PL EN


2019 | 2 | 65-84
Article title

System wychowania Marii Karłowskiej i jego związek z logoterapią

Content
Title variants
EN
Maria Karłowska's upbringing system and its relationship with logotherapy
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Maria Karłowska w swojej działalności kierowała się przede wszystkim dobrem kobiet pokrzywdzonych przez los. W związku z tym prowadziła działalność wychowawczą pozwalającą podopiecznym na zmianę życia. Niniejsze opracowanie odwołuje się do zagadnienia zasad i metod wychowawczych stosowanych przez Karłowską. Były to zasady: miłości bliźniego, poszanowania godności osoby ludzkiej i wolności osobistej. Metodami były natomiast: nauczanie, modlitwa, milczenie i praca. O skuteczności tego systemu wychowawczego świadczy fakt, że również dzisiaj jest on wykorzystywany w Domach Dobrego Pasterza, które kontynuują misję Marii Karłowskiej. Poglądy Marii Karłowskiej warto także zestawić z w kontekście aksjologicznym związanym z logoterapią.
EN
Maria Karłowska in her activity was primarily guided by the good of women who were harmed by fate. In this connection, she led an educational activity that allowed her to change her life. This study refers to the issue of principles and methods of education used by Karłowska. These were the principles of: loving one's neighbor, respecting the dignity of the human person and personal freedom. Instead, the methods were: teaching, prayer, silence and work. The effectiveness of this educational system is evidenced by the fact that today it is also used in the homes of the Good Shepherd, which continue the mission of Maria Karłowska. The views of Maria Karłowska are also worth comparing with the axiological context related to logoterapy.
Year
Issue
2
Pages
65-84
Physical description
Dates
published
2019-12-20
Contributors
author
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
author
 • Wydział Nauk Pedagogicznych Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu
References
 • ADG - Archiwum Główne Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej, Jabłonowo Pomorskie.
 • Bąk J.K.: W poszukiwaniu miłości. Kraków 2001.
 • Boras Z., Trzeciakowski L., W dawnym Poznaniu, Poznań 1969.
 • Cian L.: System zapobiegawczy św. Jana Bosko. Warszawa 1986.
 • Cichy A., Poznań, Poznań 1978.
 • Geremek B., Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989.
 • Gonsiewski M., Popielski K.: Ogólnoosobowościowe uwarunkowania zdrowego stylu życia młodzieży akademickiej-ujęcie nooteoretyczne. [w:] K. Popielski, Wartości dla życia. Red. K. Popielski, Lublin 2018.
 • Frank V.E.: Bóg ukryty. W poszukiwaniu ostatecznego sensu. Warszawa 2012.
 • Frank V.E.: Człowiek w poszukiwaniu sensu. Warszawa 2018.
 • Jakóbczyk W., Przetrwać nad Wartą (1815-1914), Dzieje narodu i państwa polskiego, Warszawa 1986.
 • Karłowska M.: Duch Pasterek w powołaniu apostolskim w pracy nad duszami, 1910.
 • Kompendium nauki społecznej Kościoła, Kielce 2005.
 • Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym. Gaudium et spes19. [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje. Poznań 1968.
 • Krasuski J., Kulturkampf: Katolicyzm i liberalizm w Niemczech XIX wieku, Poznań 1963.
 • Królikowska J., Socjologia dobroczynności. Zarys problematyki biedy i pomocy na tle doświadczeń angielskich, Warszawa 2004.
 • Kucharczyk G., Kulturkampf: Walka Berlina z katolicyzmem (1846-1918), Warszawa 2009.
 • Leś E., Zarys historii dobroczynności i filantropi w Polsce, Warszawa 2001.
 • Łobozek M. M., Błogosławiona Maria Karłowska, „Folia Historica Cracoviensia” 2009/2010.
 • Łuszczyńska M., Katolicka nauka społeczna – doktryna per se czy per participationem?, „Studia Iuridica Lublinensia”, 2012.
 • Marynowicz-Hetka E., Pedagogika społeczna, Warszawa 2006.
 • Maslow A.: W stronę psychologii istnienia. Warszawa, 1986.
 • Mrówczyński J., Sługa Boża Maria Karłowska. Życie i działalność, t. II, Rozdział 41: Sylwetka Duchowa Matki Karłowskiej, Rzym 1987.
 • Narzymska A., Matka Maria Karłowska, Toruń 1980.
 • Narzymska A.: Rys życia Marii Karłowskiej(1865-1935) założycielki Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. W: Pisma ascetyczne, t. 1, Warszawa 1981.
 • Piotrowska-Marchewa M., Nędzarze i filantropi. Problem ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815-1863, Toruń 2004.
 • Popielski K. : Noetyczne jakości Życia i ich znaczenie w procesie „bycia i stawania się” egzystencji. „Chowanna” 1, s. 9-25/ 2018. : http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Chowanna/Chowanna-r2008-t1/Chowanna-r2008-t1-s9-25/Chowanna-r2008-t1-s9-25.pdf . Data dostępu: 2.12.2018r.
 • Popielski K.: Wartości dla życia. Red. K. Popielski. Lublin 2018.
 • Rozynkowski W., Szpital Dobrego Pasterza w Toruniu i jego wpływ na ewolucję Zgromadzenia Sióstr Pasterek, Nasza Przeszłość, 2002.
 • Różycka, J., Skrzypińska K.: Pespektywa noetyczna w psychologicznym funkcjonowaniu człowieka. [w:] Roczniki Psychologiczne, tom XIV, nr 2/2011, s. 103. https://www.kul.pl/files/1024/Roczniki_Psychologiczne/2011/2/RocznikiPsychologiczne_14_2011_nr2_B5_s101-121.pdf. Data dostępu: 29.12.2018r.
 • Ruszczyńska H.: Historia Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Jabłonowo Pomorskie, 1936.
 • Sadowski M., Uwagi o ewolucji idei sprawiedliwości w papieskich encyklikach społecznych, [w:] P. Sadowski, Kozerska E., Szymański A., [(red], Prawne, historyczne i doktrynalne aspekty sprawiedliwości, Opole 2007.
 • Słownik teologiczny, [red.] A. Zuberbier, t. 3, Katowice 1989.
 • Słownik teologii biblijnej, [red.] X. Leon-Dufour, Poznań 1990.
 • Stabińska J.: Bardzo umiłowała. Matka Maria Karłowska, Założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Boskiej, Jabłonowo 1986.
 • Stryna S.: Znaczenie wychowania w rodzinie dla rozwoju osobowego dziecka. W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. Red. F. Adamski, Kraków 1984.
 • Suwiński S., Duchowość sióstr pasterek, Pelplin 2002.
 • Trzeciakowska M., Trzeciakowski L., W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie codzienne miasta 1815-1914, Poznań 1982.
 • Umiński J., Historia Kościoła, t. 2, Opole 1960.
 • Wojtyła K., Czy jest możliwa nauka społeczna Kościoła, [w:] V. Possenti, Katolicka nauka społeczna wobec dziedzictwa oświecenia, Kraków 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1507-4943
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81366f71-10ba-43c3-8657-dd2e5ff9e479
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.