PL EN


2014 | 1(10) | 57-70
Article title

Integracyjna rola moralności

Authors
Content
Title variants
EN
Integrating the role of morality
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Treścią artykułu jest „integracja w moralności ludzkiej”. Założeniem badawczym jest to, że człowiek nie może się w pełni rozwijać i doskonalić, a tym samym w pełni integrować, bez właściwego rozwoju moralnego. Wszystko zaczyna się od „odkrywania” własnej, ludzkiej tożsamości i odpowiedzialności za siebie i innych. Bez tego nie może być mowy o sensownej integracji. Z moralnego punktu widzenia to moralność decyduje o nieustannej formacji ludzkich sumień w prawdzie. Sokrates określał to mianem „etosu akuszerki”, ponieważ podobnie jak w narodzinach, tak i w moralności nikt człowieka nie może zastąpić. Doskonalenie sumienia w prawdzie i zgodnie z prawdą ukazuje nam to, iż integracja nie może się odbywać „poza” życiem moralnym człowieka. I tak najpierw widzimy integrację osoby poprzez rozwój osobistego sumienia. W moralności zaś społecznej integrujemy się etycznie we wszystkich więzach rodzinnych. Możemy mówić także słusznie o integracji poprzez moralność pracy, moralność zawodową, poprzez moralność ludzi mediów itp. Najczęstszymi przejawami prawdziwego życia moralnego jest uczestnictwo ludzi w kulturze i poprzez kulturę. Podobnie jak kultura, również moralność jest sprawą na wskroś ludzką. I tu, i tu wizja człowieka odgrywa zatem rolę podstawową. Na tej też płaszczyźnie rysuje się perspektywa pozytywnego oddziaływania moralności na kulturę. Możliwości są tu poważne, bo chodzi o szerokie działanie integracyjne, a co ważniejsze, o działanie zachodzące od wewnątrz procesów rozwojowych w kulturze. Punktem wyjścia tej integracji jest uznanie niezbywalnej godności człowieka jako osoby.
EN
The content of this article is “integration in human morality”. The research presupposition is that man cannot fully develop and improve, and thus fully integrate, without a proper moral development. This starts with “discovering” own human identity and responsibility for themselves and others. Without this there can be no meaningful integration. From a moral point of view – morality determines the constant formation of human consciences in the truth. Socrates described it like “the ethos of the midwife”, because, as in birth, so in morality, a man could be replaced with anything else. Improvement of conscience in truth and according to truth shows us that the integration cannot be done “outside” of the moral life of man. And so – first we see the integration of people through the development of personal conscience. The moral and social integrate ethically in all family ties. We also speak rightly of integration through work ethics, professional morality of people through the media, etc. The most common manifestations of true moral life is the participation of the people in the culture and through culture. Similarly, like the culture, the morality is a matter of human vision of a man and therefore plays here and there a fundamental role. On this plane also draws the prospect of a positive impact on the culture by morality. The starting point of this integration is the recognition of the inalienable dignity as a person.
Year
Issue
Pages
57-70
Physical description
Dates
published
2014
Contributors
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
References
 • Aubert, J. M., Jak żyć po chrześcijańsku w XX wieku?, przeł. E. Braun, T. Braun, Warszawa 1986.
 • Bołoz W., Pomiędzy subiektywizmem a obiektywizmem, [w:] Vivere in Christro. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Seweryna Rosika w 65. rocznicę urodzin, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1996, s. 141–153.
 • Dostojewski F., Idiota, tłum. J. Jędrzejewicz, Warszawa 1977.
 • Galarowicz J., Powołani do odpowiedzialności. Elementarz etyczny, Kraków 1993
