Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2020 | 22 | 1 | 19-34

Article title

Wyjaśnienie problematyki celebracji pogrzebu kościelnego wraz z ujęciem historycznym

Content

Title variants

EN
Explanation of the Problem of the Celebration of the Church Funeral along with its Historical Approach

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
The issue presented in this article aims to explain the concept of ecclesiastical burial and shows the richness of its forms included in liturgical and law provisions in Code of Canon Law of 1917, “Ordo Exequiarum”, Johanno-Pauline Code, „Burial Rites” adjusted to Polish diocese. The issue is shown in different sources and literature on the subject. It also shows the historical development of ecclesiastical burial law from the beginings of Church to promulgation of the new Code of Canon Law of 1983. This thesis allows to understand the position of Church and state on burial law. It points out the historical development of ecclesiastical burial law and the reform of burial law emerged during Third Vatican Council resulting in current Polish law rules and Code of Canon Law.

Journal

Year

Volume

22

Issue

1

Pages

19-34

Physical description

Dates

published
2020-03-30

Contributors

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

References

 • Benedykt XVI, Motu proprio Omnium in mentem, AAS 102 (2010), s. 8-10.
 • Biblia Tysiąclecia, Poznań 2014.
 • Jan Paweł II, Universi Dominici Gregis, AAS 88 (1996), s. 305-343.
 • Jan XXIII, Motu proprio Suburbicariis sedibus, AAS 54 (1962) s. 253-300.
 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Episkopatu Polski, Obrzęd błogosławienia cmentarza, w: Obrzędy Błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1994.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja liturgiczno-duszpasterska Episkopatu Polski o po-grzebie i modlitwach za zmarłych, w: Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów die-cezji polskich, Katowice 2005.
 • Konferencja Episkopatu Polski, Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 2005.
 • KPK/1983, Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Paulis II promulgatus, Kodeks Prawa Kanonicznego, przekład polski zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu Polski, Poznań 1984.
 • Bączkowicz F., Prawo kanoniczne. Podręcznik dla duchowieństwa, t. II, Opole 1958.
 • Chudyński S., Pogrzeb, w: Encyklopedia Kościelna, red. M. Nowodworski, Warszawa 1894.
 • Gołąb J., Prawo do pogrzebu i jego wykonanie w prawie kanonicznym i polskim, Warszawa 2004.
 • Greniuk F., Odnowa liturgii pogrzebowej. Materiały pomocnicze do wykładów z liturgiki, red. F. Blachnicki, Lublin 1970.
 • Jaskulski W., Komu kapłani powinni odmawiać pogrzebu kościelnego, „Przegląd Kościelny” 11(1889), s. 50-52.
 • Kalinowski A., Cmentarze. Ewolucja przepisów w kościelnym ustawodawstwie kodeksowym XX wieku, Pelpin 2001.
 • Krukowski J., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. II/I, księga II, Lud Boży, Poznań 2005.
 • Krukowski J., Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego, red. J. Krukowski, t. III/2, cz. 2, Uświęcające zadanie Kościoła. Pozostałe akty kultu Bożego, Poznań 2010.
 • Lipiński A., Pogrzeb u Hebrajczyków, w: Podręczna Encyklopedia Kościelna, opr. S. Gall i in., Warszawa 1913.
 • Margański B., Podstawy teologiczne odnowionego rytu pogrzebowego, „Ruch Biblijny i Litur-giczny” 27(1974), nr 1-2, s. 6-14.
 • Pawluk T., Prawo Kanoniczne według Kodeksu Jana Pawła II. Lud Boży jego nauczanie i uświę-canie, t. II, Olsztyn 1986.
 • Puchalski F., Kwestia dozorów cmentarzy rzymsko-katolickich, „Przegląd Katolicki” 65(1927).
 • Puchalski F., O cmentarzach, „Wiadomości Archidiecezjalne Warszawskie” 16(1926), nr 5, s. 195-200.
 • Szamota S., Odnowiony ryt chrześcijańskiego pogrzebu, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 25(1972), nr 4-5, s. 249-256.
 • Sztafrowski E., Współpracownicy papieża w pasterskim posługiwaniu, Warszawa 1979.
 • Szwagrzyk T., Samobójstwo i pogrzeb kościelny, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 14(1961), s. 232-242.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-81507621-12ce-4bc5-949b-febad4206451
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.