa: Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej, Polskie Towarzystwo Geograficzne, Komisja Geografii Przemysłu, 172–178.
 • Tracz, M., Rachwał, T. (2007). Przedmiot podstawy przedsiębiorczości – założenia realizacji a przygotowanie nauczycieli. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 286–296.
 • Zioło, Z. (2005). Kształcenie nauczycieli do nauczania przedsiębiorczości na specjalności „geografia z przedsiębiorczością i gospodarką przestrzenną” w Akademii Pedagogicznej w Krakowie. Przedsiębiorczość – Edukacja, 1, 161–166.
 • Zioło, Z. (2012). Miejsce przedsiębiorczości w edukacji. Przedsiębiorczość – Edukacja, 8, 10-23.
 • Zioło, Z. (2014). Problemy naukowo-dydaktyczne międzynarodowych konferencji naukowych z cyklu „Przedsiębiorczość – Edukacja”. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 10–34.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2012). Entrepreneurship in geographical research. W: P. Churski (red.), Contemporary Issues in Polish Geography. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe,135–155.
 • Zioło, Z., Rachwał, T. (2016). Badania i specjalności dydaktyczne z zakresu Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. W: Wach K. (red.), Złota księga polskich katedr przedsiębiorczości. Kraków: Uniwersytet Ekonomicznych Krakowie, Centrum Przedsiębiorczości Strategicznej i Międzynarodowej, 129–135.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8045d9f7-2d5f-4e15-b73d-7aa976397cda
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.