PL EN


2012 | 25 | 231-239
Article title

Kapitał społeczny pracowników gmin jako czynnik rozwoju lokalnego

Content
Title variants
EN
Social Capital of Municipalities’ Employees as a Factor of Local Development
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Kapitał społeczny zaliczany jest do jednego z istotnych, endogenicznych czynników rozwoju lokalnego. Zaufanie partnerów lokalnych i wynikająca stąd wzajemność pozwala na szybszą wymianę gospodarczą. W kontekst ten wpisuje się poziom kapitału społecznego pracowników gmin. To właśnie podstawowe jednostki samorządu terytorialnego są podmiotami w znaczny sposób kształtującymi rozwój lokalny za pomocą dostępnych instrumentów przyczyniając się tym samym do modernizacji regionu. Działania te zależą w dużej mierze od osób je wykonujących, w tym ich kapitału społecznego, którego wysoki poziom umożliwia lepsze wykorzystanie pozostałych kapitałów: materialnego i ludzkiego. W opracowaniu przedstawiono również problem niskiego poziomu kapitału społecznego pracowników gmin województwa podlaskiego.
EN
Social capital is considered to be one of the most important, endogenous factors of local development. Trust of local partners and reciprocity allows for faster economic exchange. All the above mentioned are strongly connected with the level of social capital of municipalities’ employees. It is the basic units of local government entities that do shape local development by available instruments and thus contribute to the modernization of the region. These activities depend largely on the people performing them, including their social capital whose high level allows for a batter use of other capital materials: physical and human capital. The paper also presents the problem of a low social capital of municipalities’ employees in Podlaskie voivodship
Year
Volume
25
Pages
231-239
Physical description
Contributors
 • Niestacjonarne Studia Doktoranckie Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytet w Białymstoku
References
 • Bartkowski J., 2007, Kapitał społeczny i jego oddziaływanie na rozwój w ujęciu socjologicznym [w:] Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój regionalny, red. M. Herbst, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 • Brol R. (red.) 1998, Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadku, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
 • Dekker P., Uslaner E.M., 2001, Introduction [w:] Social Capital and Participation in Everyday Life, red. E.M. Uslaner, P. Dekker, Routledge, London.
 • Diagnoza społeczna 2009, www.diagnoza.com (dostęp 11.07.2011).
 • Edwards R., 2004, Social Capital, „Organization Management Journal” vol. 1, no. 1.
 • Fukuyama F., 1997, Zaufanie a droga do dobrobytu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 • Grosse T.G., 2002, Przegląd koncepcji teoretycznych rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne”, nr 1(8).
 • Hansen N., 1992, Competition, trust, and reciprocity in the development of innovative regional milieux, “Papers in Regional Science”, vol. 71, no. 2.
 • Kapitał społeczny w powiecie tczewskim. Raport z badania, 2009, Zespół Pracowni Badań nad Kapitałem Społecznym przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.
 • Kaźmierczak T., 2007, Kapitał społeczny a rozwój społeczno-ekonomiczny – przegląd podejść [w:] Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, red. T. Kaźmierczak, M. Rymsza, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.
 • Pisanko E., 2008, Kapitał społeczny lokalnej elity politycznej a polityka rozwoju lokalnego [w:] Kapitał społeczny a rozwój regionu, red. T. Marcinkowski, Fundacja na rzecz Gorzowskiej Szkoły Wyższej, Gorzów Wielkopolski
 • Plawgo B. (red.), 2010, Rola samorządów gminnych w procesach rozwojowych Polski Wschodniej, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 • Plawgo B. (red.), 2011, Potrzeby kompetencyjne pracowników jednostek samorządu terytorialnego (jst), Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 • Plawgo B., Klimczuk M., Citkowski M., 2010, Klastry jako potencjał rozwoju – województwo podlaskie. Raport, Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr, Białystok.
 • Sztando A., 2002, Kryteria interwencjonizmu lokalnego na przykładzie wybranych gmin [w:] Przedsiębiorczość i innowacyjność jako czynnik rozwoju regionalnego i lokalnego, red. W. Kosiedowski, Włocławskie Towarzystwo Naukowe, Włocławek.
 • Trigilia C., 2001, Social Capital and Local Development, „European Journal of Social Theory”, 4 (4).
 • Tuziak B., 2006, Kapitał społeczny lokalnych wspólnot samorządowych, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr. 9.
 • Wojewódzka A., 2006, Znaczenie kapitału społecznego w rozwoju lokalnym [w:] Samorządy i społeczności lokalne w zrównoważonym rozwoju obszarów wiejskich, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa.
 • Woźniak M.G., Jabłoński Ł., 2007, Kapitał społeczny w procesie wzrostu i konwergencji ekonomicznej [w:] Prace z zakresu ekonomii stosowanej, red. C. Bywalec, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 741, Kraków
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-806b7957-4755-4958-be7f-14f6f78de6c2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.