PL EN


2019 | 46(3) | 103-119
Article title

Opinions of Radomians on pro-family social programmes

Authors
Content
Title variants
PL
Opinie Radomian o prorodzinnych programach socjalnych
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the article is to show beliefs regarding the role of the state in family policy in the context of the fundamental Family 500+ Programme. Based on empirical research carried out in Radom, the author indicates the scale of approval for family support programmes, especially the Family 500+ Programme and its axiological roots. The Family 500+ Programme changed the beliefs regarding the role of the state in family policy. There is a shift away from neo-liberal rhetoric and the conviction that the state has a duty to support citizens in the social sphere, especially family policy. Of all the forms of support offered, the Family 500+ Programme is the most valued form of supporting families due to its universal, non-stigmatizing character.
PL
Celem artykułu jest ukazanie oceny roli państwa w polityce rodzinnej w kontekście fun- damentalnego programu „Rodzina 500+”. Na podstawie przeprowadzonych w Radomiu badań empirycznych autorka wskazuje skalę poparcia dla programów wsparcia rodzin, szczególnie programu „Rodzina 500+” i jego aksjologicznych korzeni. Programy „Rodzina 500+” i „Dobry Start” (potocznie nazywany „300+”) zmieniły przekonania dotyczące roli państwa w polityce rodzinnej. Zaznacza się odejście od neoliberalnej retoryki i umacnia się przekonanie, że państwo ma obowiązek wspierania obywateli w sferze socjalnej, szcze- gólnie w polityce rodzinnej. Ze wszystkich oferowanych form wsparcia program „Rodzina 500+” jest najwyżej cenioną formą wspierania rodzin ze względu na jego uniwersalny, niestygmatyzujący charakter.
Contributors
author
References
 • Auleytner, J. (2007). Spory wokół socjalnych funkcji państwa. In: G. Firlit-Fesnak,
 • M. Szylko-Skoczny (eds.), Polityka społeczna. (333-350). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Błaszko, A., Gawarkiewicz, Ż, Gąsiorek, K., Januszewska, M., Kawecka, A., Kucharski, D., Sabuda, A., Tyra, B. (2016). Program Rodzina 500 plus. Zasady przyznawania i wypłaty świadczeń pieniężnych na dzieci. Warszawa: Wolters Kluwer.
 • CBOS (2017). Ocena programu „Rodzina 500 plus” po blisko roku od jego wprowadzenia. Komunikat z badań nr 36 (marzec). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. Available at: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2017/K_036_17.PDF [access date: 20.11.2018].
 • CBOS (2018). Polityka państwa wobec rodzin—oceny i oczekiwania. Komunikat z badań nr 83 (czerwiec). Warszawa: Centrum Badania Opinii Społecznej. Available at: https:// www.cbos.pl/PL/publikacje/raporty.php [access date: 20.11.2018].
 • Chaczko, K. (2016). (R)ewolucja wyobrażona. O propozycji zmian w systemie pomocy społecznej przy wykorzystaniu programu „Rodzina 500 Plus”. Praca Socjalna, vol. 31, no. 3, pp. 87-100.
 • Chrzanowska, M., Landmesser, J. (2017). Symulacja efektów ex ante programu „Rodzina 500+”. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, no. 468, pp. 38-46. DOI: 10.15611/pn.2017.468.04.
 • European Commission (2013). Guide to social innovation. Available at: http: s3platform. jrc.ec.europa.eu/documents [access date: 20.11.2018].
 • Głąbicka, K. (2006). Socjalny wymiar Europy. Radom: Wydawnictwo Politechniki Radom-skiej.
 • Grewiński, M. (2015). Inwestycyjna polityka społeczna oparta na usługach—w kierunku nowego modelu welfare state? In: M. Grewiński, A. Karwacki (eds.), Innowacyjna polityka społeczna. (58-76). Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Janusza Korczaka.
 • John Paul II (1991). Encyclical Centesimus Annus. Vatican: Vatican Publishing House. Kowalczyk, B. (2016). Pomoc społeczna i pracownik socjalny wobec programu Rodzina 500 plus. ,,Cała wstecz czy wiatr w żagle?”. Praca Socjalna, vol. 31, no. 3, pp. 65-86.
 • Kudlińska, I., Kacprzak, A. (2011). Profesjonalna praca socjalna wobec problemu spo-łecznej bierności i bezradności klientów instytucji pomocowych. In: T. Piątek, K. Szy- mańska-Zybertowicz (eds.), Profesjonalna praca socjalna. Nowy paradygmat czy niedo-kończone zadanie? Toruń: Wydawnictwo Edukacyjne Akapit.
 • Kurzynowski, A. (2001). Polityka społeczna—podstawowe pojęcia i zakres. In: A. Kurzy- nowski (ed.), Polityka społeczna. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 • MRPiPS (2018). Raport „Rodzina 500+” (stan na 30 czerwca 2018 r.). Warszawa: Mini-sterstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Available at: https://www.gov.pl/web/ rodzina [access date: 3.11.2018].
 • NIK (2015). Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce. Raport NIK z wynikami badań opinii publicznej przeprowadzonych w listopadzie 2014 r. przez TNS Polska na zlecenie NIK. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Available at: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/ nik-o-polityce-prorodzinnej.html [access date: 10.12.2018].
 • Olech, A. (2012). Praca socjalna a inne profesje: punkty styczne i rozłączne. In: M. Rymsza (ed.), Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem. (331-348). Warszawa: Instytut Spraw Publicznych.
 • Orczyk, J. (2015). Polityka społeczna w epoce przemian—nowe wyzwania. Polityka Spo-łeczna, no. 9 (498), pp. 1-4.
 • Rymsza, M. (2017). Zrozumieć ten plus. Więź, no. 3.
 • Supińska, J. (2014). Dylematy polityki społecznej. Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA- JR.
 • Supińska, J. (2018). Wartości i zasady polityki społecznej. In: G. Firlit-Fesnak, J. Męcina (eds.), Polityka społeczna. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szarfenberg, R. (2008). Krytyka i afirmacja polityki społecznej. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 • Szarfenberg, R. (2009). Definicje, zakres i konteksty polityki społecznej. In: G. Firlit-Fe- snak, M. Szylko-Skoczny (eds.), Polityka społeczna. (21-36). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Szarfenberg, R. (2017). Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na pod-stawie mikrosymulacji. Polityka Społeczna, no. 4 (517), pp. 1-6.
 • Szarfenberg, R. (2018). Ubóstwo i pogłębiona deprywacja materialna rodzin w kontekście wdrożenia programu „Rodzina 500 Plus”. Polityka Społeczna, no. 1 (526), pp. 11-17.
 • Sztumski, J. (2010). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”.
 • Szukalski, P. (2012). Solidarność pokoleń. Dylematy relacji międzypokoleniowych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 • Topolewska, M. (2016). 500+ krok po kroku. Rewolucja w świadczeniach. Warszawa: Infor Biznes.Normative acts
 • The Act of 12 March 2004 on social assistance. Journal of Laws of 2008 No. 115, item 728 with later amendments.
 • The Act of 24 July 2015 amending the Act on family benefits and certain other acts from August 21, 2015, item 1217.
 • The Act of 11 February 2016 on state aid in raising children. Journal of Laws of 2016, item 195 with later amendments.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8056cc58-5cc7-4946-9257-dd489d92d11a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.