PL EN


2017 | 11 | 193-216
Article title

Towarzystwo XXVII Miłośników Książki w Kownie (1930-1940)

Content
Title variants
Society XXVII of the Lovers of Books in Kaunas (1930-1940)
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The Society XXVII of the Lovers of Books was acting in Kaunas in 1930-1940. The aim of this society was to develop fondness for a nicely edited books, as well as keeping ties with other bibliophile societies. Most of the Society members were deeply connected of the society there were persons deeply connected with books: editors, graphic designers and known Lithuanian politicians and public figures. Number of members varied from 12 to 23, and the most active were: Vytautas Steponaitis, Viktoras Cimkauskas, Paulius Galaunė, Vaclovas Biržiška, Marija Urbšienė, Petras Jakštas, Vilhelmas Burkevičius, Juozas Balčiūnas-Švaistas and Vytautas Kazimieras Jonynas. The society explored the history of Lithuanian book, published two volumes of annual editions „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” and several books, organized readings, exhibition of books, tours to the exhibitions and libraries, and gathered a reference collection. The Society contributed to the increased love of books in the Lithuanian society.
Contributors
 • Instytut Badań Kultury Litwy, Wilno, Litwa , ilgiewicz@mail.ru
 • Lithuanian Culture Research Institute, Vilnius, Lithuania
References
 • Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka (LNMMB), sygn.: F 40-16, F 25- 275, F 25-276, F 25-278, F 25-15, F 25-14, F 61-263, F 40-16, F 25-148, F 47-2448, F 14-415.
 • Chronika, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 136.
 • Įstatai, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 133-134.
 • Knygos mėgėjų draugijos veiklos kronika, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 2010, t. 4, s. 290-298. Regulaminas, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 134-135.
 • XXVII knygos mėgėjai, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 272; 1937, t. 2, s. 21.
 • XXVII knygos mėgėjų įstatai ir reguliaminas, Kaunas 1933. XXVII knygos mėgėjų metraščio savininkai, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 186-188.
 • Andrukaitienė J., Dikavičienė E., Fominaitė M., Voitkevič B., Iš XXVII knygos mėgė- jų draugijos archyvo, „Knygotyra” 2014, t. 63, s. 291-293.
 • Andrysiak E., Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Wilnie, Kalisz 2007.
 • Banevičius A., 111 Lietuvos valstybės 1918-1940 politikos veikėjų. Enciklopedinis žinynas, Vilnius 1991.
 • Biliūnas J., Liūdna pasaka, M. Bulako medžio raižiniai, Kaunas 1937. Biržiška M., Simano Daukanto biblioteka, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 59-70.
 • Biržiška M., Žemaitis Pr. Šemeta – Ad. Mickevičiaus bičiulis, „XXVII Knygos Mė- gėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 87-110.
 • Biržiška V., Bibliografija, Kaunas 1935. Biržiška V., Bibliotekos, Kaunas 1935.
 • Biržiška V., Fabijonas Ulrikas Glazeris ir jo naujai surastas 1729-1733 m. rankraš- tis, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 125-132.
 • Bizauskas K., Lietuviškos knygos formatas, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 21-24.
 • Bizauskas K., Vadovėlių formatas ir jų įrišimas, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 55-58.
 • Brenderis P., Šveicarų knygos paroda Kaune, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 208-209.
 • Buchowski K., Polacy w niepodległym państwie litewskim 1918-1940, Białystok 1999.
 • Bugailiškis P., Naujų kelių beieškant, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 71-80.
 • Burkevičius V., Knygos mėgėjas – knygos saugotojas, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 17-20.
 • Burkevičius V., Pagrėbstai, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 45-54.
