PL EN


2019 | 28 | 122-140
Article title

Marynarka wojenna jako środek realizacji interesu narodowego

Content
Title variants
EN
Navy as a means of implementing the national interest
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Zdolność do realizacji interesów narodowych stanowi o sile i pozycji państwa. W tym celu wykorzystuje ono szereg instrumentów, które stosuje w zależności od charakteru tegoż interesu, specyfiki otoczenia polityczno-gospodarczego oraz oczekiwań społecznych. Jednym z takich instrumentów, skoncentrowanym na prowadzeniu aktywności morskiej państwa, jest marynarka wojenna. Formuła jej działania, struktura organizacyjna oraz potencjał musi więc być dostosowany do długofalowych celów strategicznych państwa, które mają umożliwić realizację interesu narodowego. Równocześnie wizja wykorzystania sił morskich powinna mieć charakter otwarty, co pozwoli na osiąganie celów strategicznych w przypadku zmiany sytuacji międzynarodowej. Zdolność adaptacji sił morskich do zmian otoczenia międzynarodowego i niezmiennego dążenia do realizacji interesu narodowego stanowi wymóg właściwej organizacji marynarki wojennej. Analiza tych działań w latach 1918- 2018 pozwala na sformułowanie tezy, iż Polska międzywojenna potrafiła stworzyć i wykorzystać potencjał Marynarki Wojennej do realizacji interesu narodowego, jakim było utrzymanie suwerenności i ciągłości państwa. Natomiast współcześnie państwo polskie nie potrafi w pełni wykorzystać tego instrumentu, głównie ze względu na brak umiejętności zdefiniowania istoty pojęcia interes narodowy w zglobalizowanym świecie.
EN
The ability to pursue national interests determines the strength and position of the state. To this end, it uses a number of instruments, depending on the nature of the interest, the specificity of the political and economic environment and social expectations. One of such instruments, focused on conducting maritime activity of the state, is the navy. The formula of its operation, organizational structure and potential must therefore be adapted to the long-term strategic goals of the state, which are to enable the realization of the national interest. At the same time, the vision of the use of naval forces should be open, which will allow to achieve strategic goals in the event of a change in the international situation. The ability to adapt the naval forces to changes in the international environment and the unchanging pursuit of national interest is a requirement for proper organization of the navy. The analysis of these activities in the years 1918-2018 allows us to formulate the thesis that interwar Poland was able to create and use the Navy's potential to implement the national interest, which was to maintain the sovereignty and continuity of the state. However, today the Polish state is not able to make full use of this instrument, mainly due to the lack of ability to define the essence of the concept of national interest in a globalized world
Year
Volume
28
Pages
122-140
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Gdański
References
 • Domke, R., 2010, Położenie geopolityczne Rzeczypospolitej w latach 1918-1939 oraz 1989-2009. Próba porównania, Przegląd Geopolityczny, 2, s. 143-152.
 • Drzewiecki, D., 2015, Bezpieczeństwo obszarów nadbrzeżnych w południowej części basenu morza bałtyckiego w oparciu o najnowszy raport IPCC (AR5), Przegląd Geopolityczny, 12, s. 9-34.
 • Konopczyński, W., 1947, Kwestia bałtycka do XX w., Wyd. Instytutu Bałtyckiego, Gdańsk, Bydgoszcz, Szczecin.
 • Krzywiec, B., 1929, Jak należy traktować w Polsce sprawę Marynarki Wojennej. Studium porównawcze na tle rozwoju marynarek innych państw oraz potrzeb obronnych kraju, Wilno.
 • Kukułka, J., 1978, Problemy teorii stosunków międzynarodowych, Warszawa.
 • Kukułka, J., 2006, Zaspokajanie potrzeb i rozwiązywanie konfliktów w stosunkach międzynarodowych, w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, struktura, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa.
 • Mickiewicz, P., 2012, Morze Bałtyckie w polskiej strategii bezpieczeństwa morskiego, Wrocław.
 • Popiuk-Rysinska, I., 2006, Uczestnicy stosunków międzynarodowych, ich interesy i oddziaływania, w: Stosunki międzynarodowe. Geneza, struktura, dynamika, red. E. Haliżak, R. Kuźniar, Warszawa.
 • Popławski, J. L., 1899, Polityka polska w zaborze pruskim, Przegląd Wszechpolski, nr 1.
 • Popławski, J. L., 1910, Pisma polityczne, t. I, przedmowa Z. Wasilewski, Wyd. Gebethnera i Wolffa, Warszawa i Kraków.
 • Porębski, K., 1919a, Memoriał o potrzebie utworzenia jednego Urzędu dla Spraw Morskich, Warszawa 11 III 1919, Archiwum Akt Nowych, sygn. 1437, dokumenty KNP.
 • Porębski, K., 1919b, Memoriał o zadaniach i pracach Departamentu dla Spraw Morskich, Centralne Archiwum Wojskowe, Akta Kierownictwa Marynarki Wojennej, sygn. I.300.21.42.
 • Porębski, K., 1919c, Memoriał w sprawie polityki polskiej na Bałtyku, wrzesień 1919 r., CAW, sygn. I.300.21.125, akta KMW.
 • Porębski, K., 1996, Sprawy morskie Polski, wstęp i oprac. Z. Machaliński, seria Księgi Floty Ojczystej, Gdynia.
 • Świrski, J., 1919, Memoriał: Konieczność i możliwość stworzenia Polskiej Floty Wojennej, CAW, sygn. I.300.1.38, akta Gabinetu MSWojsk.
 • Wilczyński, P. L., 2017, Problematyka bezpieczeństwa we współczesnym dyskursie eksperckim w Polsce, Przegląd Geopolityczny, 21, s. 48-66.
 • Wilczyński, W.J., 2018, Odzyskanie niepodległości przez Polskę w perspektywie geopolitycznej. Część II: Bilans okresu zaborów i reakcja mocarstw ościennych, Przegląd Geopolityczny, 26, s. 155-183.
 • Zalewski, B., 2000, Polska morska myśl wojskowa 1918–1989, Gdynia
 • Żukrowska, K., 2006, Pojęcie bezpieczeństwa i jego ewolucja, w: Bezpieczeństwo międzynarodowe. Teoria i praktyka, red.: K. Żukrowska, M. Grącik, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8072d3fd-9863-4a04-8d96-8b172d33e62b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.