PL EN


2014 | 201 | 151-159
Article title

Rola komitetu audytu w prawidłowym stosowaniu polityki rachunkowości

Authors
Content
Title variants
EN
The Role of the Audit Committee to the Correct Application of the Accounting Policy
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The accounting policy presents selected and applied by the entity solutions accepted by regulations, providing required quality of financial statements. As a tool of results' forming process constitutes the limit of accounting system. The role of the audit committee to the correct application of the accounting policy is to check and ensure compliance with regulations, and verify if the chosen rules are applied consistently and in accordance with them is prepared the financial statement, which determines its credibility.
Year
Volume
201
Pages
151-159
Physical description
Contributors
author
References
 • Armagan O., The status of audit committees: A comparative study of U.S.A., E.U., and Turkey, "Modav" 2013, No. 1.
 • Dobija D., Komitet audytu a nadzór nad biegłym rewidentem. Praktyka polskich spółek giełdowych, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2010, nr 59 (115).
 • Dyrektywa 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie ustawowych badań rocznych sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zmieniająca dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG oraz uchylająca dyrektywę Rady 84/253/EWG, Dz. Urz. UE 9.6.2006 L 157/87.
 • Felo A.J., Solieri S.A., Are all audit committee financial experts created equally?, "International Journal of Disclosure and Governance" 2009, Vol. 6, No. 2.
 • Fichtner J.R., The recent international growth of mandatory audit committee requirements, "International Journal of Disclosure and Governance" 2009, Vol. 7, No. 3.
 • Furman J., Badanie zasadności polityki rachunkowości przedsiębiorstwa przez biegłego rewidenta, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 60 (116).
 • Furman W., Polityka rachunkowości jako instrument kształtowania sprawozdania finansowego, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 60 (116).
 • Galinova A., Stages upon elaborating the accounting policy of the establishment, "Trakia Journal of Sciences" 2010, Vol. 8, No. 3.
 • Investment Company Act 1940 Sec 32, US Securities and Exchange Commission, https://www.sec.gov/about/laws/ica40.pdf (dostęp: 28.05.2014).
 • Kędzior M., Grabiński K., Ocena opracowywanego przez IASB i FASB projektu założeń koncepcyjnych sprawozdawczości finansowej, "Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości" 2011, nr 61 (117).
 • Krzywda D., Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dniu bilansowym - ujęcie i prezentacja, SKwP, Warszawa 2013.
 • Persons O.S., Audit committee characteristics and earlier voluntary ethics disclosure among fraud and no-fraud firms, "International Journal of Disclosure and Governance" 2009, Vol. 6, No. 4.
 • Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1126/2008 z dnia 3 listopada 2008 r. przyjmujące określone międzynarodowe standardy rachunkowości zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady.
 • Sarbanes P., Oxley M., Text of the Sarbanes Oxley Act, US Congress, https://www.govtrack. us/congress/bills/107/hr3763/text (dostęp: 28.05.2014).
 • Sawicki K., Wykorzystanie polityki bilansowej i analizy finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Ekspert, Wrocław 2009.
 • Schneider A., The role of internal audit in complying with the Sarbanes-Oxley Act, "International Journal of Disclosure and Governance" 2009, Vol. 6, No. 1.
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 ze zm.
 • Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U. z 2009 r., nr 77, poz. 649 ze zm.
 • Walker R.G., Gaps in guidelines on audit committees, "Abacus" 2004, Vol. 40, No. 20.
 • Wieczorkiewicz A., Dąbrowska-Gruszczyńska K., Gruszczyński M., Komitet audytu jako fundament zaufania do spółki, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2013, nr 10 (765).
 • Wójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-811b5c0b-929c-48d7-bac2-dc9355acefea
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.