PL EN


2016 | 2(24) | 238 - 245
Article title

Okresy zatrudnienia pracowników, a opinie na temat poszukiwania pracy

Content
Title variants
EN
Employment periods versus opinions on the issue of job seeking
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki autorskich badań własnych dotyczących poszukiwania pracy. Badanie zostało przeprowadzone w roku 2013 i stanowi część projektu badawczego dotyczącego bezrobocia i sposobów poszukiwania pracy. Celem badania była identyfikacja zależności pomiędzy okresem zatrudnienia a oceną czynników ułatwiających oraz utrudniających znalezienie pracy, oceną cech pracy łatwiejszej i trudniejszej do znalezienia, sposobów poszukiwania pracy, a także oceną częstotliwości korzystania z protekcji przy poszukiwaniu pracy. W ramach obszernej problematyki podjęto więc próbę odpowiedzi na postawione problemy badawcze: • czy istnieje zależność pomiędzy okresem zatrudnienia a oceną czynników ułatwiających i utrudniających znalezienie pracy? • czy istnieje zależność pomiędzy okresem zatrudnienia a wskazaniem cech pracy łatwiejszej i trudniejszej do znalezienia? • czy istnieje zależność pomiędzy okresem zatrudnienia a sposobami poszukiwania pracy, w tym także korzystania z protekcji i poparcia?
EN
In the present article the results of the author’s own research relating to methods of looking for job were presented. The research was conducted in 2013 and makes up a part of the research project with regard to unemployment and methods of job seeking. The aim of the research was to identify the relations between a given form of employment and the assessment of factors facilitating and hindering finding a job, evaluation of features of work easier or more difficult to find, methods of job seeking as well as the assessment of using „friends on higher positions” in job finding. As part of extensive issues an attempt was made to answer the raised research problems: • Is there a relationship between the employment time and the assessment of elements facilitating and hindering finding a job? • Is there a relationship between employment time and identification of features of job easier and more difficult to find? • Is there a relationship between the employment time and methods of job seeking, including the use of patronage and support?
Year
Volume
Pages
238 - 245
Physical description
Contributors
  • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
References
  • Krzętowska Agnieszka, Sypniewska Barbara, Jagodziński Andrzej. 2015. „Metody poszukiwania pracy”. Humanizacja Pracy
  • Kwiatkowski Eugeniusz. 2013. Bezrobocie. W: Podstawy rynku pracy, red. Elżbieta Kryńska, Eugeniusz Kwiatkowski. Łódź: Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego
  • Słownik współczesnego języka polskiego. 1999. Warszawa: PWN
  • Słownik współczesnego języka polskiego. 1999. Warszawa: Wyd. WILGA
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. 1974, nr 24, poz. 141 z późn. zm.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-80fdc1bb-14e5-4ef5-b56e-2d91fc807ecc
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.