PL EN


2017 | 3(49) | 139-146
Article title

The Impact of Renewable Energy Production on Employment

Title variants
PL
Wpływ produkcji energii ze źródeł odnawialnych na poziom zatrudnienia
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The aim of the executed research is to determine the influence of harvesting renewable energy on the labour market. Eurostat Databases provided a source of empirical data concerning the amount of produced energy. The number of the employed and the performance of the installed equipment were determined thanks to reports drafted by EurObserv’ER or International Renewable Energy Agency. The following sectors were considered: solid biofuels, biogas, liquid biofuels, geothermal, hydropower, municipal waste, solar photovoltaic, solar thermal and wind power. The research concerned 28 member states of the EU between 2009 and 2015. Such a scope was established due to significant changes on the renewable energy market triggered by the Climate and Energy Package passed by the European Parliament and the Council of the European Union. The number of the working people (directly in the enterprises operating in the field of producing raw energy materials and energy from renewable sources, as well as providing equipment and services within this field) in relation to 1 000 tonnes of oil equivalent of the primary energy obtained in particular sectors of renewable energy sources was used as the performance indicator. Panel estimation was used as means of empirical indication of relations between the variables.
PL
Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych na rynek pracy. Źródło danych empirycznych dotyczących wielkości produkcji energii stanowiły Bazy Danych Eurostatu. Natomiast liczbę zatrudnionych i moc zainstalowanych urządzeń ustalono na podstawie raportów wydawanych przez organizację EurObserv’ER lub Międzynarodową Agencję Energii Odnawialnej (IRENA). Uwzględniono następujące sektory: biomasa stała, biogaz, biomasa płynna, geotermia, energetyka wodna, odpady komunalne, fotowoltaika, energia solarna, energetyka wiatrowa. Zakres badań obejmował 28 państw UE w latach 2009–2015. Przyjęcie takiego okresu wynikało ze znaczących zmian na rynku energii ze źródeł odnawialnych, jakie nastąpiły po przyjęciu przez Parlament Europejski i Radę UE Pakietu klimatyczno-energetycznego. Miernikiem efektów zatrudnienia była liczba pracujących (bezpośrednio w podmiotach gospodarczych zajmujących się wytwarzaniem surowców energetycznych i energii z odnawialnych źródeł, jak też w sektorach dostarczających urządzenia i świadczących usługi z tego zakresu) w odniesieniu do 1 000 toe pozyskanej energii pierwotnej w poszczególnych sektorach OZE. W celu empirycznej identyfikacji zależności między zmiennymi stosowano estymację panelową.
Contributors
 • University of Life Sciences in Lublin
 • Polish Academy of Sciences Institute of Rural and Agricultural Development in Warsaw
References
 • Czaja, S., and A. Becla. 2002. Ekologiczne podstawy procesów gospodarowania. Wrocław: Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego.
 • Folmer, H., H.L. Gabel, J.B. Opschoor, and T. Żylicz. eds. 1995. Ekonomia środowiska i zasobów naturalnych. Warszawa: Wydawnictwo Krupski i S-ka.
 • Gostomczyk, W. 2013. “Zróżnicowanie nakładów pracy i kosztów w sektorze odnawialnych źródeł energii.” Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 15 (4): 122–127.
 • Gostomczyk, W. 2015. Wykorzystanie biomasy energetycznej do kreowania rynku pracy w aspekcie rozwoju zrównoważonego, Monografia/Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska. Koszalin: Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej.
 • Gradziuk, P., and B. Gradziuk. 2017. “An Attempt to Evaluate Absorption of the Funds from the Operational Program Infrastructure and Environment within Action ‘Generation of Energy from Renewable Sources’.” Barometr Regionalny. Analizy i Prognozy 15 (1): 7–16.
 • Henriques, C.O., D.H. Coelho, and N.L. Cassidy. 2016. “Employment Impact Assessment of Renewable Energy Targets for Electricity Generation by 2020-An IO LCA Approach.” Sustainable Cities and Society 26: 519–530. doi: 10.1016/j.scs.2016.05.013.
 • Li, X.G. 2005. “Diversification and Localization of Energy Systems for Sustainable Development and Energy Security.” Energy Policy 33 (17): 2237–2243. doi: 10.1016/j.enpol.2004.05.002.
 • Meadows, D.H., D.L. Meadows, J. Randers, and W.W. Behrens. 1973. The Limits to Growth. A Report for the Club of Rome’s Project on the Predicament of Mankind, A Potomac Associates Book. New York: Universe Books.
 • Molo, B. 2013. Polityka bezpieczeństwa energetycznego Niemiec w XXI wieku. Kraków: Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne – Oficyna Wydawnicza AFM (na zlecenie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego).
 • Moreno, B., and A.J. Lopez. 2008. “The Effect of Renewable Energy on Employment. The Case of Asturias (Spain).” Renewable & Sustainable Energy Reviews 12 (3): 732–751. doi: 10.1016/j.rser.2006.10.011.
 • Sastresa, E.L., A.A. Uson, I.Z. Bribian, and S. Scarpellini. 2010. “Local Impact of Renewables on Employment: Assessment Methodology and Case Study.” Renewable & Sustainable Energy Reviews 14 (2): 679–690. doi: 10.1016/j.rser.2009.10017.
 • Schumacher, E.F. 1981. Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek coś znaczy. Translated by E. Szymańska and J. Strzelecki, Biblioteka Myśli Współczesnej. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 • Sidorczuk-Pietraszko, E. 2015. “Wpływ instalacji odnawialnych źródeł energii na tworzenie miejsc pracy w wymiarze lokalnym.” Ekonomia i Środowisko (3): 26–41.
 • Valentine, S.V. 2011. “Emerging Symbiosis: Renewable Energy and Energy Security.” Renewable & Sustainable Energy Reviews 15 (9): 4572–4578. doi: 10.1016/j.rser.2011.07.095.
 • Żylicz, T. 2012. “Ekonomia wobec wspierania odnawialnych źródeł energii.” In Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej. Wybrane problemy i wyzwania, edited by J. Rączka, 46–50. Warszawa: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8109ef09-afac-4001-a3a0-2125087953e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.