PL EN


2018 | 2(52) | 19-28
Article title

Small Towns as Beneficiaries of EU Funds (the Example of Warmińsko-Mazurskie Voivodship)

Title variants
PL
Małe miasta jako beneficjenci funduszy UE (na przykładzie województwa warmińsko-mazurskiego)
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The objective of this study was to achieve a multidimensional description of the consumption of EU funds by small towns in Warmińsko-Mazurskie voivodship, and to identify the role of this source of funding in the development policy of these localities. The aim was pursued based on secondary data originating from the Local Data Bank of the Central Statistical Office and from the database of the Ministry of Investment and Economic Development (the EU Grants Map), as well as primary data collected during a survey study conducted among representatives of small towns and urban-rural municipalities which contain a small town in their limits (in total 38 units). The percentage of returned and correctly completed questionnaires was 44,74%. The empirical material gathered during the study proves that the budgets of municipalities in Warmińsko-Mazurskie Voivodship in 2006–2016 received PLN 3 244,24 million in the form of grants from the EU and other foreign support programmes, and the share of this sum absorbed by small towns and urban-rural municipalities was 25,91% (PLN 840,44 million), most of which was allocated to urban-rural municipalities (86,61%). Results of the U Mann-Whitney test showed that the distribution of the funds acquired by small towns and urban-rural municipalities with small towns in their limits, calculated per capita, in Warmińsko-Mazurskie Voivodship differed significantly from the sums of money invested by other administrative units of this type in Poland. The research also indicates that the EU funds played an important role in the development policy of small towns, and an opportunity to apply for EU grants had a strong influence on their investment plans.
PL
Celem artykułu była wielowymiarowa charakterystyka wykorzystania przez małe miasta woj. warmińsko-mazurskiego funduszy pochodzących z budżetu UE oraz określenie znaczenia tego źródła finansowania w polityce rozwoju tych jednostek. Realizacja przyjętego celu oparta została na danych wtórnych pochodzących z Banku Danych Lokalnych GUS oraz bazy Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (Mapa Dotacji ), a także pierwotnych zgromadzonych w trakcie badań ankietowych przeprowadzonych wśród przedstawicieli małych miast oraz gmin miejsko-wiejskich, na obszarze których znajdowało się małe miasto (łącznie 38 jednostek). Współczynnik zwrotu prawidłowo wypełnionych kwestionariuszy osiągnął poziom 44,74%. Ze zgromadzonego materiału empirycznego wynika, że w latach 2006-2016 do budżetów gmin woj. warmińsko-mazurskiego z tytułu przyznania wsparcia z UE i innych programów zagranicznych wpłynęła kwota 3 244,24 mln zł, a część przypadająca na małe miasta i gminy miejsko-wiejskie skupiające małe miasto wyniosła 25,91% (840,44 mln) i w większości trafiła do gmin miejsko-wiejskich (86,61%). Wyniki testów U Manna-Whitneya i Kruskala-Wallisa wykazały, że rozkład kwot pozyskanych przez małe miasta i gminy miejsko-wiejskie z małym miastem z woj. warmińsko-mazurskiego w przeliczeniu na mieszkańca różnił się istotnie od kwot zainwestowanych przez pozostałe jednostki tego typu w Polsce. Z przeprowadzonych badań wynika także, że fundusze UE odgrywały istotną rolę w polityce rozwoju małych miast, a możliwość aplikowania o te środki miała duży wpływ na kształt ich planów inwestycyjnych.
Contributors
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
author
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
 • University of Warmia and Mazury in Olsztyn
References
 • Bartosiewicz, B. 2016. “Obszary funkcjonalne małych i średnich miast w Polsce. Koncepcja badawcza.” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (279): 234–244.
 • Bedyńska, S., J. Niewiarowski, and M. Cypryańska. 2013. “Wprowadzenie do analizy wariancji.” In Statystyczny drogowskaz. 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, edited by S. Bedyńska and M. Cypryańska, 13–26. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
 • Bogdański, M. 2017. “Wybrane zagrożenia dla rozwoju małych i średnich miast w Polsce.” Samorząd Terytorialny (3): 5–17.
 • Czekaj, M. 2015. “Sytuacja samorządów u progu nowego etapu finansowania 2014–2020. Występujące ograniczenia.” Finanse Komunalne 22 (1/2): 30–36.
 • Czornik, M. 2004. Miasto. Ekonomiczne aspekty funkcjonowania. Katowice: Wydawnictwo AE.
 • Gibas, P. 2017. “Potencjał demograficzny małych miast województwa śląskiego w świetle wyników analizy przesunięć udziałów (shift share analysis).” Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach (327): 113–126.
 • Karaszewski, W., and S. Sudoł. 1997. Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990–1995. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
 • Kardaś, A. 2014. “Aktywizacja funkcjonalna małych miast przy pomocy środków z funduszy europejskich na przykładzie miasta i gminy Gołdap.” Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica (18): 105–116.
 • Kaźmierczak, B. 2011. “Turystyka zrównoważona jako istotny czynnik aktywizacji małych miast.” Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych 7: 37–45.
 • Krejtz, K., I. Krejtz, and R. Albiński. 2013. “Jednoczynnikowa analiza wariancji w planie międzygrupowym.” In Statystyczny drogowskaz. 2, Praktyczne wprowadzenie do analizy wariancji, edited by S. Bedyńska and M. Cypryańska, 29–62. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Sedno. Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej.
 • Runge, A. 2012. “Metodologiczne problemy badania miast średnich w Polsce.” Prace Geograficzne (129): 83–101.
 • Sekuła, A. 2012. “Rozwój małych miast w świetle wydatków inwestycyjnych — na przykładzie gmin miejskich województwa pomorskiego.” In Ewolucja funkcji małych miast w Polsce, edited by K. Heffner and A. Halama, 163–175. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 • Stanisz, A. 2006. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem Statistica PL na przykładach z medycyny. T. 1. Statystyki podstawowe. 3rd ed. Kraków: StatSoft Polska.
 • Szymańska, D., and E. Grzelak-Kostulska. 2005. “Małe miasta w Polsce — zmiany ludnościowe i funkcjonalne w drugiej połowie XX wieku.” In Małe miasta a rozwój lokalny i regionalny, edited by K. Heffner, 59–90. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego.
 • Wiktorowicz, J. 2016. “Kapitał ludzki mieszkańców miast. Ujęcie generacyjne.” Studia Miejskie 21: 85–99.
 • Zawora, J. 2015. “Uwarunkowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej wynikające z sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego.” Finanse Komunalne (1/2): 43–54.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81752a4a-b0e1-4262-a836-bd34ea73d94c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.