PL EN


2019 | 28 | 247-257
Article title

Jednostki organizacyjne urzędów celno-skarbowych w zakresie przeciwdziałania organizacji nielegalnych gier hazardowych na automatach

Title variants
EN
Organizational units of customs and tax offices in the field of illegal games on gambling machines
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Organizację gier hazardowych na automatach polski ustawodawca poddał szczególnie rygorystycznym ograniczeniom. Kontrola tego obszaru powierzona została organom Krajowej Administracji Skarbowej i działającym w jej strukturach organom celno-skarbowym. Z kolei organy celno-skarbowe realizują swoje zadania dzięki podległym sobie urzędom. Struktura organizacyjna tych urzędów została uregulowana prawnie. W urzędach utworzono piony, w ramach których funkcjonują poszczególne komórki organizacyjne, realizujące ściśle określony zakres zadań. Celem niniejszego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakim komórkom organizacyjnym urzędów celno-skarbowych powierzone zostało zadanie przeciwdziałania nielegalnej organizacji gier hazardowych na automatach, a także w jakim zakresie? Literatura przedmiotu dowodzi, że podobnego zadania nikt jeszcze się nie podjął. Niniejszy artykuł może zatem przyczynić się do wypełnienia luki w tym obszarze prawa finansowego.
EN
The organization of gambling on machines has been subject to particularly rigorous restrictions by the Polish legislator. The control of this area was entrusted to the bodies of the National Tax Administration and the customs and tax authorities operating within its structures. In turn, customs and tax authorities carry out their tasks with the help of subordinate offices. The organizational structure of these offices has been regulated by law. In offices, divisions have been created within which individual organizational units, fulfilling a well-defined scope of tasks, function. The purpose of this article is an attempt to answer the question: what organizational cells of customs and tax offices have been entrusted with the task of counteracting the illegal organization of gambling on machines and to what extent? The literature of the subject proves that no one has yet undertaken a similar task. This article can therefore contribute to filling the gap in this area of financial law.
Contributors
  • Dolnośląski Urząd Celno-Skarbowy we Wrocławiu
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-8181b00a-7183-4855-958f-fb18c45c5105
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.