PL EN


2015 | 4(13) | 40-55 (16)
Article title

Polscy emigranci wobec referendum w sprawie niepodległości Szkocji

Content
Title variants
EN
THE POLES AND THE SCOTTISH INDEPENDENCE REFERENDUM
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The paper focuses on the involvement of Polish migrants in the Scottish Independence Referendum of 2014. Based on the available evidence, it argues that political apathy and the alienation of migrants in their receiving countries should not be taken for granted. Exempli-fied by the active stance of the “Scottish” Poles, the paper demonstrates that the migrant groups’ political participation may depend on a country-specific nexus of factors to do with discursive construction of both their economic interests and civic belonging.
Year
Issue
Pages
40-55 (16)
Physical description
Contributors
 • IRSA Institute for developmental and strategic analysis, Dunajska cesta 113, 1000 Ljubljana Slovenija, e-mail: ag_n@gazeta.pl
References
 • Banaś M., 2010, Szwedzka polityka integracyjna wobec imigrantów, Kraków.
 • Benhabib S., 2004, The Rights of Others: Aliens, Residents, Citizens, Cambridge. DOI: http://dx.doi.org/10.1017/CBO9780511790799
 • Bielecki T., 2014, Szkocja pociągnie innych, http://wyborcza.pl/1,75968,16675765, Szkocja_pociagnie_innych.html.
 • Castles S., Miller M., 2012, Migracje we współczesnym świecie, Warszawa.
 • Chyż B., tobi, 2014, Szkoci mogą słono zapłacić za niepodległość. Referendum już w czwartek, http://wyborcza.pl/1,75477,16642346,Szkoci_moga_slono_zaplacic_ za_niepodleglosc__Referendum.html.
 • Czarnecki M., 2014a, Czy Sean Connery otworzy whisky, http://wyborcza.pl/magazyn/ 1,140736,16633338,Czy_Sean_Connery_otworzy_whisky.html#TRwknd.
 • Czarnecki M., 2014b, Zwolennicy szkockiej niepodległości straszą: Londyn chce sprywa-tyzować nasze szpitale, http://wyborcza.pl/1,75477,16655184, Zwolennicy_szkockiej _niepodleglosci_strasza__Londyn.html.
 • Czaykowski B., Sulik B., 1961, Polacy w Wielkiej Brytanii, Instytut Literacki, Paryż.
 • Dyrektywa Rady 94/80/WE z dnia 19 grudnia 1994 r. ustanawiająca szczegółowe wa-runki wykonywania prawa głosowania i kandydowania w wyborach lokalnych przez obywateli Unii mających miejsce zamieszkania w Państwie Członkowskim, którego nie są obywatelami, OJ L 368, 31.12.1994, s. 38–47, http://eur-lex.europa. eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:31994L0080.
 • Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemiesz-czania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządze-nie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96/EWG, http://biblioteka-krk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=560.
 • Gałka J., 2012, Przestrzenne rozmieszczenie poakcesyjnych imigrantów z Polski w Wiel-kiej Brytanii wraz z analizą skali imigracji z Polski, „Prace Geograficzne”, z. 129, s. 7–22.
 • Gąsior-Niemiec A., 2007, Europa wobec problemu migracji, „Polityka i Społeczeństwo” nr 4, s. 65-75.
 • Gąsior-Niemiec A., 2013, Problem różnic kulturowych w pracy z uchodźcami [w:] War-tości etyczne w pracy z uchodźcami, red. S. Pelc, Rzeszów, s. 56–66.
 • Geddes A., 2003, The Politics of Migration in the European Union, London.
 • Guetta B. („Le Monde”, „France Inter”), 2015, Był zamach wczoraj. I będą następne, http://wyborcza.pl/1,75968,17222322,Byl_zamach_wczoraj__I_beda_nastepne.html.
 • Główny Urząd Statystyczny, 2012, Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004–2011, http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/ LU_infor_ o_rozm_i_kierunk_emigra_z_polski_w_latach_2004_2011.pdf.
 • Hammar T., 1990, Democracy and the Nation State. Denizens and Citizens in a World of International Migration, Aldershot.
