PL EN


2017 | 15 | 83-93
Article title

SZKOLENIA OBRONNE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ JAKO ISTOTNY ELEMENT EDUKACJI DLA BEZPIECZEŃSTWA W RP

Content
Title variants
EN
SECURITY TRAININGS IN PUBLIC ADMINISTRATION AS AN IMPORTANT ELEMENT OF EDUCATION FOR SECURITY
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Szkolenia i ćwiczenia obronne stanowią bardzo istotny element przygotowań obronnych w Polsce. Są one realizowane w strukturach administracji publicznej w oparciu o regulacje normatywne w postaci ustaw i rozporządzeń oraz wytycznych, programów i planów. Poprawnie zrealizowane szkolenie powinno łączyć ze sobą elementy teoretyczne oraz działania praktyczne, których charakter uzależniony będzie od realnych i potencjalnych zagrożeń charakterystycznych dla danego terenu. W celu usprawnienia i uzupełnienia systemu szkolenia obronnego niezbędne jest powiązanie przygotowań urzędników administracji centralnej i samorządowej z analogicznymi szkoleniami ludności cywilnej, realizowanymi w ramach powszechnej samoobrony. Posunięcie to pozwoli na uczynienie przedsięwzięć szkoleniowych bardziej rzetelnymi i realnymi.
EN
Security trainings and exercises are very important for security preparation system in Poland. They are realised in public administration structures pursuant to normative acts, instructions, programs and plans. Correct trainings should combine theoretical classes with practical activities related with real and potential threats for particular area. To improve the training system, it is necessary to join security trainings for government officials and civil servants with similar ventures for civilians, called common self-defence. It will make them more reliable and actual.
Year
Issue
15
Pages
83-93
Physical description
Contributors
  • Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, szmitek@op.pl
References
  • Koncepcja przygotowania i przeprowadzenia Regionalnego Ćwiczenia Obronnego 2016. (2016). Warszawa.
  • Łepkowski, W. (red.) (2002). Słownik terminów z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Warszawa.
  • Plan szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na 2017 rok. (2017). Warszawa.
  • Program szkolenia obronnego województwa mazowieckiego na lata 2017-2022. (2016). Warszawa.
  • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U. 1967, Nr 44 poz. 220 z późn. zm.).
  • Wytyczne Ministra Obrony Narodowej dla ministrów i wojewodów do szkolenia obronnego realizowanego w latach 2011- 2016. (2010). Warszawa.
  • Wytyczne wojewody mazowieckiego z dnia 31 grudnia 2015 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2016 r. przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne. (2015). Warszawa.
  • Wytyczne wojewody mazowieckiego z dnia 3 stycznia 2017 r. do szkolenia obronnego realizowanego w 2017 r. przez Marszałka Województwa Mazowieckiego, starostów, wójtów, burmistrzów (prezydentów miast) oraz przedsiębiorców wykonujących zadania obronne. (2017). Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80b9a14d-01f4-4383-8365-b58f27ff8d12
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.