Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2019 | 2/2019 | 89-108

Article title

Solidarity in farmers' social insurance

Content

Title variants

PL
Solidarity in farmers' social insurance

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Farmers and their spouses cooperating with them, as well as those household members covered by farmers' social insurance constitute a homogeneous risk community. All these persons share a common feature, i.e., work on an agricultural holding, exposing them to similar random events (risks). This homogeneity is not affected by the fact that the farmers’ social insurance covers also farmer entrepreneurs and farmers who simultaneously perform work under civil law contracts or have been appointed to supervisory boards, but it is undermined by the possibility of agricultural pension insurance cover, at their request, for farmers who have ceased agricultural activity or work in an agricultural holding on the basis of the right to social benefits, listed in the Act, in respect of the care of a disabled person. Agricultural insurance covers almost the same types of risks as those covered by general insurance, however, due to the specific nature of the agricultural activity and the situation of those who perform it, the shape and scope of protection is sometimes significantly different (the study highlights these diff erences). Agricultural insurance contributions are personal ones, determined in the same amount (accident and sickness insurance) or as a percentage (pension insurance), independent of the income earned on the agricultural holding. There is no relationship between the rate of the contribution paid and the amount of the benefit received under the discussed system. Taking into account the participation of the insured persons within the risk community and their share in financing the benefits, it should be noted that the agricultural accident and sickness insurance, in its current form, is based on group solidarity due to its self-financing nature, while the pension insurance embodies the idea of nationwide solidarity, since a significant part of expenditure in this insurance is covered by the state budget. There are various reasons for adopted regulation (these being indicated in the study). As a result of widespread criticism of the current level of state budget subsidies to the agricultural insurance system, proposals for solutions aimed at their reduction are put forward in the doctrine (which are discussed in more detail in the study). Hence, the discussion is needed on the scale of subsidies and their targeting, taking into account the objective conditions of Polish agriculture and the social situation of those conducting agricultural activity.
Rolnicy i pracujący z nimi małżonkowie oraz domownicy objęci ubezpieczeniem społecznym rolników stanowią jednorodną wspólnotę ryzyka. Wszystkie te osoby łączy wspólna cecha, jaką jest praca w gospodarstwie rolnym, narażająca na podobne zdarzenia losowe (ryzyka). Jednorodności tej nie narusza objęcie jego zakresem rolników-przedsiębiorców oraz rolników wykonujących równocześnie pracę na podstawie umów cywilnoprawnych bądź powołanych do rad nadzorczych, natomiast podważa ją możliwość objęcia rolniczym ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na wniosek rolników, którzy zaprzestali prowadzenia działalności rolniczej lub pracy w gospodarstwie rolnym w związku z nabyciem prawa do wymienionych w ustawie świadczeń socjalnych z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną. Ubezpieczenie rolnicze obejmuje ochroną prawie takie same rodzaje ryzyk, jakie są chronione w ubezpieczeniu powszechnym, jednakże ze względu na specyfikę działalności rolniczej i sytuację osób wykonujących tę działalność ich kształt i zakres ochrony są nieraz istotnie odmienne (w opracowaniu zwrócono uwagę na te różnice). Składka w ubezpieczeniu rolniczym ma charakter składki osobowej, ustalonej w jednakowej kwocie (ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe) lub w procencie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe), niezależnej bezpośrednio od dochodów osiąganych w gospodarstwie rolnym. W omawianym systemie brak jest związku między wysokością opłacanej składki a rozmiarem uzyskiwanego świadczenia. Uwzględniając udział ubezpieczonych we wspólnocie ryzyka i stopień przyczyniania się do finansowania świadczeń, należy stwierdzić, iż w obecnym kształcie rolnicze ubezpieczenie wypadkowe i chorobowe ze względu na samofinansujący się charakter tego ubezpieczenia jest oparte na solidarności grupowej, natomiast ubezpieczenie emerytalno--rentowe ze względu na fakt pokrywania znacznej części wydatków w tym ubezpieczeniu z budżetu państwa realizuje ideę solidarności ogólnonarodowej. Przyjęte unormowanie wynika z różnorodnych przyczyn (wskazanych w opracowaniu). Wynikiem powszechnej krytyki aktualnego poziomu dopłat z budżetu do systemu ubezpieczenia rolniczego są zgłaszane w doktrynie propozycje wprowadzenia rozwiązań mających na celu ich ograniczenie (o czym szerzej w opracowaniu). Dyskusji wymaga więc skala dopłat i ich ukierunkowanie z uwzględnieniem obiektywnych uwarunkowań polskiego rolnictwa i sytuacji socjalnej osób prowadzących działalność rolniczą.

