PL EN


2018 | 65 | 13: Muzykologia | 165-182
Article title

Informacje o organach w inwentarzach diecezji przemyskiej sporządzonych na podstawie instrukcji z 1933 roku

Authors
Title variants
EN
Information of the Organs in the Inventories of Przemyśl Diocese Prepared on the Basis of the Instruction from 1933
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Parish inventories are an important source of information about the organs. They were written during the visit of bishops or deans as well as made for clear command of diocesan supervisor. In 1927, 1928, „przemyskie 3 instrukcje” 1933 were published in the diocese of Przemyśl. The instruction of 1933 concerned the preparation of inventories. In the Archdiocese Archive in Przemyśl there are 58 inventories written in the years 1933-1945 according to this instruction. These instructions were described in this article and then on the basis of survived inventories, information about the organs was analysed. The information about the organ are in 49 inventories. Information about 50 instruments was obtained and they relate to their location, outward appearance, builders, date of building, size of the instruments, state of surviving and their value. The annexe contains the source extracts concerning the organs. Collected information, apart from details about the instruments, is an evidence of the way the organs were described their outward appearance, size, mechanisms or the state of surviving.
PL
Ważnym źródłem informacji o organach są inwentarze parafialne. Były one spisywane podczas wizytacji biskupich lub dziekańskich, jak też na wyraźne polecenie rządcy diecezji. W diecezji przemyskiej w latach 1927, 1928, 1933 zostały wydane „przemyskie 3 instrukcje”. Instrukcja z 1933 r. dotyczyła sporządzania inwentarzy. W Archidiecezjalnym Archiwum w Przemyślu znajduje się 58 inwentarzy napisanych w latach 1933-1945 według tej instrukcji. W artykule zostały omówione te instrukcje, a następnie na podstawie zachowanych inwentarzy przeanalizowano informacje o organach. Informacje o organach znajdują się w 49 inwentarzach. Uzyskano informacje o 50 instrumentach i odnoszą się one do ich lokalizacji, wyglądu zewnętrznego, budowniczych, czasu powstania, wielkości instrumentów, stanu zachowania i ich wartości. W aneksie zostały zamieszczone wypisy źródłowe dotyczące organów. Zebrane informacje są wyrazem sposobu opisywania organów, ich zewnętrznego wyglądu, wielkości, mechanizmów czy stanu zachowania.
Contributors
author
References
  • Ataman J., Zarys dziejów diecezji przemyskiej obrządku łacińskiego, Biblioteczka Przemyska, Przemyśl 1985.
  • Borcz H., Przemyska diecezja, w: Encyklopedia Katolicka, t. 16, red. E. Gigilewicz i in., TN KUL, Lublin 2016, kol. 653-669.
  • Chwałek J., Budowa organów, Ministerstwo Kultury i Sztuki, Warszawa 1971.
  • Gołos J., Organoznawstwo historyczne, Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Fr. Chopina, Warszawa 2004.
  • Konkordat Polski ze Stolicą Apostolską, Biblioteka Religijna, Lwów 1925.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80585e98-c680-46fc-be26-da247c6a2d50
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.