 • Harvey D., 2008, Neoliberalizm. Historia katastrofy, Warszawa.
 • Iglicka K., 2008, Survey Research on Legal Job Migrations from Poland to Great Britain after 1st May, 2004, Warszawa.
 • Iglicka K., 2011, Migracje długookresowe i osiedleńcze z Polski po 2004 roku – przykład Wielkiej Brytanii.
 • Wyzwania dla statystyki i demografii państwa, Warszawa.
 • Lepczyński K., 2014, Szkocja rozpocznie rozpad europejskich państw? „Jeśli się podzie-limy, nie wygramy żadnej wojny handlowej", http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103 086,16664884,Szkocja_rozpocznie_rozpad_europejskich_panstw___Jesli.html#TRrelSST.
 • Lesińska M., 2010, Imigranci jako nowa siła polityczna? Fenomen partycypacji poli-tycznej i publicznej imigrantów, „Biuletyn Migracyjny” 27, s. 3–5.
 • Lesińska M., 2013, Inkluzja polityczna imigrantów we współczesnej Europie, Warszawa.
 • Lijphart A., 1977, Democraty in Plural Societies, New Haven, CT.
 • McGarvey N., Mulvey G., 2014, Identity and Independence in Scotland – a pilot study of Pakistanis and Poles in Scotland, a paper presented at ‘Pro-Independence Move-ments and Migration: Discourse, Policy and Practice’, at the Institute of Minority Rights, European Academy Bolzano/Bozen.
 • Meny Y., Surel Y. (red.), 2002, Democracies and the Populist Challenge, Palgrave, Houndmills, Basingstoke, Hampshire. DOI: http://dx.doi.org/10.1057/9781403920072
 • MIPEX (Migration Integration Policy Index), 2014, Migration Policy Group, Brussels, www.mipex.eu.
 • Schmidtke O., Ozcurumez S. (red.), 2008, Of States, Rights and Social Closure, Pal-grave, Macmillan, Basingstoke. DOI: http://dx.doi.org/10.1057/9780230610484
 • Slany K, Ślusarczyk M. 2013, Migracje zagraniczne Polaków w świetle NSP [w:] Młoda polska emigracja w UE jako przedmiot badań psychologicznych, socjologicznych i kulturowych EuroEmigranci.PL, Kraków 23-24.IX.2013 r.
 • Stasik E., 2015, Pegida się rozrasta. Organizują się w Szwecji, Belgii, Austrii. „Nie jeste-śmy żadnymi rasistami”, http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/1,114871,1728 1097,Pegida_sie_rozrasta__Organizuja_sie_w_Szwecji__Belgii_.html#BoxNewsLink.
 • Rogers S., 2011, The UK’s foreign-born population: see where people live and where they’re from, http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2011/may/26/foreign-born-uk-population?intcmp=239#_, 26.05.2011.
 • Scottish Government, 2013, Scotland’s Future. Your Guide to an independent Scotland, Edinburg.
 • Witamy w Szkocji. Wszystko o życiu, pracy i nauce w Szkocji, nd., www.talentscot land.com.
 • http://edinburgh.pl/artykuly/237-scotsman-nowi-szkoci-z-polski-s-nasz-dum.
 • http://forum.glasgow24.pl/viewtopic.php?t=850.
 • http://goniec.com/component/k2/12706-ewolucja-emigranta/.
 • http://openscotland.pl/polacy-przybywajcie-niepodlegla-szkocja-bedzie-potrzebowac-imi grantow/.
 • http://polishforyes.net/pl/2014/.
 • http://www.magazynemigrant.pl/niepodlegla-szkocja/.
 • http://www.newstatesman.com/politics/2014/09/what-attitude-scotlands-migrant-commu nity-towards-independence.
 • http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/31692/Imigranci-z-PL-zyskaja-na-odlaczeniu-Sz kocji-od-UK.
 • http://www.mojawyspa.co.uk/artykuly/31692/Imigranci-z-PL-zyskaja-na-odlaczeniu-Szk ocji-od-UK.
 • http://www.scotpoles.co.uk/pdf/Welcome%20to%20Scotland%20Polish%20Version_LR.pdf?eid=284682804910467.
 • http://www.scotsman.com/news/scotland/top-stories/new-scots-from-poland-doing-us-proud-1-1073681.
 • http://www.wirtualnemedia.pl/artykul/polacy-w-szkocji-niczym-manna-z-nieba.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80a7c774-3982-4870-be60-23c4cd4f9438
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.