PL EN


2014 | 14/1 | 253-262
Article title

Porozumienie postrajkowe jako sposób zakończenia strajku mający oparcie w ustawie o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Content
Title variants
EN
The after-strike collective agreement which is based on legislation as a way of stopping the strike.
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł podejmuje problematykę charakteru i specyfiki porozumień postrajkowych jako opartego na ustawie sposobu zakończenia sporu zbiorowego na etapie strajku. Poszczególne zagadnienia są prezentowane w sposób problemowy i z odwołaniem do obowiązujących w tym zakresie poglądów doktryny prawa pracy. Autorka stara się kompleksowo przybliżyć czytelnikowi cechy i istotę porozumień ze względu na takie czynniki jak strony uprawnione do ich zawarcia, treść, formę, obowiązywanie porozumień oraz ich relacje z innymi źródłami prawa pracy, indywidualnym stosunkiem pracy oraz umowami.
EN
The article describes the nature and specifics of the after-strike collective agreements which are based on legislation as a way of ending labor dispute at the stage of the strike. The issues are presented as unsolved problems and with reference to the various views which occur in the labor law doctrine. The author tries to give the reader a comprehensive view about features and the essence of the agreements due to such factors as: the entitled parties, content, form, validity of agreements and relations with other sources of labor law, contracts of employment and civil law contracts.
Year
Volume
Pages
253-262
Physical description
Contributors
References
 • Baran K.W., Autonomiczne prawo pracy – de lege lata i de lege ferenda, [w:] A. Wypych-Żywicka, M. Tomaszewska, J. Stelina, Zbiorowe prawo pracy w XXI wieku, red. J. Stelina, Gdańsk 2010.
 • Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010.
 • Chmielek-Łubińska E. [w:] Kodeks pracy 2009, Komentarz, red. B. Wagner, Gdańsk 2009.
 • Cudowski B., Model rozwiązywania sporów zbiorowych, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2010.
 • Cudowski B., Spory zbiorowe w polskim prawie pracy, Białystok 1998.
 • Florek L., Ustawa i umowa w prawie pracy, Warszawa 2010.
 • Goździewicz G., Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, [w:] Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, red. G. Goździewicz, Toruń 2000.
 • Patulski A., Zwyczaj w prawie pracy, [w:] Zarys systemu prawa pracy, t. I: Część ogólna prawa pracy, red. K.W. Baran, Warszawa 2010.
 • Pisarczyk Ł. [w:] System prawa pracy, t. V: Zbiorowe prawo pracy, pod red. K.W. Baran, Warszawa 2014.
 • Salwa Z., Uprawnienia związków zawodowych, Bydgoszcz 1998.
 • Stelina J. (red.), Leksykon prawa pracy. 100 podstawowych pojęć, Warszawa 2008.
 • Świątkowski A. [w:] Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, red. J. Wratny, K. Walczak, Warszawa 2009.
 • Wratny J., Porozumienia zbiorowe – czy dekompozycja prawotwórstwa zakładowego?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2011, nr 7.
 • Żołyński J., Strajk i inne rodzaje akcji protestacyjnych jako metody rozwiązywania sporów zbiorowych, Warszawa 2013.
 • Żołyński J., Ustawa o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Komentarz. Wzory pism, Warszawa 2012.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-809aeed9-031a-4034-8560-35e6e21f09af
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.