PL EN


2012 | 2/2012 (37) | 180-194
Article title

Kreowanie jakości usług publicznych w gminach

Content
Title variants
EN
Creation of quality public services in the municipality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zespół badawczy Agencji Rozwoju Regionalnego w Starachowicach przeprowadził badania w 86 gminach w województwie świętokrzyskim. Zespól badał społeczną komunikację i partycypację w zakresie jakości usług publicznych świadczonych przez gminy. Najwyższe społeczne oceny uzyskała gmina Morawica (51,61%). Kolejne miejsca zajęły gminy Masłów i Bieliny (49,87%). We współczesnych warunkach władze lokalne dla poprawy wyników stosują metody menedżerskie. Szczególne znaczenie ma planowanie, organizowanie i przywództwo. Prawidłowe funkcjonowanie gminy zależy zwłaszcza od podtrzymywania relacji z przedsiębiorstwami, organizacjami wsparcia biznesu, władzami państwowymi i bankami.
EN
The research team of the Regional Development Agency from Starachowice carried out a research in 86 municipalities in the świętokrzyskie voivodeship. The team focused on the social communication and participation relating to the quality of public services provided by the local government. Morawica has the best public services (51,61%). The next best results were those of the Masłów and Bieliny communities (49,87%). In the contemporary conditions the local authorities use management methods to improve the functioning of the community. The particular importance is put on the planning, organizing and leadership. Nowadays, the correct functioning of the local authorities depends more and more on the appropriate relations with enterprises, business support organizations, research and scientific centers, competent state authorities and banks.
Keywords
Year
Issue
Pages
180-194
Physical description
Dates
published
2012-05-30
Contributors
References
 • Avery, G 2009. Przywództwo w organizacjach, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 • Etel, L. 2009. Bezpośrednie instrumenty ekonomiczno-finansowe stosowane przez gminy w: J.M. Salachna (red.) Finanse w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
 • Frączkiewicz-Wronka, A. 2009. Zarządzanie publiczne – elementy teorii i praktyki, Katowice: AE w Katowicach.
 • Furman, W. 2010. Public relations – skuteczny instrument budowy wizerunku jednostki terytorialnej, w: K. Kaszuba (red.) Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok: Fundacja Kształcenia Kadr.
 • Gumkowska, M. i J. Herbst 2005. Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych – Raport z badania 2004 r., Warszawa: Stowarzyszenie Klon/Jawor.
 • Hales, L. 2010. Internet jako innowacyjne narzędzie realizacji funkcji marketingowej przez jednostki samorządu terytorialnego, w: K. Kaszuba (red.) Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
 • Heffner, K. 2008. Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego, w: Z. Strzelecki (red.) Gospodarka regionalna i lokalna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Kiedyba, A. 1995. Fundacje i stowarzyszenia, Warszawa: Fundacja im. F. Eberta.
 • Klasik, A. 1998. Lokalny rozwój gospodarczy i metody jego budowania, w: M. Obrębalski (red.) Gospodarka lokalna w teorii i praktyce, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
 • Kosiedowski, W. (red.) 2005. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego, Toruń: TNOiK.
 • Kuc, B.R. 2004. Od zarządzania do przywództwa, Warszawa: Wydawnictwo Menedżerskie PTM.
 • Lasocik, Z. 1994. Kilka uwag o roli organizacji pozarządowych w państwie demokratycznym, Warszawa: C I dla OP BORDO.
 • Leśniewski, M.A. 2010. Zrównoważony rozwój, a konkurencyjność gmin, Kielce: Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego.
 • Morawski, W. 2010. Konfiguracje globalne; struktury, agencje, instytucje, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Olesiński, Z., Predygier, A., Leśniewski, M. i A. Rzepka 2011. Organizowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
 • Olesiński, Z. 2010. Zarządzanie relacjami międzyorganizacyjnymi, Warszawa: C.H. Beck.
 • Pieczyński, M. 2009. Monitoring i ewaluacja planów rozwojowych w gminie, w: Krukowski, K. ( red.) Planowanie w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
 • Sabat, A. 2011. Obrazy poszczególnych gmin; opracowanie na podstawie wyników badania procesów komunikacji i partycypacji społecznej w zakresie jakości usług publicznych, Starachowice: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
 • Sadowy, M. i M. Woźniak 2007. Kryteria oceny komunalnych przedsiębiorstw użyteczności publicznej, Warszawa: IGPiK. Strategia wdrażania projektu innowacyjnego „Świętokrzyski Nawigator Komunikacji i Partycypacji Społecznej w Kontekście Jakości Usług Publicznych” 2011. Kielce: Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
 • Szromnik, A. 2010. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej, w: K. Kaszuba (red.) Marketing w zarządzaniu rozwojem lokalnym, Białystok: Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, Dz.U. z 1990 r. Nr 16.
 • Świętokrzyski Nawigator Komunikacji i Partycypacji Społecznej w Kontekście jakości Usług Publicznych; Badanie procesów komunikacji i partycypacji społecznej w zakresie jakości usług publicznych świadczonych przez świętokrzyskie JST 2011. Agencja Rozwoju Regionalnego w Starachowicach.
 • Wiatrak, A.P. 2011. Strategia rozwoju gmin wiejskich, Warszawa: Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk. Ziółkowski, M. 2007. Zarządzanie strategiczne w polskim samorządzie terytorialnym, w: A. Zalewski (red.) Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym, Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1644-9584
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-805685bf-6667-48d4-a647-a63e51b817a2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.