PL EN


2017 | 6 (371) | 331-343
Article title

Rola open innovation jako źródło pozyskiwania informacji i wiedzy na współczesnym rynku

Content
Title variants
EN
The Role of Open Innovation as a Source of Information and Knowledge in the Contemporary Market
RU
Роль open innovation как источника приобретения информации и знаний на современном рынке
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Warunkiem właściwego rozwoju przedsiębiorstw jest dążenie do poprawy poziomu innowacyjności. Mogą to osiągać na różne sposoby, m.in. przez prowadzenie tylko własnych prac B+R (postawy zamknięte) lub też przez współpracę (postawy otwarte) z różnymi prywatnymi czy też instytucjonalnymi podmiotami. Forma takiej współpracy może być bardzo zróżnicowana i zazwyczaj uzależniona jest od potrzeb i uwarunkowań funkcjonalnych konkretnego podmiotu. Kreowanie wśród przedsiębiorstw „otwartości” umożliwia pozyskiwanie niezbędnej informacji i wiedzy w zakresie rozwoju innowacyjnego. Stąd też celem tego artykułu było dokonanie charakterystyki tego zjawiska z uwzględnieniem jego roli na współczesnym rynku, z wykorzystaniem badań własnych.
EN
It is a prerequisite for proper business development to strive to improve its level of innovation. This can be achieved in various ways, including, for example, running only your own R&D works (closed attitudes) or by collaborating (open attitudes) with various private or institutional actors. The form of such cooperation can be very diverse and usually depends on the needs and functional conditions of a particular subject. Creation among companies of ‘openness’ enables the acquisition of necessary information and knowledge in the field of innovative development. Therefore, the purpose of this article is to characterise this phenomenon taking into account its role in the contemporary market, using own research.
RU
Условием соответствующего развития предприятий является стремление повышать уровень инновационности. Они могут достичь этого разными способами, в частности, путем реализации только собственных мероприятий по НИР (отношение закрытого характера) или же путем сотрудничества (отношение открытого характера) с разными частными или институциональными субъектами. Форма такого сотрудничества может быть весьма разнообразной и, как правило, она зависит от нужд и функциональных обусловленностей конкретного субъекта. Формирование среди предприятий «открытости» способствует приобретению необходимых данных и знаний в области инновационного развития. И потому цель этой статьи состоит в проведении ха- рактеристики этого явления с учетом его роли на современном рынке с использованием собственных исследований.
Year
Issue
Pages
331-343
Physical description
Contributors
References
 • Baruk J. (2010), Wiedza w procesach innowacyjnych. (w:) Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie wiedzą i innowacjami we współczesnych organizacjach, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź.
 • Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 • Chesbrough H. (2006), Open Business Models: How to Thrive in the New Innovation Landscape, Harvard Business School Press, Boston.
 • Chesbrough H., Crowther A.K. (2006), Beyond high tech: Early adopters of open innovation in other industries, “R&D Management”, No. 36(3).
 • Dziuba D. (2000), Gospodarki nasycone informacją i wiedzą, Podstawy ekonomii sektora informacyjnego, Uniwersytet Warszawski, Warszawa.
 • Kozioł-Nadolna K. (2012), Modele zarządzania innowacjami w XXI wieku, (w:) Mikuła B. (red.), Historia i powstanie nauk o zarządzaniu, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 • Lachiewicz S. (2007), Menedżerowie w strukturach władzy organizacji gospodarczych, PWE, Warszawa.
 • Laursen K., Salter A. (2004), Searching high and low: what types of firms use universities as a source of innovation?, “Research Policy”, No. 33.
 • Radomska E. (2010), Zdolność konkurencyjna polskich przedsiębiorstw w warunkach integracji z Jednolitym Rynkiem Europejskim. (Wyzwania dla strategii przedsiębiorstw i polityki gospodarczej), Rozprawa doktorska, Szkoła Główna Handlowa, Kolegium Ekonomiczno-Społeczne, Warszawa.
 • Sokołowski A. (2004), O niewłaściwym stosowaniu metod statystycznych, Statsoft Polska, Kraków.
 • Stabryła A. (1996), Zarządzanie rozwojem firmy, Księgarnia Akademicka, Kraków.
 • Stanisławski R., Trębska J. (2017), Rola zasobów w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w kontekście innowacji otwartych – wymiar empiryczny, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (w druku).
 • Stanisławski R. (2017), Wpływ innowacji otwartych na rozwój MSP, Monografie, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź (w druku).
 • Torkkeli M.T., Kock C.J., Salmi P.A.S. (2009), The “open innovation” paradigm: A contingency perspective, “Journal oj Industrial Engineering and Management”, No. 2(1).
 • Tylżanowski R. (2015), Koncepcja open innovation jako źródło przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, „Handel Wewnętrzny, nr 4(357).
 • West J., Bogers M. (2014), Leveraging external sources of innovation: A review of research on open innovation, “Journal of Product Innovation Management”, No. 31(4).
 • Zahra S.A., George G. (2002), Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, “Academy of Management Review”, No. 27(2).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8104994f-86d1-479c-a81f-73ffc4fce8cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.