Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2016 | 3 (65) | 4-14

Article title

Studiowanie - czas na rozwijanie postawy przedsiębiorczej nauczycieli dziecka młodszego? Analiza porównawcza programów kształcenia w zakresie przedsiębiorczości na polskim i fińskim uniwersytecie

Content

Title variants

EN
Studying - time to develop entrepreneurial attitudes of younger child's teachers? The comparative analysis of educational programs for entrepreneurship in Poland and Finland

Languages of publication

PL

Abstracts

EN
In the article, the authors refer to the entrepreneurial mindset which is understood as a set of personal characteristics of humans that, regardless of one's work title and duties, allow for active participation and production of changes in the socio-economic life. The causes of the low level of Poles' entrepreneurship may be sought in the approach to the education of children and young people who are taught through imitation (imitative learning) from the very beginning of their education, reproducing schemes and having very little opportunities to shape/develop/improve entrepreneurial attitudes. In order for the changes in education to take effect, teachers should have an entrepreneurial mindset and ability to develop this attitude in children. The authors briefly present the organization of education for entrepreneurship in Poland and Finland with regard to the European regulations in this area. The question of how entrepreneurship is understood and whether studying (the process of becoming a teacher) favors development/improvement of teachers' entrepreneurial mindset are raised. To answer those questions, the authors performed comparative analysis of entrepreneurship education curricula for students, aiming to become pre and primary school teachers, studying at two selected universities - Adam Mickiewicz University in Poznan/Poland and the Kajaani University in Oulu/Finland.

