PL EN


2005 | 4(22) | 5-25
Article title

Nowe interpretacje teoretyczne polityki miejskiej

Content
Title variants
EN
New Theoretical Interpretations of Urban Politics
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Samorząd terytorialny i polityka miejska podlegają zmianom łączącym się ze zmianą tradycyjnego modelu welfare state. Zmiany te dotyczą wymiaru gospodarczego, politycznego i związanego z modelami zarządzania. Opisując te procesy, wielu autorów odwołuje się często do pojęcia nowego zarządzania w sektorze publicznym (New Public Management). Artykuł omawia trzy koncepcje teoretyczne powstałe w ciągu ostatnich kilkunastu lat, które są stosowane do interpretacji opisanych przemian. Teoria "nowej kultury politycznej" N. Clarka wychodzi od przemian zarówno w systemie wartości, jak i w systemie ekonomicznym i zwraca uwagę na nowe elementy w sposobie uprawiania polityki lokalnej. Koncepcja "zarządzania lokalnego" (local governance) rozwinięta zwłaszcza przez Petera Johna koncentruje się przede wszystkim na kształcie instytucji samorządowych. Kolejna koncepcja T.N. Clarka "miasta jako maszyna rozrywki" zwraca uwagę na zmieniające się mechanizmy lokalnego rozwoju gospodarczego i ich wpływ na kształt polityki miejskiej. Artykuł stawia także pytania (i wstępne hipotezy) dotyczące możliwości zastosowania omawianych koncepcji w warunkach polskich.
EN
For some time local governments and urban politics have been undergoing significant changes related to the change of the traditional welfare state model. These changes have concerned economic, political and management dimensions. While describing these processes numerous authors refer to the notion of New Public Management. This article discusses three theories which have been created to help in interpretation of on-going processes. New Political Culture theory by T.N. Clark stresses value and economic changes and underlines their implications for changes in styles of local politics. Local governance theory developed mostly by Peter John concentrates on shape of local government institutions. Another T.N. Clarks theory of the city as an entertainment machine focuses on evolving mechanisms of local economic development and their impact on policies adopted by urban governments. The paper formulates questions and initial hypothesis about applicability of these concepts to Polish environment.
Contributors
 • Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski
References
 • Asher K., 1987, The Politics of Reprivatisation: Contracting-Out Public Services, London: Macmillan.
 • Balme R., 1989, "Analysing determinants of fiscal policies in French cities" (w:) S. Clarke (red.), Urban Innovation and Autonomy: Political Implications of Policy Change, Newbury Park-London-New Delhi: Sage.
 • Borraz O., Le Gales P., 2005, "France: the inter-municipal revolution" (w:) B. Deniers, L. Rose (red.), Comparing Local Governance: Trends and Developments, London: Palgrave.
 • Cawson A., Saunders P., 1983, "Corporatism, competitive politics and class struggle" (w.) R. King (red.), Capital and Politics, London: RKP.
 • Caufield J., Larsen H. (red.), 2002, Local Government at the Millenium,Opladen: Leske + Budrich.
 • Clark T.N., 2000, "Old and new paradigms for urban research", Urban Affairs Review, t. 36, nr 1, s. 3-45.
 • Clark T.N., 2003, The City as an Entertainment Machine, Elsevier.
 • Clark T.N., Fergusson L., 1983, City Money, New York: Columbia University Press.
 • Clark T.N., Goetz E., 1994, "The anti-growth machine: can city governments control, limit, or manage growth?" (w.) T.N. Clark (red.), Urban Innovation: Creative Strategies for Turbulent Times, Thousand Oaks-London-New Delhi: Sage.
 • Clark T.N., Hoffmann-Martinet V. (red.), 1998, The New Political Culture, Boulder, Colorado: Westview.
 • Clark T.N., Inglehart R., 1998, "The new political culture: changing dynamics of support for the welfare state and other policies in postindustrial societies" (w:) T.N. Clark, V. Hoffmann-Martinot (red.), The New Political Culture, Boulder, Colorado: Westview.
 • Clark T.N., Lipset S.M., 1991, "Are social classes dying?", International Sociology, t. 6, nr 4.
 • Clark T.N., Lipset S.M. (red.), 2001, The Breakdown of Class Politics, Washington-Baltimore-London: Woodrow Wilson Center Press, The Johns Hopkins University Press.
 • Deniers B., Klok P.J., 2005, "The Netherlands: in search of responsiveness" (w.) B. Deniers, L. Rose (red.), Comparing Local Governance: Trends and Developments, London: Palgrave.
