PL EN


2014 | 12 | 10-40
Article title

Dziennikarze i promocja idei. Jak wiedza i osobiste przekonania dziennikarzy wpływają na rekonstruowany w mediach obraz rzeczywistości politycznej i społecznej

Content
Title variants
EN
Journalists and the Promotion of Idea(l)s. How Do Knowledge and the Personal Convictions of Journalists Influence the Reconstruction of Political and Social Reality in the Media
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Dziennikarze rekonstruują w przekazie swoich mediów rzeczywistość politycz-ną i społeczną. Ich wiedza i osobiste przekonania nie są dla jakości tego obrazu obojętne. Na podstawie wyników studiów empirycznych, dotyczących przeka-zu mediów w Polsce i Niemczech, w artykule prowadzone są rozważania na temat tego, co w przypadku współczesnych mediów dominuje bardziej – ich zdolność do współtworzenia uczestniczącej, dyskursywnej sfery publicznej czy logika ich działania, w dłuższej perspektywie czasowej powodująca zniechęce-nie polityką?
EN
Journalists recreate political and social reality in their respective media. Their knowledge and personal convictions, however, are not indifferent to the quality of the image they convey. The considerations discussed in this article are based on the results obtained from numerous empirical studies (of Polish and German media) and refer to the question, which of these levels of political communication turns out to be the dominant one, the ability of the media to co-create and participate in discussions in the public sphere, or, by the logic of their activities do the media over a long span of time induce society to become divorced from politics?
Year
Issue
12
Pages
10-40
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków, 30-348, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Kraków, 30-348, ul. prof. Stanisława Łojasiewicza 4
References
 • Benhabib S., Deliberative Rationality and Models of Democratic Legitimacy, [w:] „Constelations” 1994/1/4.
 • Bevc T., Politische Theorie, Konstanz 2007.
 • Biskup B. , Churska-Nowak K., Drobczyński S., Hess A., Kolczyński M. , Mazur M. , Piontek D., . Ossowski Sz, Relacjonowanie wyborów samorządowych w prasie regionalnej w 2010 roku. Komunikat z badań, [w:] „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne”, 2012, Nr 3.
 • Bukowski M., Flis J., Hess A., Szymańska A. , Opcja czy osoba? Upartyjnienie versus personalizacja w wyborach samorządowych, Kraków 2011.
 • Coleman S., Ross K., The Media and the Public. >>Them<< and >>Us<< in Media Discourse, Chichester 2010.
 • Dahlgren P. , The Public Sphere and the Net: Structure, Space and Communication, [w:] W.L. Bennett., R.M. Entman (red.), Mediated Politics. Communication on the Future of Democracy, Cambridge 2004.
 • Habermas J. , Faktyczność i obowiązywanie. Teoria dyskursu wobec zagadnień prawa i demokratycznego państwa prawa, Warszawa 2005.
 • Hagen L. M. , Die opportunen Zeugen,[w:] „Publizistik“ 1992, nr 4.
 • Hess A. , Społeczni uczestnicy medialnego dyskursu politycznego w Polsce. Mediatyzacja i strategie komunikacyjne organizacji pozarządowych, Kraków 2013.
 • Hess A., Polskie think tanki jako społeczni uczestnicy dyskursu politycznego, [w:] „Athenaeum” 2013, Nr 37.
 • Hess A. , Małopolskie dzienniki regionalne w procesie tabloidyzacji przekazu na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna formy, [w:] „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” 2013, Nr 1.
 • Hess A., Mazur M. (red.), Wybory samorządowe w mediach regionalnych. Dzienniki regionalne i telewizyjne audycje wyborcze jako platformy komunikacji politycznej, Katowice 2012.