 • Butkevičienė B., Atkurtoji XXVII knygos mėgėjų draugija, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 2004, t. 3, s. 9-15.
 • Cimkauskas V., Naujasis lietuviškos knygos ženklas, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 37-44.
 • Dailiosios knygos paroda, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 138-131.
 • Galaunė P., Kaip gimė ir veikė XXVII knygos mėgėjų draugija, „Bibliotekų Darbas” 1976, nr 10, s. 33-36.
 • Galaunė P., M. K. Čiurlionis – grafikas, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 19-24.
 • Galaunė P., Pirmųjų Lietuvos litografijos istorijos bruožai, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 39-50.
 • Galaunė P., TSRS knygų, žurnalų ir plakatų paroda, „XXVII Knygos Mėgėjų Metra- štis” 1937, t. 2, s. 206-207.
 • Gulbė karaliaus pati. Liaudies pasaka, medžio raižiniai, Kaunas 1937. Jackiewicz M., Leksykon kultury litewskiej, Warszawa 2005.
 • Jakštas P., Iš XXVII knygos mėgėjų draugijos nario prisiminimų, „Bibliotekų Darbas” 1988, nr 3, s. 33-37, nr 4, s. 32-35.
 • Jakštas P., Kas buvo XXVII knygos mėgėjai, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 2004, t. 3, s. 23-66.
 • Juzefovičius R., Lietuvos humanitarų mokslo organizacijos (1918-1940), Vilnius 2007.
 • Kan. J. Tumo-Vaižganto portretas, dailininko V.K. Jonyno medžio raižinys, Kaunas 1933. Korsakaitė I., Vytautas Kazimieras Jonynas (1907-1997), „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 2004, t. 3, s. 204-205.
 • Korsakas K. Mėginimas įvesti rusų raides į lietuvių ir latvių raštus, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 51-72.
 • Krikščiukaitis J., Kaip marijonų bibliotekai knygas rinkau, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 25-32.
 • Łossowski P., Litwa, Warszawa 2001. Łossowski P., Litwa a sprawy polskie 1939-1940, Warszawa 1985.
 • Łossowski P., Po tej i tamtej stronie Niemna. Stosunki polsko-litewskie 1883-1939, Warszawa 1985.
 • Merkelis A., Vaižgantas ir knyga, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 9-18.
 • Musteikis K., Prisiminimų fragmentai, 2 leidimas, Vilnius 1989.
 • Paszkiewicz B., Pod znakiem «Omegi», przygotował do druku i indeks osób oprac. A. Gałkowski, słowem wstępnym opatrzył i całość krytycznie przejrzał P. Łossowski, Warszawa 2003.
 • Ruseckas P., Iš lietuviškos knygos vargų Odesoje, „XXVII Knygos Mėgėjų Metra- štis” 1933, t. 1, s. 33-38.
 • Ružancovas A., Bibliografijos, bibliotekų ir bibliofilijos 1927-1936 metų bibliografija, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 135-144.
 • Steponaitis V., Kun. Gailevičiaus «Metay Szwenti», „XXVII Knygos Mėgėjų Metra- štis” 1933, t. 1, s. 111-124.
 • Steponaitis V., Leidimai ir variantai, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 145-176.
 • Švaistas [Balčiūnas-Švaistas] J., Truputis iš mano knygų, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 129-134.
 • Tumas [Vaižgantas] J., Dvejopa bibliofilybė, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 13-16.
 • Urbšienė M., Medžiaga kan. Zabičio ir Vladimiro Gadono biografijoms, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1933, t. 1, s. 73-87.
 • Urbšys J., Lietuva lemtingaisiais 1939-1940 metais, Vilnius 1988.
 • V. C-kas [Viktoras Cimkauskas], Chronika, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 178-180.
 • Vaižgantas [Tumas-Vaižgantas] J., Milžinų dvasios. Fragmentai iš Pragiedrulių, A. Kučo iliustracijos, Kaunas 1935.
 • Vasiliauskas A., Pirmoji Kauno popieriaus dirbtuvė, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 25-36.
 • Vilnius ir atgautos žemės skaičiais, „Lietuvos Aidas” 1939, nr 621 (50230, X 17).
 • Zdzichauskis V., Senovės knygos paroda, „XXVII Knygos Mėgėjų Metraštis” 1937, t. 2, s. 81-106.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-813342cb-b482-4e1b-88b7-6ac6d9acb946
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.