PL EN


2016 | 41 | 1-23
Article title

IDENTYFIKACJA i UWIERZYTELNIENIE W SYSTEMIE INFORMACYJNYM OPIEKI ZDROWOTNEJ PO WPROWADZENIU ROZPORZĄDZENIA UE eIDAS

Content
Title variants
IDENTIFICATION AND AUTHENTICATION IN THE HEALTH CARE INFORMATION SYSTEM AFTER THE INTRODUCTION OF THE EU eIDAS REGULATION
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Informatyzacja ochrony zdrowia po raz kolejny znalazła się w punkcie wyjścia. Nie wiadomo, czy planowany system w ochronie zdrowia w kształcie przewidzianym ustawą w ogóle ruszy i będzie funkcjonował. W związku z tym należy ponownie rozważyć czy założenia opracowywane przed laty należy wdrażać, czy może rozwiązania technologiczne dnia dzisiejszego umożliwiają inny kształt systemu i jego znaczne uproszczenie oraz odformalizowanie. Nie ulega wątpliwości, że projektowany system oparty na pozyskiwaniu informacji i danych od pacjentów, świadczeniodawców i aptek miał podstawową wadę, która powodowała, że w praktyce nie mógł zostać uruchomiony. Oczywiście chodzi o nieprzygotowanie narzędzi służących do identyfikacji podmiotów w systemie (zarówno świadczących usługi, jak i pacjentów) podpisywania dokumentów elektronicznych oraz możliwości ich przekazywania, jak również możliwości uwierzytelnia transakcji oraz witryn internetowych. Wszystkie koncepcje dotyczące możliwych do wprowadzenia w życie rozwiązań ostatecznie nie zostały wdrożone. Nie doczekały się wdrożenia koncepcje dowodu osobistego z warstwą elektroniczną, karty specjalisty medycznego i administracyjnego (KSM, KSA) czy też karty pacjenta eKUZ
EN
The internationalization of higher education and economic integration have a significant impact on higher education policy of particular states, especially in the area of the public investment. Despite the fact that education is not subject to regulations that result from EU membership, it is obvious that particular member-states influence the EU policy so that it should take into consideration the needs of education, higher education including. The EU budget reflects the financial policy of the Community. The aim of the paper is to present EU funds as a significant impact factor on investment in the sector of higher education in Poland by correlating the intensity of the funds with – among other elements – the investments of the schools of higher education. The data necessary for the investigation were obtained mainly from the reports of the Central Office of Statistics (GUS), (including the publication Szkoły wyższe i ich finanse (Higher Education Institutions and their Finances), as well as from the study of the literature on the subject.
Keywords
Year
Issue
41
Pages
1-23
Physical description
Dates
published
2016-09-30
Contributors
 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
 • Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum Wydział Nauk o Zdrowiu
References
 • Papińska-Kacperek J., Usługi cyfrowe. Perspektywy wdrożenia i akceptacji cyfrowych usług administracji publicznej w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013
 • Lewandowski R., Elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego - słabe i mocne strony projektowanego rozwiązania. Źródło internetowe: http://ww1.pwpw.pl/kwartalnik_archiwum.html?id=48&magCid=249
 • Mielnicki T. Wołowski F., Grajek M., Popis P. Łuczak P., Tabor M., Brakoniecki M., Identyfikacja i uwierzytelnienie w usługach elektronicznych, Forum Technologii Bankowych przy Związku Banków Polskich, Warszawa 2013
 • PN ISO/IEC 27001:2007
 • PN-I-020003.1.031
 • Projekt rozporządzenia Ministra Cyfryzacji w sprawie szczegółowych warunków organizacyjnych i technicznych, które powinien spełniać system teleinformatyczny służący do uwierzytelniania użytkowników – źródło internetowe: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//522/12286305/12357434/12357435/dokument225309.pdf
 • Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw – źródło internetowe: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556
 • Projekt ustawy o zmianie ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia z 30 kwietnia 2015 r.
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności – źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1501
 • Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE)2015/1502 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ustanowienia minimalnych specyfikacji technicznych i procedur dotyczących poziomów zaufania w zakresie środków identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych – źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1501
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylające dyrektywę 1999/93/WE
 • Standard CWA 14167-1 w zakresie świadczenia usług innych niż wydawanie certyfikatów kwalifikowanych;
 • Standard ETSI TS 102 042, wersja 1.2.4.
 • STORK - D2.3 - Quality authenticator scheme
 • Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemie oceny zgodności i nadzoru rynku, Dz.2016 U. poz. 542
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, Dz.U. 2011 nr 112 poz. 654
 • Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565
 • Ustawa z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, Dz.U. 2009 nr 219 poz. 1708
 • Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, Dz. U. 2014 poz. 174.
 • Załącznik nr 8 do Studium Wykonalności projektu „Ariadna” - Dostosowanie Profilu Zaufanego do unijnych wymogów rozporządzenia elDAS" https://mac.gov.pl/files/zalacznik_nr_8_kopia_protokolu_z_prezentacji_publicznej_ariadna.pdf
 • Zanaboni P., Knarvik U., Wootton R, Adoption of routine telemedicine in Norway: the current Picture, Glob Health Action 2014, 7: 22801 - http://dx.doi.org/10.3402/gha.v7.22801
 • Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw wdrożenia karty ubezpieczenia zdrowotnego i karty specjalisty medycznego, Dz. Urz. Min. Zdr. 2014.50 ogłoszony: 2014-03-26;
 • Źródło internetowe: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910
 • Źródło internetowe: http://www.dobreprogramy.pl/Po-kolejnej-awarii-ePUAP-moze-jednak-czas-zaorac-eadministracyjny-niewypal,News,72952.html
 • Źródło internetowe: http://www.polskieradio.pl/42/273/Artykul/1603800,Rodzina-500-wnioski-online-skladane-glownie-przez-banki-Zobacz-najczestsze-bledy.
 • Źródło internetowe: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12283556, Projekt ustawy o usługach zaufania, identyfikacji elektronicznej oraz zmianie niektórych ustaw
Document Type
Publication order reference
Identifiers
e-ISSN
2300-6283
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-811ba57c-8824-4c55-a709-613af557648c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.