 • Hess A. , Mediatyzacja lokalnej komunikacji politycznej i strategie partyjne w kontekście samorządowych kampanii wyborczych, [w:] K. Churska-Nowak, S. Drobczyński (red.), Mediatyzacja i profesjonalizacja kampanii politycznych w Polsce, Poznań 2011.
 • Hess A. , Relacje mediów masowych i partii politycznych jako przedmiot badań studiów nad komunikacją polityczną, [w:] K. Sobolewska-Myślik, A. Hess, K. Krawczyk (red.), Polska scena polityczna. Środowiska-komunikacja polityczna-strategie, Kraków 2010.
 • Hess A., Upartyjnienie wyborów samorządowych jako element lokalnej komunikacji politycznej. Partie polityczne w przekazie Gazety Krakowskiej w kampanii samorządowej 2006, [w:] „Zeszyty Prasoznawcze” 2010, Nr 1-2.
 • Hess A. , Relacje polskiego kościoła katolickiego i mediów jako element komunikacji politycznej, [w:] I. Hofman, D. Kępa Figura (red.), Współczesne media. Status- aksjologia-funkcjonowanie, t. II, Lublin 2009.
 • Hess A. , Szymańska A., Pomost medialny? Międzynarodowa komunikacja polityczna na przykładzie relacji polsko-niemieckich, Kraków 2009.
 • Hess A. , Szymańska A., Medialny obraz wyborów samorządowych na przykładzie krakowskich gazet codziennych, [w:] M. Magoska (red.), Wybory samorządowe w kontekście mediów i polityki, Kraków 2008, s. 83-96.
 • Hess A. , Komunikowanie międzynarodowe w skali mikro na przykładzie polsko-niemieckiego projektu Pomost medialny/Medienbrücke, [w:] J. Fras (red.), Studia nad komunikacją popularną, międzykulturową, sieciową i edukacyjną, Toruń 2007.
 • Jabłoński W., Kreowanie informacji. Media relations, Warszawa 2006.
 • Kamińska E.Z. , Przekaz mediów a populizm penalny i jego znaczenie społeczne (na przykładzie sprawy >>polskiego Frizla<<), [w:] „Zeszyty Prasoznawcze” 2014, Nr 1.
 • Kepplinger H.M., Die Demontage der Politik in der Informationsgesellschaft, Freiburg/München 1998.
 • Kepplinger H.M. , Motor oder Bremse? Die Rolle der Medien auf dem Weg zur Einheit, [w:] K. Imhof (red.), Kommunikation und Revolution, tom 3, Zürich 1998.
 • Mrozowski M. , Media masowe. Władza, rozrywka i biznes, Warszawa 2001.
 • Massing P. ,Breit G. (red.), Demokratietheorien. Von der Antike bis zu Gegenwart. Texte und Interpretationshilfen, Schwalbach 2004.
 • Miller D. , Deliberative Democracy and Social Choice, „Political Studies” 40/1992.
 • Piontek D. , Komunikowanie polityczne i kultura popularna. Tabloidyzacja informacji o polityce, Poznań 2011.
 • Schulz W., Politische Kommunikation. Theoretische Ansätze und Ergebnisse empirischer Forschung, Wiesbaden 2011.
 • Szymańska A. Do Media Really Support the German Reunification? The Content of German Quality Press During East German Breakthrough ‘89/’90 and 20 years after, „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” 2014, Nr 2.
 • Szymańska A. , Tabloidyzacja przekazu krakowskich mediów regionalnych na temat wyborów samorządowych – płaszczyzna treści, [w:] „Środkowoeuropejskie Studia Politologiczne” 2013, Nr 1.
 • Szymańska A. , Informacja, opinie, władza, manipulacja. Media a stosunki polsko-niemieckie, [w:] D. Bingen, P.O. Loew, K. Ruchniewicz, M. Zybura (red.), Dojrzałe sąsiedztwo. Stosunki polsko-niemieckie w latach 1991-2011, Wrocław 2012.
 • Szymańska A. , Medialne fiasko zjednoczenia? Media opiniotwórcze w sytuacji przełomu politycznego na przykładzie niemieckiego zjednoczenia, Kraków 2010.
 • Szymańska A. , Akomodacja i atrakcyjność medialna polityki na przykładzie wyborów samorządowych w świetle publikacji krakowskich dzienników, [w:] „Zeszyty Prasoznawcze” 2009, Nr 3-4.
 • Teltschik H. , 329 dni. Zjednoczenie Niemiec w zapiskach doradcy kanclerza, Warszawa 1992.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80a8d5c1-6781-47b4-8e49-98adf88ea980
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.