PL EN


2016 | 1(346) | 42-56
Article title

Susze a sytuacja polskich gospodarstw rolnych osób fizycznych

Content
Title variants
EN
Droughts versus the situation of the Polish farms of natural persons
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The paper presents the situation of farms located in areas exposed to droughts, emphasising the situation of those having poor quality soils. The research covered 296 farms keeping uninterrupted accounts under the Polish FADN over the period of 2006-2013, in the area of 96 gminas especially affected by droughts, which are situated in the following voivodeships: Wielkopolskie, Lubuskie, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie and Dolnośląskie. As a point of reference the research used 4294 farms located in the area of other gminas countrywide. The analysis demonstrated that farms situated in the region frequently affected by droughts had worse production and economic results and a factor intensifying the effects of droughts was poor soil quality. Other factors determining the case were only preliminarily indicated, given small number of the analysed sample.
PL
W opracowaniu przedstawiono sytuację gospodarstw rolnych funkcjonujących na obszarach narażonych na susze, z podkreśleniem sytuacji tych z glebami gorszej jakości. Badaniami objęto 296 gospodarstw prowadzących w sposób ciągły rachunkowość rolną w ramach Polskiego FADN w latach 2006-2013 na terenie 96 gmin dotkniętych szczególnie suszami z województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i dolnośląskiego. Podstawą odniesienia były 4294 gospodarstwa położone na terenie pozostałych gmin kraju. Analiza wykazała, że gospodarstwa z rejonów częstego występowania susz uzyskiwały gorsze wyniki produkcyjne i ekonomiczne, a czynnikiem pogłębiającym skutki suszy była zła jakość gleb. Inne czynniki, które o tym przesądzały, wskazano tylko wstępnie z uwagi na małą liczebność analizowanej próby.
Contributors
References
 • Chmielewski, T.J. (2006). Zmiany krajobrazów Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, a przemiany ich różnorodności biologicznej po 1950 r. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Degórska, B., Degórski, M. (2006). Zmiany krajobrazu w ostatnich stuleciach. W: M. Gutra- Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemia¬ny krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Górski, T. (2006). Zmiany warunków agroklimatycznych i długość okresu wegetacji roślin w ostatnim stuleciu. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geo¬sfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Kędziora, A. (2005). Przyrodnicze podstawy gospodarowania wodą w Polsce. W: L. Rysz-kowski, A. Kędziora (red.), Ochrona środowiska w gospodarce przestrzennej. Poznań: Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Krysiak, S. (2006). Współczesne przemiany użytkowania ziemi w Polsce Środkowej. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe prze¬miany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Kundzewicz, Z.W., Szwed, M., Radziejewski, M. (2006). Zmiany globalne i ekstremal¬ne zjawiska hydrologiczne: powodzie i susze. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wy¬niku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Kundzewicz, Z.W. (2013). Cieplejszy świat. Rzecz o zmianach klimatu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 91-107.
 • Kurek, E., Lidke, D., Nagalska M. (1993). Atlas gmin zróżnicowanych pod względem udzia¬łu gleb niskourodzajnych. Materiały źródłowe. Warszawa: IERiGŻ.
 • Leggewie, C., Welzer, H. (2012). Koniec świata, jaki znaliśmy. Klimat, przyszłość i szanse demokracji. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.
 • Przybylak, R. (2006). Zmiany klimatu Polski w ostatnich stuleciach. W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe przemiany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Starkel, L. (2006). Klimat a człowiek w transformacji środowiska przyrodniczego Polski, W: M. Gutra-Korycka, A. Kędziora, L. Starkel i L. Ryszkowski (red.), Długookresowe prze¬miany krajobrazu Polski w wyniku zmian klimatu i użytkowania ziemi. Poznań: Komitet Narodowy IGBP do spraw Międzynarodowego Programu „Zmiany geosfery i biosfery” PAN i Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN.
 • Zieliński, M. (2015). Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych specjalizujących się w uprawach polowych w województwie wielkopolskim szczególnie zagrożonych suszą rolniczą w latach 2006-2013. Maszynopis. Warszawa: IERiGŻ-PIB.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8148227b-5766-4e43-85a3-b56a4aaced3a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.