PL EN


2018 | 3 (374) | 37-47
Article title

Atrybuty produktu żywnościowego a decyzje konsumentów

Authors
Content
Title variants
EN
Attributes of Food Products and Consumer Decisions
RU
Атрибуты продуктов питания и решения потребителей
Languages of publication
Abstracts
PL
Postępująca globalizacja, pojawienie się firm międzynarodowych, wszechobecność globalnych mediów i rosnąca wrażliwość na globalne problemy społeczne, takie jak degradacja środowiska, zmiany klimatyczne czy sprawiedliwy handel przyczyniają się do zmian oczekiwań konsumentów wobec produktów żywnościowych. Wyrazem tego są liczne nowe trendy w zakresie konsumpcji mające znaczenie dla polskiego konsumenta. Poprawiająca się sytuacja gospodarcza naszego kraju sprawia, że konsumenci stają się bogatsi, lepiej wykształceni, świadomi zarówno materialnych, jak i niematerialnych atrybutów produktów, mają również więcej możliwości ujawnienia swoich preferencji społecznych podczas zakupu. Rośnie znaczenie atrybutów społecznych produktów - przyjazność środowisku, certyfikaty żywności tradycyjnej i regionalnej czy przestrzeganie etycznych zachowań przez ich producentów. Celem artykułu jest identyfikacja istotnych z perspektywy konsumentów atrybutów produktów żywnościowych w kontekście nowych trendów w konsumpcji żywności. Wiedza w tym zakresie może zostać wykorzystana w budowaniu strategii marketingowych producentów żywności. W postępowaniu badawczym wykorzystane zostały wtórne źródła informacji, w postaci krajowej i zagranicznej literatury przedmiotu oraz wyników dotychczasowych badań własnych. Na potrzeby opracowania zastosowano metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.
EN
Increasing globalisation, the emergence of international companies, the ubiquity of global media and growing sensitivity to global social problems such as environmental degradation, climate change or fair trade, all contribute to changes in consumer expectations for food products. An expression of this is various new consumption trends that are not without significance for the Polish consumer. The improving economic situation of our country means that consumers are getting richer, better educated, and aware of both tangible and intangible attributes of products; they also have more opportunities to reveal their social preferences when they shop. The importance of social attributes of products – environmental friendliness, traditional and regional food certificates, and compliance with ethical standards by producers – is on the rise. This article is to identify food product attributes important to consumers in the context of new trends in food consumption. Knowledge in this area can be used in developing marketing strategies of food producers. In the research proceedings, there were used secondary sources of information in the form of national and foreign literature and results of previous own research.
RU
Растущая глобализация, появление международных фирм, повсеместность глобальных СМИ и растущая чувствительность к глобальным социальным проблемам, таким как деградация среды, изменения климата или справедливая тор- говля, способствуют изменению ожиданий потребителей от продуктов питания. Выражение этого – многочисленные новые тренды в потреблении, имеющие значение для польского потребителя. Улучшающаяся экономическая ситуация нашей страны приводит к тому, что потребители становятся более богатыми, лучше образованными, осведомленными как с материальными, так и немате- риальными атрибутами продуктов, у них тоже больше возможностей выявлять свои социальные предпочтения во время покупки. Растет значение социальных атрибутов продуктов: забота об окружающей среде, сертификаты традиционной и региональной пищи или же соблюдение этичного поведения производителями ее. Цель статьи – выявить существенные из перспективы потребителей атрибуты продуктов питания в контексте новых трендов в потреблении пищи. Знания в этой области могут использоваться в формировании маркетинговых стратегий производителей пищи. В исследовательской процедуре использовали вторичные источники информации, в виде национальной и зарубежной литературы по предмету, а также результаты прежнего собственного изучения. Для нужд разработки применили метод анализа и критики литературы.
Year
Issue
Pages
37-47
Physical description
Contributors
author
References
 • Adamczyk G. (2010), Popularność żywności wygodnej, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 04(18).
 • Babicz-Zielińska E. (2001), Zachowania konsumentów w stosunku do żywności i żywienia, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 4(29).
 • Bagozzi R.P. (1975), Marketing as exchange, „The Journal of Marketing”, No. 39(4).
 • Barska A. (2013), Kryteria wyboru produktów żywnościowych przez młodych konsumentów z Polski, Czech i Słowacji, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej”, nr 4.