 • Deniers B., Rose L. (red.), 2005, Comparing Local Governance: Trends and Developments, London: Palgrave.
 • __ Franklin M., Mackie T., Valen H., 1992, Electoral Change: Response to Evolving Social and Attitudinal Structures in Western Democracies, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Gabriel O., Hoffman-Martinot V., Savitch H. (red.), 2002, Urban Democracy, Opladen: Leske + Budrich.
 • Hambleton R., 1998, "Competition and contracting in UK local government" (w:) N. Oatley (red.), Cities, Economic Competition and Urban Policy, London: Paul Chapman.
 • Hambleton R., 2001, "The new city management" (w:) R. Hambleton, H. Savitch, M. Stewart (red.), Globalism and Local Democracy, London: Palgrave.
 • Haus M., Heinelt H., 2005, "Sustainability and Policy Challenge: the Cases of Economic Competitiveness and Social Cohesion" (w:) M. Haus, H. Heinelt, M. Stewart (red.), Democratic Choices for Cities, London: Routledge.
 • Inglehart R., 1977, The Silent Revolution, Princeton: Princeton University Press.
 • Inglehart R., 1987, "Value changes in industrial societies", American Political Science Review, t. 18.
 • John P., 2001, Local Governance in Western Europe, London: Sage.
 • Logan J., Molotch H., 1987, Urban Fortune: the Political Economy of Place, Berkeley: University of California Press.
 • Miranda R., 1994, "Contracting out: a solution with limits" (w:) T.N. Clark (red.), Urban Innovation: Creative Strategies for Turbulent Times, London: Sage.
 • Osborne D., Gaebler T., 1992, Rządzić inaczej, Poznań: Media Rodzina.
 • Peterson P., 1981, City Limits, Chicago: The University of Chicago Press.
 • Putnam R., 2000, Bowling Alone: Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.
 • Putnam R. (red.), 2002, Democracies in Flux: The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford: Oxford University Press.
 • Rhodes R., 1997, Understanding Governance, Buckingham: Open University Press.
 • Saunders P., 1986, "Reflections on the dual politics thesis: the argument, its origins and its critics" (w.) M. Goldsmith, S. Villadsen (red.), Urban Political Theory and the Management of Fiscal Stress, Aldershot: Gower.
 • Savas E.S., 1987, Privatization: the Key to Better Government, Chatham: Chatham House Publishers.
 • Soos G., 2003, "Local government reforms and the capacity for local governance in Hungary" (w.) A. Vetter, N. Kersting (red.), Reforming Local Government in Europe: Closing Gap Between Democracy and Efficiency, Opladen: Leske + Budrich.
 • Stoker G., 1988, The Politics of Local Government, London: Macmillan.
 • Stone C., 1989, Regime Politics, Governing Atlanta 1946-1988, Lawrence: University Press of Kansas.
 • Swianiewicz P., 1992a, "Współczesne przemiany samorządu lokalnego w krajach zachodnich", Samorząd Terytorialny, nr 5.
 • Swianiewicz P., 1992b, "Współczesne wyzwania samorządu miast", Samorząd Terytorialny, nr 7-8, s. 32-38.
 • Swianiewicz P., 2000, "Kto rządzi gminą? Teorie lokalnej władzy politycznej", Samorząd Terytorialny, nr 3.
 • Swianiewicz P., Klimska U., Mielczarek A., 2004, Nierówne koalicje: liderzy miejscy w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania rozwojem, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 • Vetter A., Kersting N. (red.), 2003, Reforming Local Government in Europe: Closing Gap Between Democracy and Efficiency, Opladen: Leske + Budrich.
 • Walsh K., 1989, "Competition and services in local government" (w:) J. Stewart, G. Stoker (red.), The Future of Local Government, London: Macmillan.
 • Walsh K., 1994, "Competition and public service delivery" (w:) J. Stewart, G. Stoker (red.), Local Government in the 1990s, London: Macmillan.
 • Winder I., 2002, "Zarządzanie jakością w administracji: normy ISO 9000", Gazeta Samorządu i Administracji, nr 13.
 • Wollmann H., 2004, "Local government reforms in Great Britain, Sweden, Germany and France: between multi-function and single-purpose organisations", Local Government Studies, Special Issue.
 • Wolman H., Goldsmith M., 1992, Urban Politics and Policy Change, Oxford-Cambridge: Blackwell.
 • Wysocki S., Buchacz T., 2003, "Zarządzanie jakością w administracji", Służba Cywilna, nr 5 (jesień 2002-zima 2003).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-813db672-e9ee-4b34-a774-e7b9e648e9b0
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.