PL EN


2016 | 1 | 7-22
Article title

Postanowienia umowy CETA w sferze biotechnologii rolniczej – wnioski dla rokowań umowy TTIP

Authors
Content
Title variants
EN
Lessons from CETA in the Field of Agricultural Biotechnology for the TTIP negotiations
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule przeanalizowano wyniki negocjacji unijno-kanadyjskiej Kompleksowej umowy gospo-darczo-handlowej (CETA) w zakresie biotechnologii rolniczej pod kątem unijno-amerykańskich ro-kowań Transatlantyckiego partnerstwa w dziedzinie handlu i inwestycji (TTIP). Stany Zjednoczone są największym, a Kanada piątym na świecie producentem roślin genetycznie zmodyfikowanych (GM). Lepszy dostęp towarów rolno-spożywczych do rynku Unii, największego ich importera na świecie, był jednym z głównych celów negocjacyjnych Kanady. Jest także prioryte-tem Stanów Zjednoczonych. Punktem wyjścia do oceny postanowień umowy CETA i wniosków z niej płynących dla rokowań umowy TTIP jest omówienie rolnictwa Kanady i jej polityki w dziedzinie zielonej biotechnologii. W artykule przeanalizowano także rozbieżności w przepisach UE i Kanady regulujących kwestie or-ganizmów zmodyfikowanych genetycznie (GMO) oraz propozycje strony amerykańskiej dotyczące dostępu do rynku produktów „nowoczesnej technologii rolniczej” w umowie TTIP. Pogodzenie ofen-sywnych interesów Kanady (eksport artykułów rolnych, w większości GMO) z oficjalnym, ostrożno-ściowym podejściem UE nie mogło być łatwe, tym bardziej, że umowę CETA postrzegano jako „przedsionek” do TTIP. W efekcie postanowienia umowy w tej materii są dość lakoniczne, choć za-wierają zapisy otwierające drzwi do dalszych pertraktacji. W przypadku podpisania umowy TTIP kwestie biotechnologii rolniczej nabiorą jeszcze większego znaczenia. Biorąc pod uwagę determinację koncernów agro-biotechnologicznych w promowaniu żywności biotechnologicznej można obawiać się, że strona unijna ulegnie ich presji, a aspekty pozaekonomiczne przegrają z czysto ekonomicznymi.
EN
The article analyses the results of the negotiations of the EU-Canadian Comprehensive Economic and Trade Agreement (CETA) in the field of agricultural biotechnology for the on-going UE-US nego-tiations of Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). The United States is the biggest and Canada is ranked the fifth biggest producer of genetically modified (GM) plants. Better access of agri-food products to the EU market, the largest importer of the products in the world, was one of the main Canada’s negotiating objectives and a priority for the US. The discussions on Canada’s agriculture and its policy in the field of green biotechnology are the starting point for the evaluation of the provisions of CETA agreement, and resulting conclusions for further TTIP agreement negotiations. The article also examines the disparities between the regulations of the EU and Canada governing genetically modified organisms (GMOs) and the USA’s proposals regarding the access of “modern agricultural technology” products to the market to be included in the TIIP agreement. Reconciling the offensive interests of Canada (export of agricultural products, mostly GMOs) with the official precautionary approach of the EU could not have been an easy task, espe-cially given the fact that the CETA agreement was seen as a specific introduction to the TTIP. As a result, the provisions of the agreement in this matter are rather brief; still, they contain arrangements which create opportunities for further negotiations. If TTIP agreement is signed, the issues of agricul-tural biotechnology will gain in importance. Considering the determination of the agro-biotechnology corporations with regard to promoting biotech foods we may expect that the EU would eventually yield under pressure and purely economic factors will establish supremacy over non-economic aspects.
Year
Issue
1
Pages
7-22
Physical description
Dates
published
2016-01-2016-02
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2694
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-810f4dba-4fa2-4535-aaf1-460b36c5a6f9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.