PL EN


2016 | 19 | 1 | 103-137
Article title

Cechy osobowości oraz poczucie własnej skuteczności jako predyktory efektywności działania przedsiębiorców: badanie podłużne

Content
Title variants
EN
Personality traits and self-efficacy as predictors of business performance: A longitudinal study
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Celem badania była analiza roli cech z pięcioczynnikowego modelu osobowości (PMO; Wielka Piątka) oraz poczucia skuteczności jako predyktorów efektywności działania przedsiębiorcy w przypadku rozpoczynających działalność przedsiębiorców działających w obszarze tzw. sektorów kreatywnych (n = 81). Badanie było zrealizowane w schemacie badań prospektywnych podłużnych – diagnoza cech osobowości poprzedzała rozpoczęcie działalności jako przedsiębiorca, a ocena działalności przedsiębiorcy była dokonywana dwukrotnie – siedem miesięcy i około rok od momentu rozpoczęcia działalności. Wyniki wskazują na to, że uczestnicy badania byli mniej neurotyczni, bardziej ekstrawertywni, otwarci na doświadczenie oraz sumienni, a także mieli silniejsze zgeneralizowane poczucie skuteczności działania w porównaniu z populacją ogólną. Cechy PMO okazały się słabymi, ale istotnymi predyktorami efektywności działania przedsiębiorcy; najsilniejszymi predyktorami były ekstrawersja, neurotyczność oraz przedsiębiorcze poczucie skuteczności. Analizy, w których uwzględniono ekstrawersję i neurotyczność, potwierdziły także hipotezę dotyczącą roli poczucia skuteczności działania jako mediatora w relacji cechy osobowości – efektywność działania przedsiębiorcy. Wyniki analiz są omówione w kontekście uprzednio prowadzonych badań, w tym metaanaliz.
EN
The aim of this study was to analyze the role of the five-factor model (FFM) of personality and self-efficacy as predictors of business performance in nascent entrepreneurs in cultural and creative industries (n = 81). The study was prospective and longitudinal – the assessment of personality preceded the start of a self-owned business by the participants – and an assessment of business performance was conducted twice: seven months and abouta year after starting the business. The results showed that the participants wereless neurotic, more extraverted, more open to experience, and more conscientious and had a stronger sense of general self-efficacy in comparison to the general population. The FFM traits were weak but significant predictors of business performance; the strongest predictive traits were extraversion, neuroticism, and entrepreneurial self-efficacy. Some analyses including neuroticism and extraversion supported the hypothesized mediating role of self-efficacy in the relationship between personality traits and some indices of business performance. The results are discussed in the context of previous studies, including meta-analyses.
Year
Volume
19
Issue
1
Pages
103-137
Physical description
Contributors
  • Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-811f1995-95c9-4846-a4ca-e505b18af4d6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.