PL EN


2011 | 1 (330) | 17-24
Article title

Niedoskonały rynek świadczeń zdrowotnych

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Rynek doskonałej konkurencji to taki rynek, na którym żaden z podmiotów nie może wpływać na cenę poprzez zmianę wielkości produkcji. Każdy z podmiotów może wejść na rynek lub go opuścić w sposób nieograniczony, ponieważ nie istnieją bariery wejścia i wyjścia. Transakcje są bezosobowe, ich uczestnicy dysponują pełną informacją, a produkty, które są ich przedmiotem, są jednorodne i homogeniczne. Założenia rynku doskonałego są jednak niezwykle restrykcyjne i trudne do spełnienia w rzeczywistości gospodarczej. Rynek świadczeń zdrowotnych nie jest w tej kwestii wyjątkiem, dlatego za podstawowy cel niniejszego opracowania uznano przedstawienie rozbieżności między rynkiem usług medycznych a założeniami rynku doskonałego.
EN
In their article, the authors present the differences between the model of perfect market and an imperfect market for healthcare services. They explain the notion of demand for health and the factors that shape it. The justify functioning of the third party in healthcare with occurrence of external benefits. They characterise a specific type of the agency relation issuing from the information asymmetry, which has developed in healthcare in contacts between the patient and the doctor. The authors also described deficiencies resulting from functioning of the system of insurance in healthcare: negative selection and temptation of abuse. They also explained why it is deemed that some medical services ought to be subsidised to a greater extent than other ones based on such notions as dualism of preferences and paternalistic altruism.
RU
В статье представлены отличия между моделью совершенного рынка и несовершен- ного рынка медицинских услуг. Выяснены понятие спроса на здоровье и факторы, фор- мирующие его. Обосновывается функционирование третьей стороны в здравоохранении выступлением внешних выгод. Характеризуется специфический вид агентского отноше- ния, вытекающего из информационной асимметрии, которая развилась в здравоохране- нии в контактах между пациентом и врачом. Описаны недостатки, вытекающие из функ- ционирования системы страхования в здравоохранении: отрицательный отбор и соблазн злоупотребления. Авторы выясняют тоже, почему считают, что некоторые медицинские услуги должны субсидироваться в большей степени чем другие, на основании таких по- нятий как дуализм предпочтений и патерналистский альтруизм.
Keywords
Year
Issue
Pages
17-24
Physical description
Dates
published
2011-01-2011-02
Contributors
  • Politechnika Opolska
  • Politechnika Opolska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0438-5403
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-811da2f0-f14c-4129-8397-58a2288658c9
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.