PL EN


2013 | 3(63) | 101-112
Article title

Ewaluacja jako narzędzie doskonalenia organizacji

Title variants
EN
Evaluation as Tool for Organisation Improvement
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The process of improvement of an organisation can employ various tools (e.g. benchmarking, the con¬cept of kaizen, the EFQM model). Evaluation is one of these tools. The purpose of this article is to identify the role of evaluation, and the need for it, in the process of im¬provement of an organisation. The author also presents her own model of organisation improvement with the use of evaluation (evaluation hybrid model). This model assumes that the evaluation process should be carried out in three dimensions: activities, results and competences. In the evaluation hybrid model there are four phases: conceptualisation, generating results, the assessment of the criterion, the use and dissemination of research results, on the basis of which it is possible to formulate normative (assessment of the actions that have been evaluated) and prospective (recommendations follow-up) judgments.
Year
Issue
Pages
101-112
Physical description
Contributors
References
 • Bruska A. 2009 Funkcje ewaluacji a możliwości wykorzystania nauk o zarządzaniu, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym – teoria i praktyka, Opole.
 • Ejdys J. 2011 Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy, Białystok.
 • Ewaluacja w służbach społecznych 2010, B. Szatr-Jaworska (red.), Warszawa.
 • Gomółka Z. 2009 Doskonalenie funkcjonowania organizacji, Warszawa.
 • Guz H. 2008 Monitoring i ewaluacja jako narzędzie wspierające zarządzanie przedsięwzięciami o społecznym charakterze, „Ekonomia Społeczna”, nr 2 (3).
 • Haber A., Szałaj M. 2010 Ewaluacja organizacji a zarządzanie strategiczne, [w:] Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, A. Haber, M. Szałaj (red.), Warszawa.
 • Kierkowski T. 2002 Ocena (ewaluacja) programów i projektów o charakterze społeczno-gospodarczym w kontekście przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Warszawa, dokument elektroniczny, tryb dostępu: [www.ewaluacja.org.pl, data wejścia: 19.05.2011]
 • Kłos Z. 2005 TQM podstawą rozwoju i doskonalenia przedsiębiorstw, [w:] Wielkopolska jakość w perspektywie europejskiej, R.I. Zalewski (red.), Poznań, cyt. za: Hąbek P., Szewczyk P. 2010 Społeczna odpowiedzialność a zarządzanie jakością, Gliwice.
 • Korporowicz L. 2009 Współczesne koncepcje ewaluacji w kontekście wyzwań rozwoju regionalnego, [w:] Ewaluacja programów operacyjnych na poziomie regionalnym – teoria i praktyka, Opole.
 • Kuc B. R. 2003 Zarządzanie doskonałe, Warszawa.
 • Kuc B. R. 2008 Strategiczne wymiary doskonałości w zarządzaniu, [w:] Współczesne paradygmaty nauk o zarządzaniu, W. Kowalczewski (red.), Warszawa.
 • Machaczka J. 2003 Doskonałość w zarządzaniu, „Przegląd Organizacji”, 3.
 • Olejniczak K., Ferry M. 2008 Ewaluacja w praktyce sektora publicznego, [w:] Ewaluacja jako standard zarządzania w sektorze publicznym, B. Pietras-Goc (red.), Kraków.
 • Olejniczak K. 2008 Mechanizmy wykorzystania ewaluacji. Studium ewaluacji średniookresowych INTERREG III, Warszawa.
 • Olejniczak K. 2007 Teoretyczne podstawy ewaluacji ex-post, [w:] Ewaluacja ex post. Teoria i prak-tyka badawcza, A. Haber (red.), Warszawa.
 • Olejniczak K. 2008 Wprowadzenie do zagadnień ewaluacji, [w:] Teoria i praktyka ewaluacji inter-wencji publicznych, K. Olejniczak, M. Kozak, B. Ledzion (red.), Warszawa.
 • Opolski K., Modzelewski P. 2010 Zastosowanie ewaluacji w procesie projektowania strategii, [w:] Ewaluacja w strategicznym zarządzaniu publicznym, A. Haber, M. Szałaj (red.), Warszawa.
 • Ornacka K. 2011 Procedura ewaluacyjna a standardy usług w pomocy społecznej: praca socjalna z rodziną dotkniętą zjawiskiem przemocy oraz interwencja kryzysowa w rodzinie dotkniętej zja-wiskiem przemocy, ekspertyza.Oxford English Dictionary 2001, Oxford.
 • Project Cycle Management Guidelines 2004, European Commission, March, Brussels.
 • Peters T., Waterman R. 1982 In Search of Excellence, New York.
 • Rogut A., Piasecki B. 2011 Podręcznik ewaluatora projektów foresight, Warszawa.
 • Słownik łacińsko-polski 2003, J. Korpanty (red.), Warszawa. Szarffenberg R. 2010 Zagadnienia terminologiczne, [w:] Ewaluacja w służbach społecznych, B. Szatr-Jaworska (red.), Warszawa.
 • Tatarkiewicz W. 1976 O doskonałości, Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-816b059a-5f5d-40d0-8d63-acd7d676c350
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.