 • Baruk A.I., Bialoskurski S. (2015), Wybrane determinanty wizerunku produktu spożywczego, „Żywność. Nauka. Technologia. Jakość”, nr 22(3).
 • Bywalec C. (2010), Konsumpcja a rozwój gospodarczy i społeczny, C.H. Beck, Warszawa.
 • Bywalec C., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Cyrek O., Grzybek M., Makarski S. (2016), Kreowanie jakości handlowej artykułów żywnościowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 • Figiel S., Kufel J. (2016), Food Product Innovations and the Main Consumer Trends, “Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia,” No. 15(3).
 • Gertig H. (2010), O bezpieczeństwie żywności ekologicznej, „Bromatologia i Chemia Toksykologiczna”, nr 43(3).
 • Goryńska-Goldmann, E., Ratajczak, P. (2010), Świadomość żywieniowa a zachowania żywieniowe konsumentów, „Journal of Agribusiness and Rural Development”, No. 04(18).
 • Grzybowska-Brzezińska M. (2008), Marketingowe aspekty jakości produktów spożywczych, „Problemy Jakości”, nr 7.
 • Grzybowska-Brzezińska, M. (2010), Determinanty wyboru produktów żywnościowych, „Marketing i Rynek”, nr 3.
 • Grzybowska-Brzezińska, M., Klepacka, J. (2015), Percepcja atrybutów produktu żywności tradycyjnej, „Handel Wewnętrzny”, nr 3(356).
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2005), Wybrane aspekty zachowań konsumentów na rynku żywności - kryteria różnicowania, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Gutkowska K., Ozimek I. (2002), Badania marketingowe na rynku żywności, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Kiełczewski D. (2012), Zmiany zachowań konsumenckich jako czynnik zrównoważonego rozwoju, „Handel Wewnętrzny”, nr 5.
 • Kieżel E. (red.). (2010), Konsument i jego zachowania na rynku europejskim, PWE, Warszawa.
 • Kotler Ph., Zaltman G. (1971), Social marketing: an approach to planned social change, “The Journal of Marketing”, Vol. 35.
 • Kramer M.R. (2011), Creating Shared Value, “Harvard Business Review”, January-February.
 • Kramer M.R., Porter M. E. (2006), Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, “Harvard Business Review”, No. 84(12).
 • Karaszewski R. (2005), Zarządzanie jakością. Koncepcje, metody i narzędzia stosowane przez liderów światowego biznesu, Dom Organizatora, Toruń.
 • Lehmann D. R., Winer R. S. (2004), Product Management, McGraw-Hill, New York.
 • Łuczka-Bakuła W., Mądrzak C.J. (2003), Żywność konwencjonalna, ekologiczna i zmodyfikowana genetycznie - aktualny stan rynku i perspektywy jego rozwoju, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3.
 • Mróz B. (2013), Konsument w globalnej gospodarce: trzy perspektywy, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, Warszawa.
 • Mróz B. (2014), Nowe trendy konsumenckie – implikacje dla strategii biznesowych firm, „Marketing i Rynek”, nr 8.
 • Mruk H., Rutkowski I. P. (1999), Strategia produkt, PWE, Warszawa.
 • Nestorowicz R., Pilarczyk B., Jerzyk E., Rogala A., Disterheft A. (2016), Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu “Postawy etnocentryczne konsumentów (w ujęciu lokalnym) a szanse i bariery rozwoju rynku żywności ekologicznej”, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
 • Niestrój R. (2002), Zarządzanie marketingiem. Aspekty strategiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Globalne trendy na rynku żywności i napojów w 2018 r. (2018), Mintel, Warszawa.
 • Rudawska E. (2005), Lojalność klientów, PWE, Warszawa.
 • Słaby T. (2006), Konsumpcja. Eseje statystyczne, Difin, Warszawa.
 • Trzaskowski M. (2012), Tworzenie wspólnej wartości jako nowe podejście do konkurencyjności firmy, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 4.
 • Tyburski J., Żakowska-Biemans, S. (2007), Wprowadzenie do rolnictwa ekologicznego, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 • Wasilik K. (2014), Trendy w zachowaniach współczesnych konsumentów – konsumpcjonizm a konsumpcja zrównoważona, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(6).
 • Wiśniewska M., Malinowska E. (2011), Zarządzanie jakością żywności: systemy, koncepcje, instrumenty, Difin, Warszawa.
 • Wojciechowska- Solis J., Soroka A., (2017), Motives and barriers of organic food demand among Polish consumers: A profile of the purchasers, “British Food Journal”, Vol. 119(9).
 • Wyrwa J., Barska A. (2017), Packaging as a source of information about food products, “Procedia Engineering”, No. 182.
 • Zalega T. (2013), Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI w., „Konsumpcja i Rozwój”, nr 2.
 • Zalewski R.I. (2004), Zarządzanie jakością w produkcji żywności, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań.
 • Żakowska-Biemans S. (2011), Ekologizacja konsumpcji i jej przejawy w zachowaniach konsumentów na rynku żywności – praca przeglądowa, „Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu”, nr 206.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80d766e5-78f5-43ce-b65e-fd6601bef4ba
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.