 • Granat W., Kulturotwórcze wartości chrześcijaństwa. Szkice z teologii kultury, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” (1970) 3 (13), s. 4–20.
 • Häring B., Moralność jest dla ludzi. Etyka chrześcijańskiego personalizmu, tłum. H. Bednarek, Warszawa 1975.
 • Holderegger A., Autonomie, [w:] H. Rotter, G. Mirt, Neues Lexikon der christlichen Moral, Innsbruck–Wien 1990, s. 59–66.
 • Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Reconciliatio et paenitentia.
 • Jan Paweł II, Przemówienie w UNESCO 2 czerwca 1980, „Życie i Myśl” 30 (2) 1980, s. 114–118.
 • Jan Paweł II, Encyklika Veritatis splendor.
 • Kuhn H., Begegnung mit dem Sein. Meditationen zur Metaphysik des Gewissens, München 1954.
 • Kuhn H., Sumienie pomiędzy wolnością i prawem, „Kolekcja Communio” 2 (1982), s. 60–70.
 • Kurdziałek M., Dwie starożytne koncepcje sprawiedliwości społecznej, „Ethos” 2–3 (1988), s. 162–171.
 • Lorenzetti L., Moralność. Odpowiedzi na najbardziej prowokacyjne pytania, tłum. A. Wojnowski, Częstochowa 2001.
 • Maritain J., Pisma filozoficzne: t. I. Teoria poznania, t. II. Metafizyka, t. III. Etyka, t. IV. Estetyka, t. V. Polityka, t. VI. Filozofia historii, przekł. J. Fenrychowa, Kraków 1988.
 • Michalski K., Między heroizmem a bestialstwem, Częstochowa 1984.
 • Vivere in Christo. Chrześcijański horyzont moralności. Księga pamiątkowa ku czci księdza profesora Seweryna Rosika w 65. rocznicę urodzin, red. J. Nagórny, A. Derdziuk, Lublin 1996.
 • Nawroczyński B., Życie duchowe. Zarys filozofii kultury, Kraków–Warszawa 1947, s. 24–29.
 • Olejnik S., W kręgu moralności chrześcijańskiej, Warszawa 1985.
 • Ossowska M., Podstawy nauki o moralności, Warszawa 1957.
 • Pastuszka J., Człowiek a kultura w świetle Soboru Watykańskiego II, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego” 3 (13) 1970, s. 21–32.
 • Pinckaers S. T., Źródła moralności chrześcijańskiej. Jej metoda, treść, historia, przeł. A. Kuryś, Poznań 1994.
 • Reiner H., Gewissen, [w:] Historisches Wörterbuch der Philosophie, Basel 1974, Bd. 3, kol. 574–592.
 • Rosik S., Wezwania i problemy moralne. Refleksje teologiczno-moralne, Lublin 1992.
 • Rotter H., Mirt G., Neues Lexikon der christlichen Moral, Innsbruck–Wien 1990.
 • Rubio M., Crisis de la etica cristiana en el mundo moderno, „Moralia” 4 (1982), s. 189–228.
 • Sawicki S., Chrześcijaństwo wobec kultury. Nowa świadomość – nowe zadania, „Ateneum Kapłańskie” 78 (1978), z. 1, s. 91–97.
 • Schlick M., Zagadnienia etyki, przeł. A. Kawczak, M. Kawczak, Warszawa 1960.
 • Stelzenberg J., Handbuch der theologischen Grundbegriffe, Bd. I, München 1962.
 • Styczeń T., Wolność w prawdzie, „Ethos” 2–3 (1988), s. 54–55.
 • Styczeń T., Wprowadzenie do etyki, Lublin 1993.
 • Szostek A., Natura – Rozum – Wolność. Filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej, Rzym 1990.
 • Szymański A., Katolicyzm u kultura i cywilizacja, [w:] Kultura i cywilizacja, Lublin 1937, s. 17–46.
 • Święcicki A., „Redemptor hominis” a chrześcijańskie spojrzenie na kulturę, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 32 (1979), s. 354–363.
 • Vidal M., Absolutna wartość osoby miejscem spotkania i zespolenia etyki świeckiej z moralnością chrześcijańską, „Kolekcja Communio” 2 (1987), s. 125–142.
 • Vidal M., Kryzys wartości moralnych, [w:] Moralność chrześcijańska, red. P. Góralczyk i in., Warszawa 1987, s. 11–21 (Kolekcja Communio, 2).
 • Vidal M., Moral de Actitudes. Moral Fundamental, Madrid 1981.
 • Walgrawe J. H., Osoba ludzka i jej przeznaczenie, „Kolekcja Communio” 2 (1987), s. 22–34.
 • Witek S., Chrześcijańska wizja moralności, Poznań 1982.
 • Wolicka E., „Sztuka wolności” czy „sztuka rezygnacji”?, „Znak” 43 (8) 1991, s. 27–34.
 • Wuwer A., Zasada pomocniczości, Katowice 2012.
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-814fae92-1752-40e5-aa53-d0b3b1ed789c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.