PL EN


Journal
2017 | 25 | 107-119
Article title

Budżet partycypacyjny jako narzędzie finansowania inwestycji w Łodzi

Title variants
EN
Participatory budget as a tool for financing investments in Łódz
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem badan podjętych w niniejszym opracowaniu była próba diagnozy potrzeb inwestycyjnych poszczególnych dzielnic Lodzi w opinii mieszkańców miasta. Realizacja celu była możliwa dzięki analizie propozycji zadań dopuszczonych do glosowania w budżecie obywatelskim w Lodzi w 2016 r. Dzięki podjętym badaniom autorka dokonała grupowania projektów według klasyfikacji działów budżetowych. Następnie zdiagnozowano obszary niedoinwestowania w poszczególnych dzielnicach miasta. W analizach wskazano także specyfikę inwestycji realizowanych w budżecie obywatelskim w poszczególnych dzielnicach Lodzi.
EN
One of the bases of democracy is citizen participation in governing of the state. Thanks to the social participation it is possible to build citizens’ trust and getting acceptance for projects which are undertaken by the local authorities. The aim of the author’s research carried out for the needs of this paper was to evaluate the possibility of using the participatory budget as a tool for financing investments in Lódz. The realization was possible by the analysis of the proposals submitted as tasks for the participatory budget in 2016. The author tried to diagnose the investment needs of individual districts of Lódz.
Journal
Year
Issue
25
Pages
107-119
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Basaj M., 2013, Instrumenty partycypacji społecznej w teorii i praktyce zintegrowanego zarządzania miastem,„Acta Universitatis Nicolai Copernici” z. 413.
 • Brzeziński K., 2016, Między biernością a aktywnością obywatelską w kontekście łódzkiego budżetu obywatelskiego, „Studia Miejskie” nr 21.
 • Burchard-Dziubińska M., 2014, Budżet obywatelski jako partycypacyjna forma współrządzenia, „Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego” nr 37, vol. 2.
 • Chruściński J., Palińska I., Kazak J., 2014, Budżet obywatelski w gospodarowaniu przestrzeniami publicznymi, „Architektura Krajobrazu” nr 3.
 • Czarnecki K., 2014, Udział mieszkańców w ustalaniu wydatków budżetu gminy w ramach tzw. budżetu partycypacyjnego (na przykładzie Torunia w latach 2013–2014), „Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu” nr 1(2).
 • Dworakowska M., 2014a, Budżet partycypacyjny w zarządzaniu finansami jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług” nr 115.
 • Dworakowska M., 2014b, Rola i znaczenie budżetu partycypacyjnego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego – państwo, gospodarka, świat, red. J. Osiński, J. Popławska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Friendly A., 2016, Participatory budgeting: The practice and the potential, “IMFG Forum” No. 6.
 • Gawroński H., 2015, Efektywność partycypacyjnych instrumentów zarządzania miastem, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” vol. 1.
 • Kalisiak-Mędelska M., 2016, Budżet partycypacyjny – rzeczywisty czy pozorny instrument partycypacji społecznej. Przykład Łodzi, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kamrowska-Zaluska D., 2016, Participatory budgeting in Poland – missing link in urban regeneration process, “Procedia Engineering” vol. 161.
 • Kębłowski W., 2013, Budżet partycypacyjny. Krótka instrukcja obsługi, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 • Kocot G., 2014, Budżet partycypacyjny w Polsce, [w:] Oblicza społeczeństwa obywatelskiego – państwo, gospodarka, świat, red. J. Osiński, J. Popławska, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 • Kuriata A., 2013, Budżet partycypacyjny jako przejaw demokracji uczestniczącej w samorządzie lokalnym, [w:] Województwo, region, regionalizacja 15 lat po reformie terytorialnej i administracyjnej: II Wydziałowa Konferencja Kół Naukowych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, red. J. Korczak, Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Wrocław.
 • Łukomska-Szarek J., 2014, Budżetowanie partycypacyjne jako instrument współzarządzania sferą publiczną, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy” nr 40.
 • Martela B., 2013, Budżet partycypacyjny w Polsce – wdrożenie i perspektywy, „Władza Sądzenia” nr 2.
 • Niklewicz K., 2014, Budżety obywatelskie w kontekście wyborów samorządowych: szansa czy ryzyko?, „Kwartalnik Naukowy OAP UW e-Politikon” vol. 11.
 • Piotrowski M., Dzieżyc H., Adamczyk-Mucha K., Walter E., Ziemiańska M., 2014, Analiza wyników głosowania nad budżetem obywatelskim Wrocławia w 2013 roku, „Architektura Krajobrazu” nr 3.
 • Polko A., 2015, Models of participatory budgeting – the case study of Polish city, “Journal of Economics and Management” vol. 19(1).
 • Poniatowicz M., 2014, Kontrowersje wokół idei budżetu partycypacyjnego jako instrumentu finansów lokalnych, „Studia Ekonomiczne” nr 198.
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207.
 • Schugurensky D., 2001, Enlightenment and engagement in adult education for democratic citizenship: Lessons from the citizens’ forum and the participatory budget, http://fcis.oise.utoronto.ca/~daniel_schugurensky/2001schugurensky.pdf (dostęp 20 lutego 2017).
 • Słomczewska Z., 2013, Wykorzystanie narzędzi partycypacji na poziomie lokalnym do budowania partnerstwa wewnętrznego – wdrażanie budżetu obywatelskiego na przykładzie Łodzi, „Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego” nr 11.
 • Sprawozdanie z realizacji zadań budżetu obywatelskiego na rok 2016, http://uml.lodz.pl/get.php?id=21162 (dostęp 20 lutego 2017).
 • Sułkowski J., 2016, Budżet partycypacyjny – źródło inspiracji i przemian dla demokracji uczestniczącej (na przykładzie budżetu Porto Alegre), [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Wampler B., 2007, A guide to participatory budgeting, [w:] Participatory budgeting, ed. A. Shah, World Bank, Washington.
 • Wiśniewska M., Stawasz D., 2016, Innovative methods of management in public sector, [w:] Managing innovation and diversity in knowledge society through turbulent time: Proceedings of the MakeLearn and TIIM Joint International Conference 2016, ToKnowPress, Bangkok–Celje.
 • Wojciechowski E., 2016, Problem budżetu obywatelskiego, [w:] Aktualne problemy samorządu terytorialnego po 25 latach jego istnienia, red. R.P. Krawczyk, A. Borowicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Zarządzenie 644/VII/15 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego na 2016 rok.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-808f2388-56b2-47f2-8607-48f95e2317d7
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.