PL EN


2016 | 47 | 427-441
Article title

Household Income Inequality in Poland from 2005 to 2013 – A Decomposition of the Gini Coefficient by Socio-Economic Groups

Content
Title variants
PL
Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych w Polsce w latach 2005–2013 – dekompozycja współczynnika Giniego według grup społeczno-ekonomicznych
RU
Дифференциация доходов домашних хозяйств в Польше в 2005–2013 годах – декомпозиция коэффициента Джини по социально-экономическим группам
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of this study is the empirical analysis of the Gini coefficient decomposition by socio-economic groups in Poland from 2005 to 2013. The analysis was based on non-identifiable, individual household budget surveys data collected by Poland’s Central Statistical Office. For the purpose of this study income was defined as equivalized household disposable income, i.e. the unit of analysis is a household and household disposable income was adjusted using the OECD modi-fied equivalence scale. The Gini coefficient decomposition by socio-economic groups revealed that the residual term measuring the extent to which overall inequality is attributable to overlapping income distributions of individual socio-economic groups contributed to the greatest extent to overall income inequality in Poland during the analyzed period. The second most important factor explaining income ine-quality was the component of inequality within socio-economic groups. Income inequality be-tween socio-economic groups contributed about 28–30% to overall income inequality in Poland from 2015 to 2015. The Gini decomposition results allow to conclude, that the structure of the contribution of in-dividual socio-economic groups in Poland was the following. Employees’ households were the group with the largest, increasing contribution of weighted income variability to overall income disparities. The second group that was explaining total income disparities to the greatest extent regarding within-inequality were old-age pensioners. The remaining socio-economic groups had only a marginal impact in this regard in Poland from 2005 to 2013.
PL
Celem pracy jest przeprowadzenie dekompozycji współczynnika Giniego ze względu na grupy społeczno-ekonomiczne w Polsce w latach 2005-2013. Badanie przeprowadzono na nieidentyfikowalnych, jednostkowych danych pochodzących z badań budżetów gospodarstw domowych GUS. W niniejszym studium przez pojęcie dochód należy rozumieć dochód do dyspozycji gospo-darstw domowych na jednostkę ekwiwalentną, tj. za badaną jednostkę przyjęto gospodarstwo domowe, za dochód – dochód do dyspozycji, przy czym zastosowano zmodyfikowaną skalę ekwiwalentności OECD. Dekompozycja współczynnika Giniego według grup społeczno-ekonomicznych pokazała, że największy wkład w kształtowanie się nierówności dochodów ogółem w Polsce w badanym okresie miał składnik resztkowy, czyli efekt wynikający z nakładania się dystrybucji dochodów poszczególnych grup społeczno-ekonomicznych. Drugim, co do istotności czynnikiem wyjaśniającym zróżnicowanie dochodów zgodnie z dekompozycją współczynnika Giniego według grup społeczno-ekonomicznych były nierówności wewnątrzgrupowe. Wkład nierówności międzygrupowych stanowił około 28-30% zróżnicowania dochodów ogółem w Polsce w badanym okresie. Uzyskane wyniki pozwoliły stwierdzić, że w badanym okresie struktura wkładu poszczegól-nych grup społeczno-ekonomicznych w wyjaśnianiu nierówności dochodów ogółem w Polsce kształtowała się następująco. Do grupy o największym, rosnącym wkładzie nierówności dochodów ważonych udziałami w populacji i dochodzie ogółem należały gospodarstwa domowe pracowników. Ważone zróżnicowanie dochodów dla gospodarstw domowych emerytów wyjaśniało nierówności ogółem w drugiej kolejności spośród badanych grup ekonomiczno-społecznych, mimo że grupa ta charakteryzowała się najniższym zróżnicowaniem dochodów w badanym okresie. Ważone nierówności dochodów pozostałych grup społeczno-ekonomicznych miały bardzo niewielkie znaczenie, jeśli chodzi o wkład w zróżnicowanie dochodów ogółem w Polsce w latach 2005–2013.
Year
Volume
47
Pages
427-441
Physical description
Contributors
References
  • Bellú L. G., Liberati P., 2006, Policy impacts on inequality. Decomposition of income inequality by subgroups, FAO.
  • Deutsch J., Silber J., 1999, Inequality decomposition by population subgroups and the analysis of interdistributional inequality, [in:] Handbook on income inequality measurement, ed. J. Silber, Kluwer Academic Publishers, pp. 363-403, http://dx.doi. org/10.1007/978-94-011-4413-1.
  • GUS, 2014, Budżety gospodarstw domowych w 2013 r., GUS, Warszawa.
  • Eurostat, 2015, Household Budget Survey 2010 wave. EU quality report, DOC HBS/ 2015/01/EN.
  • Lambert P. J., Aronson J. R., 1993, Inequality decomposition analysis and the Gini coefficient revisited, “The Economic Journal”, Vol. 103, No. 420, pp. 1221-1227, http://dx.doi.org/10.2307/2234247.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8060abd8-cfd3-49c6-abf0-8d8688673c14
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.