PL EN


2014 | 5 | 2 | 45-58
Article title

Efforts to Reactivate the Uniate Church in Lublin Region in the Interwar Period

Title variants
Próby reaktywowania Kościoła unickiego na Lubelszczyźnie w okresie międzywojennym
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W okresie międzywojennym Kościół katolicki podjął akcję na rzecz pozyskania wiernych Kościoła prawosławnego z zachowaniem ich rodzimego obrządku. Ta akcja nosi nazwę neounii. Jej areną stało się m.in. ówczesne województwo lubelskie. Akcja przebiegała dość intensywnie w północnej części omawianego terenu, w katolickiej diecezji podlaskiej, której biskup był entuzjastą neounii. Z kolei biskup lubelski zajmował stanowisko bardziej ostrożne. Rezultaty podjętych działań były jednak znikome, i to z wielu przyczyn zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Powstałe placówki duszpasterskie uległy likwidacji, przeważnie w latach II wojny światowej. Jedyną istniejącą do dziś jest parafia neounicka w Kostomłotach.
EN
In the interwar period, the Roman Catholic Church took the action for acquiring faithful of Orthodox Church, retaining nevertheless their native rite. This action is called the Neo-Union. The scene of it became, among others, the then Lublin region. The action proceeded quite inten¬sively in the north part of this area, in the Catholic diocese of Podlasie (Podlachia). The bishop of Podlasie was an enthusiast of Neo-Union, while the bishop of Lublin took a much more careful position. For many reasons of internal as well as external nature, the results of taken action were rather slight. Almost all created then pastoral institutions were closed down, mainly during the Second World War. The only existing today is the Neo-Union parish in Kostomłoty.
Year
Volume
5
Issue
2
Pages
45-58
Physical description
Contributors
  • Department of Dialogue of Cultures and Religions at the Institute of Cultural Studies at the Faculty of Philosophy of the John Paul II Catholic University of Lublin, k.grzesiak@diecezja.lublin.pl
References
  • Bojarski, Józef P. Czasy Nerona w XIX wieku pod rządem moskiewskim, czyli ostatnie chwile unii w diecezji chełmskiej. Lwów: Drukiem i nakładem Drukarni Ludowej, 1885.
  • Grzesiak, Krzysztof. Diecezja lubelska wobec prawosławia w latach 1918-1939. Lublin: Wydaw-nictwo Archidiecezji Lubelskiej “Gaudium,” 2010.
  • Grzesiak, Krzysztof. “Ukaz tolerancyjny z 1905 roku i jego następstwa na Lubelszczyźnie – w stu¬lecie wydarzeń,” Wiadomości Archidiecezji Lubelskiej, 80 (2006): 785–825.
  • Grzesiak, Krzysztof, and Jarosław Roman Marczewski. Biskup lubelski Marian Leon Fulman wo¬bec ruchu neounijnego. In Pater Ecclesiae Lublinensis. Studia w 65. rocznicę śmierci biskupa Mariana Leona Fulmana (1866-1945), edited by Jarosław Roman Marczewski, 49–76. Lublin: Wydawnictwo Archidiecezji Lubelskiej “Gaudium”, 2010.
  • Papierzyńska-Turek, Mirosława. Między tradycją a rzeczywistością. Państwo wobec prawosławia 1918-1939. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
  • Pruszkowski, Józef. Martyrologium czyli męczeństwo Unii Św. na Podlasiu, Woodbridge, NJ, 1983 (reprint).
  • Rzemieniuk, Florentyna. Kościół katolicki obrządku wschodniego (neounia). Lublin: Towarzy¬stwo Naukowe KUL, 1999.
  • Rzemieniuk, Florentyna. Unici polscy 1596-1946, Siedlce: Florentyna Rzemieniuk, 1998.
  • Stępień, Stanisław. Nowa unia kościelna. Obrządek bizantyjsko-słowiański. In Polska-Ukraina. 1000 lat sąsiedztwa. Vol. 2, edited by Stanisław Stępień, 141–194. Przemyśl: Połud¬nio¬wo- Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 1994.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-81869168-7c80-49c5-8491-3b6ecb8918b2
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.