PL EN


2019 | 2 (27) | 105-125
Article title

Młodzież NEET jako grupa społeczna zagrożona wykluczeniem społecznym i zawodowym

Authors
Content
Title variants
EN
NEET - social group of young people, who is at risk of social and professional exclusion
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
In this article the casus of NEET youth in current Polish society is presented. This term is used to describe youth at the age of 15 to 29, who are not active in labour market. NEETs are not in employment, education or training. The main aim of this work was to present the phenomenon of NEET in reference to social exclusion. An analysis of NEET in Europe in the last decade (2007-2017) has been made. This article also presents the causes and effects of this style life by the members of the mentioned group. The main bibliography was reports from Eurostat, which informed about situation of youth in labour market and periodical of social exclusion.
PL
W niniejszym artykule przedstawiono casus młodzieży NEET we współczesnym społeczeństwie polskim. Terminem tym określani są młodzi dorośli w wieku 15-29 lat, którzy z różnych przyczyn wykazują bierność zawodową, tzn. nie pracują nie uczą się i nie uczestniczą w kursach podnoszących ich kwalifikacje zawodowe. Głównym celem podjętych rozważań było przedstawienie badanego zjawiska w odniesieniu do problemu wykluczenia społecznego. W pracy przeprowadzono analizę zjawiska NEET w Europie w skali porównawczej w okresie dekady 2007-2017. Przedmiotem refleksji były także uwarunkowania oraz skutki podejmowania takiego przez młodzież stylu życia przez młodzież. Podstawowe źródło badawcze stanowiły raporty Eurostatu na temat sytuacji NEET na rynku pracy oraz pozycje bibliograficzne z zakresu wykluczenia społecznego.
Year
Issue
Pages
105-125
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Główny Urząd Statystyczny
References
 • Beach J. M., Gateway to opportunity? A history of the community college in the United States, Sterling 2011, VA: Stylus Publishing.
 • Bridging the gap: new opportunities for 16 –18 year olds not in education, employment or training. presented to Parliament by the Prime Minister, Stationery Office, London 1999.
 • Broda-Wysocki P., Wykluczenie i inkluzja społeczna. Paradygmaty i próby definicji, IPiSS, Warszawa 2012.
 • Fahmy E., Youth, poverty and social exclusion, w: (red.) C. Pantazis, D. Gordon, R. Levitas, Poverty and social exclusion in Britain:Th e millennium survey, Bristol Policy Press, Bristol 2006, s. 347–373.
 • Furlong A., Th e zone of precarity and discourses of vulnerability: NEET in the UK, „Journal of Social Sciences and Humanities”, 2007 no. 381, s. 101–121.
 • Giddens A., Socjologia, PWN, Warszawa 2006.
 • Golinowska S., Broda-Wysocki P., Kategorie ubóstwa i wykluczenia społecznego. Przegląd ujęć, w: (red) S. Golinowska, E. Tarkowska, I. Topińska, Ubóstwo i wykluczenie społeczne. Badania. Metody. Wyniki, IPiSS, Warszawa 2005, s. 17-54
 • Hoffman J., Graham P., Introduction to political concepts, Pearson Education Limited, Harlow 2006.
 • Jarosz M., Obszary wykluczenia w Polsce, w: (red.) M. Jarosz, Wykluczeni. Wymiar społeczny, materialny i etniczny, Instytut Studiów Politycznych PAN, Warszawa 2008, s. 7-19.
 • Khondaker M.R., NEET’s challenge to Japan: Causes and remedies w: (red) R. Haak, Arbeitselten in Japan , Deutches Institute für Japanstudien, Monachium 2006, s. 221–244.
 • Krause E., Zjawisko NEET, czyli o młodzieży trzy razy nic, „Problemy Profesjologii” 2016 nr 2, s. 67-81.
 • NEETs ‒ Young people not in employment, education or training: Characteristics, costs and policy responses in Europe, European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Eurofound), Dublin‒Brussels 2012.
 • Nowak J., Potencjalne i realne ograniczenia procesu wykluczenia społecznego, [w:] J. Nowak, Meandry wykluczenia społecznego, WWSP TWP, Warszawa 2008, s. 9-19.
 • Panek T., Czapiński J., Wykluczenie społeczne, w: (red.) J. Czapiński, T. Panek, Diagnoza społeczna 2013: warunki i jakość życia Polaków, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 385-420.
 • Pasternak- Malicka M., Aktywność zawodowa młodych osób na rynku pracy i ich skłonność do podejmowania nieformalnego zatrudnienia, „Ekonomia i zarządzanie” 2014 nr 3, s. 127-143.
 • Quintini G., Jobs for youth. Greece, 2010, OECD Publishing.
 • Rostropowicz P., Marginalizacja społeczna w okresie transformacji. Wybrane zagadnienia, w: (red.) P. Rostropowicz, Wykluczenie społeczne w dobie transformacji ustrojowej ze szczególnym uwzględnieniem Śląska, Editio Silesia, Łubowice 2006, s. 29-37.
 • Saczyńska-Sokół S., Łojko M., Sytuacja młodzieży NEET na rynku pracy. Situation of NEETs on the labor market, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach”, Seria: Administracja i Zarządzanie 2016 nr 108, s. 97-106.
 • Serafin-Juszczak B., NEET- nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym, „Acta Universitatis Lodziensis, Folia sociologica” 2014 nr 49, s. 45-61.
 • Sobczak M. J., Wykluczenie społeczne i inkluzja społeczna z wykorzystaniem podmiotów ekonomii społecznej w Polsce na przykładzie województwa łódzkiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2016.
 • Sonnet A., Jobs for youth. France. 2010, OECD Publishing,
 • Szcześniak M., Rondon G., Pokolenie „ani-ani”: o młodzieży, która się nie
 • uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna” 2011 t. 6 nr 3 (18), s. 241-251
 • Tarkowska E., Kategoria wykluczenia społecznego a polskie realia, w: (red.) M. Orłowska, Skazani na wy-kluczenie, wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa 2005, s. 16-29.
 • Wsparcie młodych osób na mazowieckim rynku pracy, Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy, Wojewodzki Urząd Pracy w Warszawie, Warszawa 2014.
 • Wykluczenie społeczne oraz grupy zagrożone marginalizacją, Projekt „Społecznie znaczy ekonomicznie – wzmocnienie sektora ekonomii społecznej województwie łódzkim poprzez utworzenie Regionalnego Inkubatora Ekonomii Społecznej udzielającego kompleksowego wsparcia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 • OECD, Off to a good start? Jobs for youth. 2010, OECD Publishing, http:// dx.dci.org/10.1787/9789264096127-en [dostęp: 03.08.2018].
 • European Values Study (2008), http://www.europeanvaluesstudy.eu [dostęp: 07.08.2018]. Eurostat: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/setup-ModifyTableLayout.do [dostęp: 19.07.2018].
 • Witt D., Rośnie nam pokolenie „ani, ani”. Ani do pracy, ani do książek, http://magazyn.7dni.pl/364433,Rosnie-nam-pokolenie-ani-ani-Ani-do-pracy-ani-do-ksiazek.html [dostęp: 19.07.2018].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80609508-bafa-4dbd-8ffa-23de73bde98d
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.