Journal

Year

Issue

Pages

4-14

Physical description

Contributors

 • Univeristy of Wrocław
 • University of Wrocław

References

 • Andrzejczak A., Skuteczność nauczania przedsiębiorczości w szkołach średnich, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 133-139.
 • Bruner J., Kultura edukacji, Universitas, Kraków 2006.
 • Brzezińska A., Schmidt J., Przedsiębiorczość jako warunek udanego startu w dorosłość, [w:] A. Andrzejczak (red.), Przedsiębiorczość w edukacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Poznań 2008, s. 21-23.
 • Cieślik J., Kształcenie w zakresie przedsiębiorczości na poziomie akademickim, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 71-80.
 • Drozdowski G., Przedsiębiorczość w świetle współczesnych koncepcji zarządzania kapitałem ludzkim, „Studia Lubuskie: Prace Instytutu Prawa i Administracji Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sulechowie” 2006, nr 2(224), s. 223-229.
 • Drucker P., Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992.
 • Entrepreneurship Education at School in Europe: National Strategies, Curricula and Learning Outcomes, Education, Audiovisual and Culture Executive Agency, European Commission 2012, http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/135en.pdf.
 • Fazlagić J., Jak (nie) nauczać przedsiębiorczości w szkołach, 2014, http://www.eid.edu.pl/publikacje/jak_nie_nauczac_przedsiebiorczosci_w_szkolach,451.html.
 • Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1999.
 • Grzegorzewska-Mischka E., Współczesne uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.
 • Guidelines for entrepreneurship education, Ministry of Education, Department for Education and Science, 2009, http://www.minedu.fi/export/sites/default/OPM/Julkaisut/2009/liitteet/opm09.pdf.
 • Hytii U., O'Gorman C., What is „enterprise education”? An analysis of the objectives and methods of enterprise education programmes in four European countries, „Education+Training” 2004, Vol. 46, No. 1, s. 11-23, http://dx.doi.org/10.1108/00400910410518188.
 • Jamiesson I., Schools and enterprise, „Education for Enterprise” 1984, Vol. 1, No. 1, s. 7-18.
 • Kapcia A., Kulesza D., Rudnik J., Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania, ORE, Warszawa 2012.
 • Klus-Stańska D., Konstruowanie wiedzy w szkole, Wydawnidctwo UWM, Olsztyn 2000.
 • Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów Realizacja wspólnotowego programu lizbońskiego: Rozbudzanie ducha przedsiębiorczości poprzez edukację i kształcenie, COM(2006) 33.
 • Kondracka-Szala M., Przedsiębiorczość i edukacja dla przedsiębiorczości z perspektywy nauczycielek przedszkola oraz studentek pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, „e-mentor” 2015, nr 5(62), s. 4-14, http://dx.doi.org/10.15219/em62.1212.
 • Korhonen M., Komulainen K., Räty H., Not everyone is cut out to be the entrepreneur type: How Finnish school teachers construct the meaning of entrepreneurship education and the related abilities of the pupils, „Scandinavian Journal of Educational Research” 2012, Vol. 56, No. 1, s. 1-19, http://dx.doi.org/10.1080/00313831.2011.567393.
 • Malinowska J., Neckar-Ilnicka T., Przez edukację do przedsiębiorczości - koncepcja programu edukacji ekonomicznej i przedsiębiorczości dla uczniów I etapu kształcenia, [w:] M. Białach i in, Innowacyjność nauki polskiej w aplikacjach projektów badawczych i prac rozwojowych, TM Karpiński, Lublin 2014, s. 52-63.
 • Mapping of teachers' preparation for entrepreneurship education. Final Report, http://www.ab.gov.tr/files/ardb/evt/1_avrupa_birligi/1_9_politikalar/1_9_4_egitim_politikasi/mapping_en.pdf.
 • Masterpasqua F., Paradygmat kompetencyjny w praktyce psychologicznej, ,,Nowiny Psychologiczne” 1990, nr 1-2, s. 3-16.
 • Nickels W.G., Zrozumieć biznes, Dom Wydawniczy „Rytm”, Warszawa 2000.
 • Niemierko B., Cele kształcenia, [w:] K. Kruszewski, Sztuka nauczania - czynności nauczyciela, PWN, Warszawa 1991.
 • Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie: „Postawy przedsiębiorcze a strategia lizbońska” (2008/C 44/20), http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52007IE1460&from=PL.
 • Piecuch T., Przedsiębiorczość: podstawy teoretyczne, C.H. Beck, Warszawa 2013.
 • Podstawa programowa z komentarzami, s. 128-132, https://men.gov.pl/wp-content/uploads/2011/02/men_tom_4.pdf.
 • Przedsiębiorczość w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, https://usosweb.amu.edu.pl/kontroler.php?_action=katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot&kod=11-PWEP-11-s.
 • Rachwał T., Kształtowanie postaw uczniów na lekcjach podstaw przedsiębiorczości, „Przedsiębiorczość - Edukacja” 2005, nr 1, s. 137-144.
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 roku w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego, Dz. U. z 2014 r. poz. 803.
 • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela, Dz.U z 2012 r. Nr 164 poz. 1365 ze zm.
 • Ruskovaara E., Pihkala T., Teachers implementing entrepreneurship education: classroom practices, „Education+Trainning” 2013, Vol. 55, No. 2, s. 204-216, http://dx.doi.org/10.1108/00400911311304832.
 • Schumpeter J., Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1962.
 • Stasiakiewicz M., Twórczość i interakcja, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1999.
 • Szeliga P., Chwasty na polu przedsiębiorczości, czyli czego w szkole nie uprawiać, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 140-145.
 • Wach K., Kształtowanie postaw przedsiębiorczych w programach nauczania. Stan obecny i proponowane kierunki zmian, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 120-127.
 • Wachowiak P., Kształtowanie umiejętności przedsiębiorczych, [w:] P. Wachowiak, M. Dąbrowski, B. Majewski (red.), Kształtowanie postaw przedsiębiorczych a edukacja ekonomiczna, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 146-152.
 • Zalecenie 2006/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 roku w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dz.Urz. L394 z 30.12.2006, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=PL.
 • Zioło Z., Miejsce przedsiębiorczości w edukacji, „Przedsiębiorczość - Edukacja” 2012, nr 8, s. 16-17, http://p-e.up.krakow.pl/article/view/105/46.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8157fe33-6885-42d7-9597-1dadd7d63be5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.