PL EN


2018 | 5 (376) | 169-178
Article title

Prosumpcja w sektorze odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych – perspektywa konsumenta

Content
Title variants
EN
Prosumption in the Municipal Waste Management Sector
RU
Потребление и производство как одно целое в секторе приема и переработки коммунального мусора – перспектива потребителя
Languages of publication
PL EN RU
Abstracts
PL
Celem artykułu jest identyfikacja i opis działań podejmowanych na rynku odpadów komunalnych, prowadzących do współkreacji wartości, które w dalszym postępowaniu stają się m.in. narzędziem realizacji koncepcji marketingu społecznego podmiotów sektora gospodarki odpadami, a także dają podstawę do realizacji celów całego systemu gospodarowania odpadami. Szczególnie interesujące wydaje się to w przypadku perspektywicznie rokującego sektora podmiotów gospodarki odpadami, ważnego dla dobrostanu społecznego w strategicznej perspektywie czasowej. W artykule przedstawiono konsumenta (dostawcę odpadów komunalnych) jako podmiot procesu selekcji odpadów komunalnych. Świadomy dostawca selekcjonowanych odpadów komunalnych staje się prosumentem w procesie kreowania ekowartości przez przedsiębiorstwo sektora gospodarki odpadami, a także oferty na rynek wtórny. Artykuł ma charakter koncepcyjny.
EN
The purpose of the article is to identify and describe the activities undertaken in the municipal waste management sector, which lead to the co-creation of value which becomes a basis for the social marketing concept in that sector. This is particularly interesting in case of the prospective sector of waste management entities, important for social well-being in a strategic time perspective. The article presents the consumer as the subject of the process of municipal waste selection. An aware supplier of selected municipal waste becomes a prosumer in the process of creating eco-value by the enterprise in the waste management sector.
RU
Цель статьи – выявить и описать меры, принимаемые на рынке комму- нальных отбросов, которые ведут к совместному созиданию ценности, которая в дальнейшем становится, в частности, инструментом осуществления концепции социального маркетинга сектора экономики по управлению отбро- сами, а также дает основание для достижения целей всей системы мусорного хозяйства. Особенно интересным это представляется в случае перспективного сектора субъектов мусорного хозяйства, важного для общественного благо- состояния в стратегической временной перспективе. В статье представили потребителя (поставщика коммунальных отбросов) в качестве субъекта про- цесса отбора коммунальных отбросов. Сознательный поставщик отобран- ных коммунальных отбросов становится просьюмером в процессе созидания экоценностей предприятием сектора экономики по управлению отбросами, а также предложения на вторичный рынок. Статья имеет концептуальный ха- рактер.
Year
Issue
Pages
169-178
Physical description
Contributors
References
 • Aburdene P. (2005), Mega-trends 2010: The Rise of Conscious Capitalism, Hampton Roads Publishing, Canada.
 • Ajzen I. (1991),The theory of planned behavior. “Organizational Behavior and Human Decision Processes”, No. 50.
 • Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski (2014), TNS OBOP na zlecenie Ministerstwa Środowiska, Listopad 2014 r.
 • https://www.mos.gov.pl/g2/big/2014_12/fe749deb7e1414bf1c4afbc6548300f9.pdf [dostęp: 06.11.2017].
 • Bednarz J. (2017), Prosumcja jako rezultat zmian zachodzących w zachowaniach konsumentów na przykładzie przemysłu spożywczego, „Studia Oeconomica Posnaniensia”, Vol. 5, nr 1.
 • Bywalec Cz., Rudnicki L. (2002), Konsumpcja, PWE, Warszawa.
 • Fuchs C. (2014), Digital prosumption labour on social media in the context of the capitalist regime of time,”Time & Society”, Vol. 21, No. 1.
 • Jung B. (1997), Kapitalizm postmodernistyczny, „Ekonomista”, nr 5-6.
 • Pabian A. (2014), Kształtowanie zachowań konsumenckich poprzez zrównoważoną komunikację marketingową, „Handel Wewnętrzny”, nr 1(354).
 • Pietruszewski M. (2014), Prosumpcja w aspekcie nauk społecznych, Biblioteka źródłowa energetyki prosumenckiej, http://ilabepro.polsl.pl/bzep/static/uploads/PIETRUSZEWSKI_Micha%C5%82_-_Prosumpcja-_w_aspekcie_nauk_spo%C5%82ecznych.pdf [dostęp: 06.11.2017].
 • Romero D., Molina A. (2001), Collaborative Networked Organizations and Customer Communities: Value Co-Creation and Co-Innovation in the Networking Era, “Journal of Production Planning & Control”, Vol. 22, No. 4.
 • Sowa I. (2015), Determinanty zróżnicowań zachowań prosumenckich młodych konsumentów, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 231.
 • Styś R., Foks R. (2014), Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa do 2030, Instytut Sobieskiego, Warszawa,
 • Sztangret I., Sobociński S. (2017), Ekoinnowacyjne modele biznesu na przykładzie wybranych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK), „Modern Management Review”, Vol. XXII, No. 24/1.
 • Szul E. (2013), Prosumcja jako aktywność współczesnych konsumentów - uwarunkowania i przejawy, „Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy”, nr 31.
 • Tapscott D. (2010), Cyfrowa dorosłość. Jak pokolenie sieci zmienia nasz świat, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa,
 • Tapscott D., Williams A.D. (2008), Wikinomia. O globalnej współpracy, która wszystko zmienia, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 • Taylor S., Todd P. (1997), Understanding the Determinants of Consumer Composting Behavior, “Journal of Applied Social Psychology”, Vol. 27, No. 7.
 • Toffler A. 1986), Trzecia fala, PIW, Warszawa.
 • Weng Y., Fujiwara T., Matsuoka Y. (2009), Municipal solid waste management and short-term projection of the waste discard levels in Taiwan, “Journal of Mater Cycles Waste Management”, No. 11.
 • Wolny R. (2013), Prosumpcja i prosument na rynku e-usług, „Konsumpcja i Rozwój”, nr 1(4).
 • Zajder R., Gałczyński M. (2015), Smartsument- nowoczesny konsument w inteligentnych miastach przyszłości, Instytut Sobieskiego, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81092c28-88e8-45e5-8e09-3d3dcf57b565
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.