PL EN


2015 | 5 (358) | 176-187
Article title

Innovativeness of Service Sector Enterprises – Innovation Objectives and Types

Content
Title variants
PL
Innowacyjność przedsiębiorstw sektora usług − cele i rodzaje innowacji
RU
Инновационность предприятий сферы услуг – цели и виды инноваций
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
EN
In her article, the author undertook important problems of innovations in the service sector. She used the definition and classification of innovations in services worked out by experts from the OECD, which are described in the Oslo Manual. The article is of the diagnostic and postulate nature. Its aim is to identify the objectives and types of innovations of the service sector enterprises vis-à-vis industry sector enterprises in Poland. Implementation of the set out aim was possible owing to the literature studies comprising the essence and specific features of innovations in the service sector as well as an analysis of figures originating from the cyclical surveys carried out by the CSO on innovative activities of enterprises from individual sectors of the economy, carried out with the use of the OECD methodology. The object of analysis is the objectives and types of innovations introduced by enterprises of the service sector and those of the industry sector. The comparative analysis in this respect covered the years 2006-2012. In the final part of the article, the author evaluated the innovative activities of enterprises of the service sector as well as presented the conclusions that may be of use for the institutions supporting the development of innovative activities in Poland. She also proposed further directions of research of the issues of innovations in the service sector.
PL
W artykule podjęto ważną problematykę innowacji w sektorze usług. Posłużono się definicją i klasyfikacją innowacji w usługach opracowaną przez ekspertów z OECD, które opisano w Podręczniku Oslo (Oslo Manual). Artykuł ma charakter diagnostyczno-postulatywny. Jego celem jest identyfikacja celów i rodzajów innowacji przedsiębiorstw sektora usług w porównaniu z przedsiębiorstwami sektora przemysłowego w Polsce. Realizacji postawionego celu posłużyły studia literatury, obejmujące istotę i charakterystyczne cechy innowacji w sektorze usług oraz analiza danych liczbowych, pochodzących z cyklicznych badań GUS, dotyczących działalności innowacyjnej przedsiębiorstw z poszczególnych sektorów gospodarki, prowadzonych przy wykorzystaniu metodyki OECD. Przedmiotem analizy są cele oraz rodzaje innowacji wprowadzonych przez przedsiębiorstwa sektora usług oraz przedsiębiorstwa sektora przemysłu. Analizą porównawczą w tym zakresie objęto lata 2006-2012. W końcowej części artykułu dokonano oceny działalności innowacyjnej przedsiębiorstw sektora usług oraz przedstawiono wnioski, które mogą być użyteczne dla instytucji wspierających rozwój działalności innowacyjnej w Polsce. Zaproponowano też dalsze kierunki badań problematyki innowacji w sektorze usług.
RU
Цель статьи – представить развитие инноваций в секторе услуг в Польше в 2006-2012 гг. Диапазон исследований охватил цели и виды инноваций предприятий сферы услуг. Автор использовала определение и классификацию инноваций в услугах, разработанную экспертами из ОЭСР, которые описаны в «Руководстве Осло» (англ. Oslo Manual). Статья имеет исследовательский характер. Анализ провели, используя доступную литературу и результаты циклических исследований ЦСУ, касающихся инновационной деятельности по секторам экономики, проводимых с использованием методики ОЭСР. Анализ охватывает собой период 2006-2008, 2008-2010, 2009-2011 и 2010-2012 гг. В конечной части статьи провели оценку инновационной деятельности предприятий сферы услуг и представили выводы, которые могут быть полезными для учреждений, поддерживающих развитие инновационной деятельности в Польше.
Year
Issue
Pages
176-187
Physical description
Contributors
References
  • Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009; 2008-2010; 2009-2011; 2010-2012 (2010, 2011, 2012, 2013), GUS, Warszawa.
  • E-biznes – innowacje w usługach. Teoria, praktyka, przykłady (2012), Olszański M., Piech K. (Eds.), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  • Kozioł K. (2009), Innowacje usługowe – aspekty teoretyczne i praktyczne, (in:) Rudawska I. (Ed.), Usługi w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa.
  • Koźlak A. (2008), Specyfika i poziom innowacyjności w sferze usług, (in:) Panasiuk A., Rogoziński K. (Eds.), Usługi w Polsce − nauka, dydaktyka i praktyka wobec wyzwań przyszłości, tom I, scientific, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, nr 497, „Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 20.
  • OECD (2005), The Measurement of Scientific and Technological Activities Proposed Guidelines for Collecting and Interpreting Technological Innovation Data, Oslo Manual.
  • Osiadacz, J. (2012), Innowacje w sektorze usług – przewodnik po systematyce oraz przykłady dobrych praktyk, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  • Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd edition: OECD and Eurostat, 2005.
  • http://www.rswi-olsztyn.pl/index.php?pokaz=188 [access: 13.05.2014].
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80eacc2f-fafe-48aa-8c34-6a5e769e1e7b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.