PL EN


2017 | 13. Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości | 291-303
Article title

Tutoring jako alternatywna metoda edukacji

Content
Title variants
EN
Tutoring as an Alternative Method of Education
Conference
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Problematyka referatu dotyczy prób implementacji idei tutoringu w polskim systemie nauczania. Tutoring jako nowa forma pracy z uczniem, opierająca się głównie na symetrycznej relacji pomiędzy nauczycielem a podopiecznym, ma krótką historię w polskim systemie oświaty, m.in. na poziomie edukacji ponadgimnazjalnej. Tutoring na ogół jest postrzegany jako idea alternatywna wobec tradycyjnych metod pracy z uczniem, stając się szansą na wzajemne zrozumienie potrzeb intelektualnych oraz emocjonalnych ucznia i nauczyciela. Jest także metodą znacząco różniącą się od tej, którą stosuje się z powodzeniem m.in. na uczelniach anglosaskich. Okres wdrażania tutoringu i przystosowania go do specyfiki pracy w polskiej szkole zaowocował wypracowaniem jego nowych form, uwzględniających rodzime uwarunkowania kulturowo-obyczajowe. Ta nowatorska forma pracy sięgająca korzeniami klasycznego modelu relacji mistrz – uczeń nierzadko napotyka poważne bariery, głównie natury systemowej. Celem artykułu jest zarówno wskazanie korzeni tej interesującej i skutecznej metody nauczania, jak i przedstawienie możliwości jej implementacji w rodzimym systemie edukacji. Autor nie tylko pokazuje jej zalety, lecz także podkreśla mankamenty, zwracając uwagę na odmienność kulturową i systemową krajów anglosaskich, z których pochodzi tutoring, i polskiego modelu oświaty. Ponadto, autor przedstawia problem specyfiki polskich doświadczeń we wdrażaniu tej metody, jej przebiegu, nowatorstwa oraz pozytywnych efektów pracy.
EN
The paper focuses on attempts of implementing tutoring in the Polish education system. Tutoring as a new form of work with the student, based mainly on a symmetrical relationship between the teacher and the student, has a short record of existence in the Polish education system at the level of secondary education. Tutoring is generally seen as the idea of an alternative to traditional methods of working with students, becoming an opportunity for mutual understanding of intellectual and emotional needs of the student and the teacher. Tutoring is also a method that differs significantly from the one which is used successfully in English universities. The period of implementation of tutoring and adapting it to the specific context in Polish schools, resulted in the elaboration of the new forms, taking into account the conditions of indigenous cultural and moral factors. This innovative form of work dating back to the roots of classical model of Master-disciple relationship often faces significant barriers, especially in the nature of the system. The aim of the article is not only to identify the roots of this interesting and effective teaching methods, but present the possibilities of its implementation in the Polish education system. The author not only shows the advantages, but also highlights its shortcomings, noting the cultural and system differences between the Anglo-Saxon countries (where tutoring comes from) and a Polish model of education. In addition, the author presents the problem of the specificity of the Polish experience in the implementation of this method, its progress, innovation and positive effects of work.
Contributors
 • Politechnika Wrocławska, Zespół Szkół Akademickich Politechniki Wrocławskiej
References
 • Brzezińska, A.I., Rycielska, L. (2009). Tutoring jako czynnik rozwoju ucznia i nauczyciela. W: P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.). Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwa Edukacji Otwartej, 19–30.
 • Brzozowski, T.T. (2016). Dialog jako punkt wyjścia dla edukacji współzależnej. W: A. Sarnat-Ciastko (red.). Licea ALA. Szkoły skoncentrowane na uczniu. Nowa kultura szkoły. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 87–100.
 • Fijałkowski, A. (2009). Z dziejów myślenia o tutoringu – krótki zarys historii indywidualnego kształcenia wychowania. Kwartalnik Pedagogiczny, 2(212).
 • Filek, J. (2010). Życie, etyka, inni. Scherza i eseje filozoficzno-etyczne. Kraków: Wydawnictwo Homini. Frankl, V.E. (2015). Człowiek w poszukiwaniu sensu. Przeł. A. Wolnicka. Warszawa: Wydawnictwo Czarna Owca.
 • Hryniewicz, W. (2016). Wiara w oczekiwaniu. Rozmawia Justyna Siemienowicz. Kraków: Wydawnictwo ZNAK.
 • http://cw.edu.pl/ (23.03.2017).
 • https://en.oxforddictionaries.com/definition/moral_tutor (19.10.2016).
 • http://kobieta.onet.pl/w-polsce-rozpada-sie-juz-co-trzecie-malzenstwo-jakie-sa-przyczyny-gdzie-jest/0sqyb8 (21.10.2016).
 • http://kobieta.onet.pl/sa-mlodzi-nie-ucza-sie-i-nie-pracuja-zyja-na-koszt-rodzicow-to-pokolenie-konsumpcyjne/k81g4b (21.10.2016).
 • http://teo.org.pl/ (23.03.2017).
 • http://tutoring.org.pl/ (21.03.2017).
 • http://tutoring.pl/tutoring/ (18.10.2016)
 • http://tutoring.pl/ (20.03.2017).
 • http://wiadomosci.onet.pl/kraj/dziennik-gazeta-prawna-wiecej-slubow-wiecej-dzieci-ale-polakow-mniej/r0estv (16.10.2016).
 • http://www.medonet.pl/zdrowie/zdrowie-dla-kazdego,samobojstwo-po-polsku--rozmowa-z-prof--bartoszem-loza--psychiatra,artykul,1722304.html (20.10.2016).
 • Makowski, M. (2016). Determinanty przedsiębiorczości w opinii nauczycieli i przedsiębiorców. Konkluzje i praktyczne wskazania z programu Perspective. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 378–390.
 • Nerwińska, E. (2009). Tutoring szansą dla ucznia, nauczyciela i systemu edukacji. W: P. Czekierda, M. Budzyński, J. Traczyński, Z. Zalewski, A. Zembrzuska (red.). Tutoring w szkole. Między teorią a praktyką zmiany edukacyjnej. Wrocław: Wydawnictwo Towarzystwa Edukacji Otwartej, 10–13.
 • Pełczyński, Z. (2007). Tutoring wart zachodu. Z doświadczeń tutora oksfordzkiego. W: B. Kaczarowska (red.). Tutoring w poszukiwaniu metody kształcenia liderów. Warszawa, 31–36.
 • Salcher, A. (2009). Utalentowany uczeń i jego wrogowie. Przeł. A. Rylska-Juruś, Rzeszów: Wydawnictwo Oświatowe FOSZE.
 • Sarnat-Ciastko, A. (2015). Tutoring w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 • Serafin-Juszczak, B. (2014). NEET – nowa kategoria młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym. Folia Sociologica, 49.
 • Sitko, M. (2011). Tutoring szansą dla systemu edukacji. Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 4.
 • Stoltzfus, T. (2013). Sztuka zadawania pytań w Coachingu. Przeł. B. Olechnowicz, Wrocław: Wydawnictwo Aetos Media.
 • Wittenberg, A. (2014). Gamifikacja nauczania, tutoring zamiast wykładu. Dziennik Gazeta Prawna, 232(3837).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-814dd0ec-6ffa-4383-9bc2-fb4872b92f5c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.