Year

Issue

Pages

89-108

Physical description

Dates

published
2019-10-17

Contributors

 • Uniwersytet Wrocławski

References

 • Antonów K., Uwagi o sposobach fi nansowania niektórych świadczeń z zabezpieczenia społecznego [in:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ed. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014.
 • Babińska-Górecka R., Stopka K., Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie ubezpieczeń społecznych [in:] Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie i ekonomii, ed. U. Kalina--Prasznic, Warszawa 2013.
 • Bielawska K., Rola pozaskładkowych źródeł w finansowaniu świadczeń z ubezpieczenia społecznego wypłacanych z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2016, No. 2.
 • Bińczycka-Majewska T., Zabezpieczenie emerytalne rolników indywidualnych [in:] Ryzyko starości – problemy zabezpieczenia, ed. U. Jackowiak, L. Abramowicz, Kraków 2007.
 • Jagła W., KRUS a funkcja wspierania rozwoju drobnej przedsiębiorczości, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2008, No. 36.
 • Jagła W., System rolniczy, jaki jest, jaki może być, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2010, No. 38.
 • Jaskuła W., KRUS jednak nie dla każdego, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2014, No. 51–52.
 • Jaskuła W., Ubezpieczenie społeczne rolników po nowelizacji, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2009, No. 37.
 • Jedynak T., Funkcjonowanie systemu zabezpieczenia społecznego rolników, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2015, No. 54.
 • Jedynak T., Kierunki modyfi kacji niektórych elementów systemu ubezpieczenia społecznego rolników w Polsce w świetle doświadczeń wybranych krajów europejskich, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2017, No. 2.
 • Jończyk J., Prawo zabezpieczenia społecznego, Zakamycze 2006.
 • Jończyk J., Reforma zabezpieczenia społecznego rolników, “Materiały Informacyjne ZUS” 1995, No. 8.
 • Kalina-Prasznic U., Neoliberalny dogmatyzm a reformy społecznego ubezpieczenia emerytalnego [in:] Stare dogmaty i nowe wyzwania w prawie i ekonomii, ed. eadem, Warszawa 2013.
 • Kobielski W., Czy system ubezpieczenia społecznego rolników wymaga zmian?, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2001, No. 3.
 • Michna W., Ubezpieczenia społeczne rolników indywidualnych – w przeszłości i obecnie, “Wieś i Państwo” 1993, No. 1.
 • Nenemam J., Plich M., Zagórski M., Koncepcja reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników, Warszawa 2013.
 • Orlewski M., Słotwiński Ł., Zakres podmiotowy ubezpieczenia społecznego rolników, “Rejent” 2005, No. 2.
 • Ostrowski L., Wybrane problemy kierunków reformy systemu ubezpieczeń społecznych rolników, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2001, No. 3.
 • Pławucka H., Obowiązek ubezpieczenia społecznego rolników [in:] Obowiązek ubezpieczenia społecznego, “Ubezpieczenia Społeczne. Teoria i praktyka” 2017, No. 3.
 • Podstawka M., Uwagi do opracowania pt. Koncepcja reformy systemu emerytalno-rentowego rolników autorstwa dr. W. Kobielskiego, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2015, No. 54.
 • Puślecki D., Jeszcze w sprawie ubezpieczeniowego charakteru rolniczego ubezpieczenia społecznego, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2016, No. 60.
 • Puślecki D., Nowa konstrukcja zasiłku macierzyńskiego z ubezpieczenia społecznego rolników, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2015, No. 55–56.
 • Szymecka-Wesołowska A., O potrzebie reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników – głos w dyskusji, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2008, No. 36.
 • Ślebzak K., Aksjologiczne podstawy prawa ubezpieczeń społecznych ze szczególnym uwzględnieniem solidarności i sprawiedliwości [in:] Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, ed. M. Skąpski, K. Ślebzak, Poznań 2014.
 • Ślebzak K., Zasada solidarności w społecznym ubezpieczeniu emerytalnym [in:] Z zagadnień prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Księga jubileuszowa Profesora Herberta Szurgacza, Warszawa 2011.
 • Tryfan B., Ubezpieczenie społeczne rolników niemieckich, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2010, No. 38.
 • Wierzbowski B., Specyfi ka rolnictwa jako przyczyna wyodrębnienia organizacyjnego ubezpieczenia społecznego rolników, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2016, No. 60.
 • Wierzbowski B., Ubezpieczenie społeczne rolników wyrazem solidaryzmu społecznego, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2000, No. 4.
 • Wierzbowski B., Ubezpieczenia w rolnictwie – teraźniejszość i przyszłość, “Ubezpieczenia w Rolnictwie” 2001, No. 3.
 • Zakład Ubezpieczeń Społecznych [Social Insurance Institution], Przegląd systemu emerytalnego. Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności. Zielona księga, Warszawa 2016.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1731-0725

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-8160e860-70f5-4a71-9daa-1c0307e35fe5
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.