PL EN


Journal
2015 | 17 | 27-35
Article title

Skuteczność procesu rewitalizacji. Uwarunkowania, mierniki, perspektywy

Title variants
EN
The effectiveness of urban regeneration. Determinants, indices and perspectives
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Rewitalizacja terenów miejskich w różnych regionach Europy odbywa się już ponad 30 lat, natomiast w Polsce prowadzona jest od ponad 15 lat. Postawiono następujące pytania badawcze: W jaki sposób można ocenić skuteczność procesu rewitalizacji przeprowadzonego w konkretnej lokalizacji? Od czego zależy powodzenie przyjętego sposobu postępowania w realizacji programów rewitalizacji? Czy można dla rewitalizacji przyjąć uniwersalny parametryczny system monitorowania prowadzonego procesu? Na podstawie przeglądu dotychczas zrealizowanych działań rewitalizacyjnych w miastach na całym świecie zidentyfikowano i przeanalizowano wykorzystane metody oceny procesu rewitalizacji. W konkluzji zaproponowano nowe ujęcie pozwalające zidentyfikować skuteczność, nazwane formułą ewaluacyjną rewitalizacji.
EN
The revitalization of urban areas in different European regions has been held for over 30 years, while in Poland it is carried out with varying intensity in the regions for over 15 years. Following research questions were formulated: How is it possible to evaluate the effectiveness of the revitalization process carried out in a specific location? What determines the success of the method of the implementation of revitalization programs? Is it possible to prepare the set of universal parameters which constitute the monitoring system of the process? Based on the overview of revitalization projects realized in cities world wide the identification and analysis of the evaluation methods used for the process has been carried out. In conclusion, the new approach to the revitalization evaluation has been proposed which allows to identify its effectiveness, called revitalization evaluation formula
Journal
Year
Issue
17
Pages
27-35
Physical description
Dates
published
2015
Contributors
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Adair A.S., Berry J., McGreal W., Stanley J., 1999, Evaluation of investor behavior in urban regeneration, “Urban Studies”, Vol. 36, No. 12.
 • Alexander E., 2006, Problems and prospects: Dilemmas in evaluation and directions for the future, [w:] Evaluation and Planning, Evolution and Prospects, ed. E. Alexander, Ashgate, Aldershot.
 • Armstrong A. i in., 2002, Diffculties of developing and using social indicators to evaluate government programs: A critical review, Australasian Evaluation Society International Conference, Wollongong 2002, www.aes.asn.au (maj 2015).
 • Colantonio A., Dixon T., 2011, Urban regeneration and social sustainability. Best practice from European cities, Wiley, Blackwell.
 • Couch C., Fraser Ch., Percy S., 2008, Urban regeneration in Europe, Wiley, London.
 • Henderson S., Bowlby S., Raco M., 2007, Refashioning local government and inner-city regeneration: The Salford experience, “Urban Studies”, Vol. 44, No. 8.
 • Kaczmarek S., 2001a, Rewitalizacja terenów poprzemysłowych. Nowy wymiar w rozwoju miast, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Kaczmarek S., 2001b, Społeczność miejska a proces rewitalizacji, [w:] Wybrane problemy badawcze geografiispołecznej w Polsce, red. I. Sagan, M. Czepczyński, Uniwersytet Gdański, Gdańsk.
 • Kaczmarek S., 2010a [współautor J. Kaczmarek], Aksjologia przestrzeni miejskiej – w stronę geografii moralności, [w:] Wartościowanie współczesnej przestrzeni miejskiej, red. M. Madurowicz, WGiSR Uniwersytet Warszawski, Urząd M. St. Warszawy, Warszawa.
 • Kaczmarek S., 2010b, Rewitalizacja i krajobraz miejski. Kwestia społecznej odpowiedzialności, „Studia Miejskie” t. 1, Wyd. Uniwersytetu Opolskiego, Opole.
 • Kaczmarek S., Marcińczak S., 2013, The blessing in disguise. Urban regeneration in Poland in a neo-liberal milieu, [w:] The Routledge companion to urban regeneration, eds. M.E. Leary, J. McCarthy, Routledge, London.
 • Kotlorz D., 2008, Rewitalizacja obszarów wykluczenia społecznego w  miastach śląskich, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 • Laurian L., Day M., Berke P., Ericksen N., Backhurst M., Crawford M., Dixon J., 2004, Evaluating plan implementation. A conformance-based methodology, “Journal of the American Planning Association”, 70 (4).
 • Lichfield N., 1996, Community impact evaluation, UCL Press, London.
 • Lorens P., 2007, Rewitalizacja miast w Polsce pierwsze doświadczenia, „Urbanista”, nr 12.
 • McCarthy J., 2012, Partnership, collaborative planning and urban regeneration, Ashgate, Aldershot (England) – Burlington, USA.
 • McCullock A., 2000, Evaluations of a community regeneration project: Case studies of Cruddas park development trust, Newcastle upon Tyne, “Journal of Social Policy”, vol. 29.
 • Rewitalizacja miast polskich: diagnoza, 2010, red. Z. Ziobrowski, W. Jarczewski, Instytut Rozwoju Miast, Kraków.
 • Rey E., 2013, Régénération des friches urbaine et de développment durable, UCL Presses Universitares de Louvain, Louvain.
 • Roberts P., Sykes H., 2000, Urban regeneration. A Handbook, Sage, London.
 • Robson B., Bradford M., Deas I.A. i in., 1994, Assessing the impact of urban policy, HMSO, London.
 • Sanderson I., 2000, Evaluation in complex policy systems, “Evaluation”, Vol. 6 (4).
 • Spatial data infrastructure for urban regeneration, 2008, ed. Y. Sadahiro, Springer, Berlin.
 • Stouten P., 2010, Changing contents in urban regeneration: 30 years of modernization in Rotterdam, DSP, Delft University of Technology, Amsterdam Techne Press, Amsterdam.
 • Tallon A., 2013, Urban regeneration in UK, 2nd ed., Routledge, London – New York.
 • Zimpel J., 2013, Rewitalizacja miast – projekt kulturowy, Wyd. Naukowe Wydziału Nauk Społecznych UAM, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2082-4793
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80c8c495-0e33-4d58-84b4-cab94555c6ce
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.